Υποβολή αιτήματος στήριξης στην Δράση 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγρ περιοχές

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Υποβολή αιτήματος στήριξης στην Δράση 19.2.4: Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγρ περιοχές

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 394/2018
 
Θέμα 2o Η.Δ.: «Υποβολή αιτήματος στήριξης στην Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή αιτήματος στήριξης στην Δράση 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
1. την με αριθμ. πρωτ. 73/12-4-2018 2η τροποποίηση (ως προς την καταληκτική ημερομηνία) της 1ης Πρόσκλησης με κωδικό Μ2794028 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Τοπικό Πρόγραμμα Κοινοτήτων CLLD – LEADER» Βόρειας Πελοποννήσου ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ) .
2. την από 07-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<< Λαμβάνοντας υπόψη το αναλυτικό κείμενο της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης καθώς και τους φακέλους σχετικών έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, επιλέξιμων στο εν λόγω Πρόγραμμα και ώριμων για υλοποίηση, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η υποβολή δύο προτάσεων προς ένταξη και χρηματοδότηση και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει απόφαση για τα κάτωθι, σύμφωνα με τις επιμέρους απαιτήσεις της Πρόσκλησης:
(α) να αποδεχτεί του όρους της σχετικής πρόσκλησης
(β) να εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων», προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ (177.419,35€ & 42.580,65€ ΦΠΑ)
(γ) να δεσμευτεί ότι το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
(δ) να εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων», προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 και Δράση 19.2.5.1
(ε) να βεβαιώσει ότι η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
Σημείωση:
Στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» εντάχθηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε ειδικός προϋπολογισμός του έργου.
(ζ) να εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι», προϋπολογισμού 440.000,00 ευρώ (354.838,71€ & 85.161,29€ ΦΠΑ)
(η) να δεσμευτεί ότι το έργο με τίτλο «Κατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
(θ) να εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι», προϋπολογισμού 440.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 και Δράση 19.2.4.5
(ι) να καλύψει με ίδιους πόρους το ποσό των 88.000,00 ευρώ , που αντιστοιχεί στη δαπάνη του που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του ποσού ενίσχυσης της επιλέξιμης δαπάνης, προκειμένου να μην διεξαχθεί χρηματοοικονομική ανάλυση υπολογισμού κερδών από την εν λόγω επένδυση.
(λ) να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων για την υποβολή των προτάσεων.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει καθοριστεί η 22/10/2018>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την πρόσκληση ΙV του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Την αποδοχή των όρων της αριθ. πρωτ. 73/12-4-2018 1η Πρόσκληση 2η τροποποίηση (ως προς την καταληκτική ημερομηνία: την 22/10/2018) με κωδικό Μ2794028 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Τοπικό Πρόγραμμα Κοινοτήτων CLLD – LEADER» Βόρειας Πελοποννήσου ΟΤΔ: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. ΑΕ. ΟΤΑ),
Β.- Εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων», προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ (177.419,35€ & 42.580,65€ ΦΠΑ),
Γ.- Δεσμεύεται ότι το έργο με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
Δ.- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων» προϋπολογισμού 220.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 και Δράση 19.2.5.1
Ε.- Βεβαιώνει ότι η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει η υφιστάμενη αγροτική οδός, ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την υλοποίηση του έργου (σύμφωνα και με την μελέτη εφαρμογής)
Σημείωση:
Στα πλαίσια του προηγούμενου προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» εντάχθηκε, χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε ειδικός προϋπολογισμός του έργου.
Ζ.- Εγκρίνει τη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι», προϋπολογισμού 440.000,00 ευρώ (354.838,71€ & 85.161,29€ ΦΠΑ)
Η.- Δεσμεύεται ότι το έργο με τίτλο «Κατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι» θα ενταχθεί στο υπό εκπόνηση επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Κορινθίων
Θ.- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Ανοικτού Δημοτικού Θεάτρου στο Χιλιομόδι» προϋπολογισμού 440.000,00 ευρώ στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 και Δράση 19.2.4.5
Ι.- Να καλύψει με ίδιους πόρους το ποσό των 88.000,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στη δαπάνη του που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% του ποσού ενίσχυσης της επιλέξιμης δαπάνης, προκειμένου να μην διεξαχθεί χρηματοοικονομική ανάλυση υπολογισμού κερδών από την εν λόγω επένδυση
Κ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων για την υποβολή των προτάσεων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 394 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment