Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησ. Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 28/30.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 575/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: <<Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες(Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 12:00 μεσημβρινή συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 41943/30-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Ζήμος Κων/νος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Κεφάλας Σταύρος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
16.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Καρασάββας Ιωάννης
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Φαρμάκης Γεώργιος
3.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης
7.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
8.       Δημητρόπουλος Κων/νος
9.       Σούκουλης Ανδρέας
10.   Κορδώσης Χρήστος
11.   Ζαχαριάς Σπυρίδων
12.   Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
13.   Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης που συνίσταται στο ότι πρέπει μέχρι σήμερα 30-11-2018 να υποβληθεί το αίτημα του Δήμου για τα ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. 41.943/30-11-2018 πρόσκληση, τα οποία θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης <<Υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες», 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες(Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»>>έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 6952/2331/Α3/30-10-2018 πρόσκληση με κωδικό 098 Α/Α ΟΠΣ 2658 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ Του ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΑ, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,  με την οποία καλεί τους Δήμους να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων, συνολικού προϋπολογισμού Δράσης 50.000.000,00 €.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
<<ΤοΥπουργείοΟικονομίαςκαιΑνάπτυξης/ΕιδικήΓραμματείαΔιαχείρισηςΤομεακών  ΕΠ τουΕΤΠΑκαιΤΑ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομίαανήρτησετηνμεαρ.πρωτοκ.:6952/2331/Α3/30-10-2018 Πρόσκλησημεκωδικό:098 Α/Α  ΟΠΣ:  2658  (ΑΔΑ:  Ω25Σ465ΧΙ8-ΟΛΩ)  για  την  Υποβολή  προτάσεων  στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία»  στον  Άξοναπροτεραιότητας:01«ΑνάπτυξηεπιχειρηματικότηταςμεΤομεακέςπροτεραιότητες»,01Σ «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας  με  Τομεακές  προτεραιότητες  (Στερεά Ελλάδα,  Νότιο Αιγαίο)»πουσυγχρηματοδοτείταιαπότοΕυρωπαϊκόΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης (ΕΤΠΑ)  με  τίτλο  «ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  με  συνολικό  προϋπολογισμό  Δράσης 50.000.000,00€.
ΣύμφωναμετηνωςάνωΠρόσκληση:
1.       Σκοπός  της  Δράσης  είναι  η  ενίσχυση  και  τόνωση  της  οικονομικής  δραστηριότητας  που αναπτύσσεταισεεμπορικέςπεριοχές.Γιατηνεπίτευξητουστόχουαυτού,κάθεΠρόταση Χρηματοδότησηςθααποτελείταιυποχρεωτικάαπό«Δικαιούχο»και«Συνδικαιούχο»υπό προϋποθέσεις,    που    θα    υλοποιήσουν    ένα    σύνολο    συνεκτικών    και    αλληλένδετων παρεμβάσεων  με στόχο α)  την  αναβάθμιση της  λειτουργικότητας  και  αισθητικής  της περιοχής  παρέμβασης  και  β)  την  οργάνωση  της  οικονομικής  δραστηριότητας  που αναπτύσσεταιεντόςτηςπεριοχήςαυτής,μευιοθέτησηκαιχρήσηέξυπνωνεφαρμογών.
2.        Δυνητικοίδικαιούχοιείναι:Δήμοιως«δικαιούχοι»,καιλοιποίΦορείςκατ’αρμοδιότηταως«συνδικαιούχοι»,υπότηνπροϋπόθεσητηςσυνεργασίαςτους.Ενπροκειμένωαπαιτείται συνεργασία  του  Δήμου  Κορινθίων με  τον Εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων ως  οικείο Εμπορικό Σύλλογο  γιατηνπεριοχήτου Δήμου Κορινθίων.
3.        Ο  «Δικαιούχος»  (ΟΤΑ  Α’  βαθμού)  Δήμος Κορινθίωνθα  πρέπει  να  υλοποιήσει  υποχρεωτικάενέργειεςστην κατηγορία: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» στην οποία εντάσσονται δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης κινητικότητας, βελτίωσης μικροκλίματος, αισθητικής  αναβάθμισης,  βελτίωσης  προσβασιμότητας  και,  τουλάχιστον  σε  μία  εκ  των κατηγοριών:  «Προμήθεια  και  εγκατάσταση  συστημάτων  έξυπνης  πόλης»  (συστήματα έξυπνου  οδοφωτισμού,  βυθιζόμενοι  κάδοι  απορριμμάτων  κλπ) και  «Προμήθεια  και εγκατάσταση  συστημάτων  έξυπνης  βιώσιμης  κινητικότητας»  (κλιματιζόμενες  στάσεις λεωφορείων,ελεγχόμενηστάθμευση,έλεγχοςπρόσβασηςσεπεζόδρομουςκλπ.).
4.        Ο«Συνδικαιούχος»(Εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων)θαπρέπειναυλοποιήσειυποχρεωτικάενέργειεςστην κατηγορία:«Ανάδειξηταυτότηταςεμπορικήςπεριοχής»στηνοποίαεντάσσονταιδαπάνες ανάδειξηςκαιεπενδύσειςμεομοιόμορφαυλικάεξωτερικώνόψεων,ομοιόμορφωντεντών, στεγάστρων,  επιγραφών,  εργασίες  χρωματισμού  εξωτερικών  όψεων,  ειδικού  φωτισμού εξωτερικώνόψεωνκλπ.)
5.       Οεπιλέξιμος προϋπολογισμόςΔημόσιαςΔαπάνηςτου «Δικαιούχου»Δήμου Κορινθίων,ανέρχεται κατά  μέγιστο  στα  1.500.000€  και  του  «Συνδικαιούχου, Εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων ανέρχεταικατάμέγιστοστις400.000€.
6.       Οι κατηγορίες ενεργειών και οι επιλέξιμες δαπάνες για τον Δήμο περιλαμβάνουν σημαντικές και πολυποίκιλες παρεμβάσεις που αναμένεται να επιφέρουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά στην γενικότερη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου καθώς και στην τόνωση της εμπορικής κίνησης και την ενίσχυση και προώθηση της τοπικής αγοράς. Ενδεικτικά οι Δήμοι μπορούν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις όπως:
1. Δαπάνες για την «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου», μέχρι 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού), οι οποίες περιλαμβάνουν συνδυασμό των παρακάτω (ενδεικτική αναφορά):
Δαπάνες εκσυγχρονισμού υποδομών
– κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,
– ανάπλαση πλατειών , ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου μνημείων με χρήση (κατά προτίμηση) ψυχρών υλικών,
– αναστηλώσεις, αποκαταστάσεις, καθαρισμός, φωτισμός, μνημείων ή /και όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής αξίας,
– αναβάθμιση ή / και κατασκευή παιδικών χαρών, υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων ανάπαυσης,
– κατεδαφίσεις παλιών κτιρίων ή απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την ανάδειξη του ειδικού χαρακτήρα της περιοχής,
– αναβάθμιση ή / και κατασκευή συστήματος απορροής όμβριων υδάτων.
Δαπάνες βελτίωσης της κινητικότητας
– αναβάθμιση ή και κατασκευή ποδηλατοδρόμου (θα πρέπει υποχρεωτικά να αποτελεί τμήμα ευρύτερου δικτύου του αστικού ιστού),
– σταθμοί κοινόχρηστων ποδηλάτων στην περιοχή παρέμβασης,
– αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών περιοχών χωρίς αντίτιμο (και εκτός περιοχής παρέμβασης με κατάλληλη τεκμηρίωση).
Δαπάνες βελτίωσης μικροκλίματος
– δημιουργία ή αναβάθμιση πάρκων τσέπης (pocket park),
– φυτεύσεις πρασίνου, δεντροστοιχιών, συστήματα υποδομής ανάπτυξης δέντρων,
– ανάδειξη υδάτινου στοιχείου (υποδαπέδια συντριβάνια, πίδακες, νεροκουρτίνες),
– παρεμβάσεις υψηλής σκίασης.
Δαπάνες αισθητικής αναβάθμισης
– αναβάθμιση οδοφωτισμού – αλλαγή φωτιστικών στύλων,
– προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού κατασκευασμένου με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά: παγκάκια, ζαρντινιέρες, περιφράξεις κ.α,
– κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης μνημείων και πολιτιστικών χώρων,
– δημιουργία ειδικών χώρων για αφισοκόλληση / γκράφιτι,
– δημιουργία και τοποθέτηση υπαίθριων γλυπτών και εικαστικών εγκαταστάσεων,
– υπογειοποίηση καλωδίων κοινής ωφελείας.
Δαπάνες βελτίωσης προσβασιμότητας
– προμήθεια mini bus τελευταίας τεχνολογίας που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και αέριων ρύπων, χωρίς αντίτιμο,
– παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ τόσο στο δημόσιο χώρο όσο και σε επιμέρους υποδομές (π.χ. διαμόρφωση στάσεων αστικών λεωφορείων).
2. Δαπάνες για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης» οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
– συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi για τους επισκέπτες),
– συστήματα έξυπνου οδοφωτισμού,
– αντικατάσταση και προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων,
– προμήθεια συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,
– συστήματα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης.
3. Δαπάνες για «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας» οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
– προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μεταφορά επισκεπτών από κόμβους μεταφορών (λιμάνι, ΚΤΕΛ, αεροδρόμιο κ.α) χωρίς αντίτιμο,
– προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιζόμενων στάσεων λεωφορείων,
– συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην περιοχή παρέμβασης,
– συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης,
– συστήματα ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης.
4. Δαπάνες για «Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής» από το σύνολο των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις) μέχρι το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος), οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία ή συνδυασμούς αυτών:
– προμήθεια και εγκατάσταση διαφώτιστων στεγάστρων,
– ανάδειξη και επενδύσεις με ομοιόμορφα υλικά των (π.χ πέτρα, μάρμαρο) εξωτερικών όψεων,
– προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών,
– προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων (π.χ μεταλλικές, ξύλινες, ομοιόμορφη γραφή) επιγραφών,
– προμήθεια και εγκατάσταση κάθετων κήπων – ανθοστηλών και σύνδεση με σύστημα άρδευσης,
– εργασίες χρωματισμού εξωτερικών όψεων,
– προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού φωτισμού εξωτερικών όψεων,
– προμήθεια και εγκατάσταση κατακόρυφων διαχωριστικών , σκιάστρων, ομπρελών τεντών σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο που έχουν μισθώσει οι επιχειρήσεις.
5. Δαπάνες για «Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής» μέχρι 20% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος), οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
– συστήματα / πλατφόρμες ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας μέσω υπηρεσιών αλληλεπίδρασης, ενίσχυσης πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών.
– διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής (με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, όπως μουσική, performance, εκθέσεις, προβολές, ομιλίες, οργανωμένοι περίπατοι κ.ά.)
– προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης εξωτερικού χώρου (εορταστικός, κοινών προωθητικών ενεργειών) δημιουργία ψηφιακού λογότυπου και προβολή σε ψηφιακά μέσα.
6: Ενέργειες για την προετοιμασία του φακέλου πρότασης
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου (ήτοι Τεχνικές Εκθέσεις Παραρτήματα Μνημονίου Συνεργασίας Σύμβουλος προετοιμασίας φακέλου πρότασης) μέχρι 4% του συνολικά επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄βαθμού)
7: Ενέργειες Ωρίμανσης
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες για μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων μέχρι 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α΄ βαθμού). Ειδικότερα, οι οριστικές μελέτες, μελέτες εφαρμογής, ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες. Στο υποέργο των μελετών περιλαμβάνεται υποχρεωτικά η έκδοση όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων (π.χ. αποφάσεις αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, πολεοδομίας κ.λπ.) που οφείλει να προσκομίσει ο Δικαιούχος / Συνδικαιούχος με την έκδοσή τους. Οι ενέργειες αυτές θα αποτελούν διακριτό υποέργο και οφείλουν να ολοκληρωθούν εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης.
8: Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
α) δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον Δικαιούχο. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες μέχρι 3% του συνολικά επιλέξιμου εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
β) Δαπάνες προσωπικού του Συνδικαιούχου που θα αφορούν σε έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση της πράξης και απασχολείται είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες για δύο άτομα και δεν δύναται να υπερβαίνει μηνιαίως ανά άτομο το ποσό των 750,00 ευρώ (καθαρές μηνιαίες αποδοχές).
Τα άτομα που θα προσληφθούν για την υλοποίηση της Πράξης για λογαριασμό του Συνδικαιούχου Εμπορικού Συλλόγου θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Στελεχών Υποστήριξης των Συνδικαιούχων Εμπορικών Συλλόγων στην Υλοποίηση των Έργων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση «Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου» της ΕΣΕΕ.
Κατηγορία Ενεργειών 9: Ενέργειες για την έκδοση αδειών.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες εκ μέρους του Συνδικαιούχου για την έκδοση αδειών μικρής κλίμακας που τυχόν απαιτηθούν για λογαριασμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε αυτήν την κατηγορία δεν μπορούν να υπερβούν το ποσό των 20.000,00 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να ανατεθεί στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή / και εταιρεία η έκδοση περισσότερων των 3 αδειών.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος δίνεται μία μοναδική ευκαιρία για την υλοποίηση μιας σειράς αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο του Δήμου, καθώς και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων για την ενημέρωση των επισκεπτών/πελατών και την αύξηση της επιχειρηματικότητας, που ως στόχο θα έχουν να μετασχηματίσουν της εμπορική περιοχή της πόλης μας σε ένα Έξυπνο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Smart City Open Mall).
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορινθίων δια του Προέδρου του έχει εκφράσει  το ενδιαφέρον και την σύμφωνη  γνώμη  του  για  από  κοινού  υποβολή πρότασης,στοπλαίσιοτηςωςάνωπρόσκλησης,για ΑνοικτάΚέντραΕμπορίουστοΔήμομας.
Κατόπιναυτών,παρακαλούμεόπωςαποφασίσετεγιατην,απόκοινούμετον Εμπορικό Σύλλογο Κορινθίων, υποβολή  πρότασης  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας  με  Τομεακές  προτεραιότητες»  01Σ  «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας  με Τομεακές  προτεραιότητες  (Στερεά  Ελλάδα,  Νότιο  Αιγαίο)»  που  συγχρηματοδοτείται  από  το ΕυρωπαϊκόΤαμείοΠεριφερειακήςΑνάπτυξης(ΕΤΠΑ)μετίτλο«ΑΝΟΙΚΤΑΚΕΝΤΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ» τουΥπουργείουΟικονομίαςκαιΑνάπτυξης.»
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως :
Εγκρίνετε τη συμμετοχή του Δήμου μας ως ωφελούμενου – δυνητικού, έχονταςυπόψηταανωτέρω, στοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητακαι Καινοτομία»  στον  Άξονα  προτεραιότητας:  01  «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας  με  Τομεακές προτεραιότητες»  01Σ  «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας  με  Τομεακές  προτεραιότητες  (Στερεά Ελλάδα,  Νότιο  Αιγαίο)»  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  με  τίτλο  «ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και Ανάπτυξης>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την με αριθμ. πρωτ. 6952/2331/Α3/30-10-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχουν τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την υποβολή πρότασης συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων, ως ωφελούμενου – δυνητικού δικαιούχου, στοΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα«ΑνταγωνιστικότηταΕπιχειρηματικότητακαι Καινοτομία»  στον  Άξονα  προτεραιότητας:  01  «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας  με  Τομεακές προτεραιότητες»  01Σ  «Ανάπτυξη  επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»  που  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ)  με  τίτλο  «ΑΝΟΙΚΤΑ  ΚΕΝΤΡΑ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ»  του  Υπουργείου  Οικονομίας  και Ανάπτυξης»
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28 / 575 / 2018.
          
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30-11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                               Αναστάσιος Κοντογιώργος