Φύλαξη των Δημοτικών χώρων των Εξαμιλίων από SECURITY»

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Φύλαξη των Δημοτικών χώρων των Εξαμιλίων από SECURITY»

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αριθμός Απόφασης  319/2018   Θέμα 10ο Η.Δ.: «Φύλαξη των Δημοτικών χώρων των Εξαμιλίων από SECURITY»   Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών. Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος 2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος 3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος 4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος 5.       Χασικίδης Χρήστος 6.       Σταυρέλης Νικόλαος 7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος 8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος 9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να 10.    Μουρούτσος Γεώργιος 11.    Κεφάλας Σταύρος 12.    Λαμπρινός Παναγιώτης 13.    Ζώγκος  Ανδρέας – Αντιδήμαρχος 14.    Νανόπουλος Βασίλειος 15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος 16.    Πανταζής  Βασίλειος 17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος 18.    Κορδώσης  Χρήστος 19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ου ΘΗΔ 20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης 21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία 22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας   1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του  9ου ΘΗΔ 2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ 3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ 4. Βλάσσης Δημήτριος 5. Παππάς  Αντώνιος 6. Οικονόμου Γεώργιος 7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του  9ου ΘΗΔ 8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος 9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ     10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του  9ου ΘΗΔ 11. Φαρμάκης Γεώργιος                        
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου 2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου 4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου 5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας 6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου 7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας 8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου 9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη   1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου 2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου 3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου 5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου 6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού 7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου 8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων 9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά 10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού 12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
    Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Φύλαξη των Δημοτικών χώρων των Εξαμιλίων από SECURITY» έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. 18523/06-6-2018 έγγραφο με το οποίο οι δημότες που το υπογράφουν αιτούνται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να θέσει θέμα ημερήσιας διάταξης σχετικά με την φύλαξη των Δημοτικών χώρων στα Εξαμίλια από εταιρεία SECURITY. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Νανόπουλο ο οποίος ανέφερε ότι: επειδή υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα στην περιοχή των Εξαμιλίων όπως όλοι είχαμε διαπιστώσει και με την εκδήλωση που έγινε στα Εξαμίλια αλλά και με την πληροφόρηση που έχουμε από τους κατοίκους και το αστυνομικό δελτίο και όπως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συμφωνήσει πρέπει να ανατεθεί σε εταιρεία ιδιωτική στα Εξαμίλια η φύλαξη κατά τη διάρκεια της νύχτας και μια δυο ώρες το απόγευμα στο Νεκροταφείο που πηγαίνουν και έχουν προβλήματα οι επισκέπτες εκεί. Προτείνουμε να προκηρυχθεί διαγωνισμός με όλες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται και να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό η φύλαξη από ιδιωτική εταιρεία των χώρων του Δήμου και όχι μόνον, της περιοχής των Εξαμιλίων. Αυτό είναι ένα αίτημα των κατοίκων το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους και το αίσθημα της ασφάλειας που έχουν, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι με φόβο το βράδυ κοιμούνται στα σπίτια τους, να μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους και η ύπαρξη ενός αυτοκινήτου και ενός ανθρώπου που είναι εκπαιδευμένος για φύλαξη νομίζω θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα περιορίσει την εγκληματικότητα στην περιοχή. Το λόγο στην συνέχεια έδωσε στον κ. Ψηλογιαννόπουλο ο οποίος είπε : Εμείς δεν διαφωνούμε. Εάν η Δημοτική Αρχή έχει αυτή την αρμοδιότητα εμείς δεν είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή αν έχει αρμοδιότητα η Δημοτική Αρχή μέσω ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι να χρηματοδοτήσει τη φύλαξη της δημοτικής περιουσίας και των άλλων χώρων θα συμβάλει αν θέλετε και στην ασφάλεια του χωριού. Αν νομικά στηρίζεται αυτό, εγώ δεν έχω αντίρρηση να γίνει. Ωστόσο αυτό πρέπει να συνδυαστεί με προσπάθεια ώστε να υπάρχει αστυνόμευση της περιοχής, διασφάλιση της ηρεμίας των κατοίκων, της ζωής, της περιουσίας κ.λπ. μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες. Σ’ αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σήμερα που έχει αποδυναμωθεί και η φύλαξη από τη μεριά της Αστυνομίας. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το λόγο στην συνέχεια έδωσε στον κ. Πιέτρη ο οποίος είπε: Εφόσον η ασφάλεια και η υγεία είναι το άλφα και το ωμέγα για τους δημότες και τους πολίτες μας, είμαστε υποχρεωμένοι ως Δημοτικό Συμβούλιο να τους προφυλάξουμε και να κάνουμε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο. Το λόγο στην συνέχεια έδωσε στον κ. Ζαχαριά  ο οποίος είπε : Θεωρώ ότι επιβάλλεται να πάρουμε σεκιούριτι στα Εξαμίλια. Το Α και το Ω της δημοκρατίας είναι η ασφάλεια των πολιτών και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Και τώρα η δικαιολογία που είπανε κάποιοι ότι δέχονται πιέσεις και από άλλα χωριά να βάλουν σεκιούριτι δεν υφίστανται θεωρώ, γιατί τα Εξαμίλια είναι το επίκεντρο του κακού. Οπότε, θεωρώ ομόφωνα όλοι θα πρέπει να ψηφίσουμε την ιδιωτική εταιρεία SECURITY. Τέλος το λόγο πήρε ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ο οποίος είπε : « Όλοι συμπλεύσατε στην άποψη ότι για να λύσουμε το πρόβλημα της αστυνόμευσης πρέπει να γίνει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας για την περιοχή της Δ.Κ. των Εξαμιλίων. Mε βάση το σχέδιο του Καλλικράτη, η αστυνόμευση ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, στη Λιμενική Αστυνομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα αστυνόμευσης στο Δήμο Κορινθίων. Όσον αφορά την εγκληματικότητα καμία αρμοδιότητα. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πιστεύει ότι είναι ευθύνη του Δήμου η αστυνόμευση. Η αστυνόμευση λοιπόν είναι ευθύνη των οργάνων: Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να επέμβει στην εγκληματικότητα σ’ αυτή τη χώρα. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει Δημοτική Αστυνομία και ένοπλη Δημοτική Αστυνομία που έχει σε πολλές χώρες αρμοδιότητα και για το έγκλημα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοια αρμοδιότητα. Άρα, λοιπόν, η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία, τη Λιμενική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα. Εμείς οφείλουμε να προστατεύσουμε τους δημότες σε όλο το Δήμο, κυρίως όμως να προστατεύσουμε, γιατί αυτό θα λέει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τη δημοτική μας περιουσία, τα δημοτικά μας κτίρια, δημοτικά καταστήματα, είτε αυτά είναι σχολεία είτε είναι γραφεία είτε είναι νεκροταφεία είτε είναι κοινόχρηστοι χώροι. Και πρέπει κατά την άποψή μου επικουρικά να υπάρχει αυτή η παροχή υπηρεσιών επικουρικά για όλους τους δημότες παντού. Γιατί έχει αποδειχθεί ότι όταν επικεντρωνόμαστε σε μία περιοχή η εγκληματικότητα αυξάνεται σε κάποια άλλη περιοχή. Όταν φρουρείται μια περιοχή η εγκληματικότητα θα μεταφερθεί δίπλα. Εμείς εκ πρώτης πρέπει να προστατεύσουμε την περιουσία του Δήμου. Αυτή κατά την άποψή μου πρέπει να είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να προχωρήσουν μετά οι υπηρεσίες, η Τεχνική Υπηρεσία να συντάξει μια διακήρυξη και ένα διαγωνισμό που θα αφορά όλα τα ακίνητα του Δήμου. Και βέβαια επικουρικά, συμπληρωματικά, έμμεσα θα υπάρξει και η φύλαξη των ιδιωτών, όσο αυτό μπορεί να γίνει και σε όποιο βαθμό μπορεί να γίνει. Σας θυμίζω ότι όταν πιέσαμε την Αστυνομία με έγγραφα, υπήρξαν αποτελέσματα. Μετά από τις παρεμβάσεις της Αστυνομίας, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η εγκληματικότητα στα Εξαμίλια, έχει μειωθεί δραματικά και αυτό ως πολιτική συνεχίζεται από την Αστυνομική Διεύθυνση. Θα πρέπει να εντείνουν την προσπάθειά τους όχι μόνον στην περιοχή των Εξαμιλίων αλλά σε όλο το Δήμο Κορινθίων. Και δημόσια να δηλώσω ότι είμαστε δίπλα τους και πρέπει να γραφτεί στο αποφασιστικό, για την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στην Κόρινθο και στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Κορινθίας γιατί οι αστυνομικές δυνάμεις είναι πολύ μικρές. Κι ένα μεγάλο κομμάτι, πάνω από 100, έχουν εκχωρηθεί για το Κέντρο Κράτησης Μεταναστών και αυτό έχει αδυνατίσει την αστυνόμευση σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας και ιδιαίτερα στην πόλη της Κορίνθου. Για μένα πρέπει αυτό να γραφτεί στην απόφαση, για να θυμίζει ποιος ασκεί την αρμοδιότητα, ότι πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια από πλευράς Αστυνομικής Διεύθυνσης για την εγκληματικότητα σε όλες τις μορφές. Το δεύτερο στοιχείο είναι μια απόφαση δική μας που θα αφορά όλο το Δήμο Κορινθίων, για να μην μείνουν οι σκιές σ’ αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για ρατσιστικά ένστικτα ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν είναι μομφή σε σχέση με την θέση που πήρατε, ξέρω ότι δεν υπάρχουν τέτοια ένστικτα από κανέναν από σας από τη μειοψηφία, αλλά είναι λάθος τοποθέτηση μόνο για τα Εξαμίλια. Και ο καθένας, όπως έκανε και ο Πρόεδρος μπορεί να επιχειρηματολογήσει το τι συμβαίνει σε όλο τον Δήμο Κορινθίων όσον αφορά την εγκληματικότητα.». Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Την αναγκαιότητα υπογραφής σύμβασης του Δήμου Κορινθίων, με ιδιωτική εταιρεία SECURITY για παροχή υπηρεσιών φύλαξης της δημοτικής περιουσίας (δημοτικά κτίρια, δημοτικά καταστήματα, είτε αυτά είναι σχολεία είτε είναι γραφεία είτε είναι νεκροταφεία είτε είναι κοινόχρηστοι χώροι) και επικουρικά, συμπληρωματικά, έμμεσα την φύλαξη των ιδιωτών, όσο αυτό μπορεί να γίνει και σε όποιο βαθμό μπορεί να γίνει, ενισχύοντας την προσπάθεια των αστυνομικών δυνάμεων στην Κόρινθο και στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Κορινθίας. Β) Η σύμβαση με την εταιρεία SECURITY θα γίνει με δημοπρασία  και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.   Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  13 / 319 / 2018.   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ   Ακριβές Απόσπασμα Κόρινθος,  23 – 07 – 2018 Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.   Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος  

Leave a Comment