Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 083 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 30/12.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 584/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 083 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο ΄΄Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 20:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 43003/07-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Βλάσσης Δημήτριος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
18.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5.       Λαμπρινός Παναγιώτης
6.       Μουρούτσος Γεώργιος
7.       Νανόπουλος Βασίλειος
8.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
10.   Καρασάββας Ιωάννης
11.   Δημητρόπουλος Κων/νος
12.   Σούκουλης Ανδρέας
13.   Κορδώσης Χρήστος
14.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.   Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
 2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
 3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.     Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.      Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.      Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.      Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.     Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 083 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο ΄΄Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής ακίνητης περιουσίας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου :
α) την με κωδ. 083 (Α/Α. ΟΠΣ 2419) πρόσκληση (3η έκδοση) της Ε.Υ.Δ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία καλούνται οι Δήμοι για την υποβολή πράξεων για ένταξη και χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Β) την από 7-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Η ανωτέρω σχετική (1) πρόσκληση με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» απευθύνεται στους ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας και στοχεύει πρώτιστα στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων µέσω της λειτουργίας τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε δεύτερο επίπεδο, αποσκοπεί στην ουσιαστική αναζωογόνηση και αλλαγή προσανατολισμού περιοχών σε πολιτιστικούς / τουριστικούς προορισμούς.
Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης, να µμετατραπούν δηλαδή τα ανενεργά κτίρια σε ζωντανά κύτταρα της πόλης, όχι πρόσκαιρα αλλά µε τρόπο που να προμηνύει σημαντικές προοπτικές βιωσιµότητας. Στις αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να προτείνονται παρεμβάσεις που, μεταξύ άλλων, θα διασφαλίζουν τόσο τη διατήρηση των κτιρίων χωρίς αλλοίωση των αρχιτεκτονικών και αισθητικών τους χαρακτηριστικών όσο και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον εφαρμογών.
Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για την ανακατασκευή, αναστήλωση, αποκατάσταση και επανάχρηση του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
• το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των δεκαπέντε (15) ετών.
• το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.).
• το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή/και εκτός υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προσβασιμότητα σε αυτό.
• η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις (4) ημέρες / εβδομάδα και οκτώ (8) μήνες / χρόνο.
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι άμεση με βαθμολογούμενα κριτήρια και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού. Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15-01-2019.
Σας υποβάλλουμε συνημμένη με την παρούσα εισήγηση τις αριθμ. 66/2018 & 67/2018 μελέτες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και προτείνεται :
(Α1) η έγκριση της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α. σε Πολιτιστικό Κέντρο» με προϋπολογισμό 720.000,00€.
(Α2) η έγκριση της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Άσσου» με προϋπολογισμό 80.000,00 ευρώ
(A3) η έγκριση του BusinessPlan και της Μελέτης Σκοπιμότητας του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α. σε Πολιτιστικό Κέντρο στον Άσσο του Δήμου Κορινθίων»
(Β) η υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α. σε Πολιτιστικό Κέντρο στον Άσσο του Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 800.000,00€ στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 083(Α/Α ΟΠΣ 2419) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης  Περιουσίας»
(Γ) η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου «Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α» ως Πολιτιστικό Κέντρο και ειδικότερα η χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου κατ΄ ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες την κάθε εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες κάθε έτος
(Δ) η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συντήρηση του κτιρίου (όπως κάθε άλλο δημοτικό κτίριο)
(Ε) η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποστήριξη της λειτουργίας του Πολιτιστικού Κέντρου με διάθεση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
(Ζ) η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή & υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με κωδ. 083 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ., την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Εγκρίνει τη μελέτη του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α. σε Πολιτιστικό Κέντρο» με προϋπολογισμό 720.000,00€.
2.- Εγκρίνει τη μελέτη προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου Άσσου» με προϋπολογισμό 80.000,00 ευρώ
3.-  Εγκρίνει το BusinessPlan και την Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α. σε Πολιτιστικό Κέντρο στον Άσσο του Δήμου Κορινθίων»
4.- Εγκρίνει την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α. σε Πολιτιστικό Κέντρο στον Άσσο του Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 800.000,00€ στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 083(Α/Α ΟΠΣ 2419) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας»
5.- Δεσμεύεται για την εξασφάλιση συνεχούς λειτουργίας του κτιρίου «Παλαιάς Αποθήκης Α.Σ.Α» ως Πολιτιστικό Κέντρο και ειδικότερα η χρήση του Πολιτιστικού Κέντρου κατ΄ ελάχιστον τέσσερις (4) ημέρες την κάθε εβδομάδα και για τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες κάθε έτος
6.- Δεσμεύεται για την συντήρηση του κτιρίου (όπως κάθε άλλο δημοτικό κτίριο)
7.- Δεσμεύεται για τη λειτουργία του Πολιτιστικού Κέντρου με διάθεση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου
8.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή και υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και όλων των σχετικών με την υποβολή της πρότασης εγγράφων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30 / 584 / 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  21-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment