Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο Παρασκευή

⚠️ Παραμένουμε στο “4” και αύριο Παρασκευή 2.07.21 ⚠️
____________________
Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που ισχύει για την Παρασκευή 02-07-2021, η περιοχή μας παραμένει σε ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ Κίνδυνο Πυρκαγιών (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 4)

? Η ετοιμότητα του μηχανισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων λήψης απαραίτητων μέτρων που προβλέπονται στην σχετική με τις δασικές πυρκαγιές Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) και του Γενικού Σχεδίου «ΙΟΛΑΟΣ», παραμένει.

Η πιθανότητα εκδήλωσης και στη συνεχεία ανάπτυξης πυρκαγιάς θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ.

#Δήμος_Κορινθίων #Μέριμνα #Πρόληψη #Ετοιμότητα