Χορήγηση άδειας έγκρισης ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Χορήγηση άδειας έγκρισης ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 276/2018
 
Θέμα 8ο Ε.Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας έγκρισης ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Χορήγηση άδειας έγκρισης ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» επειδή υπάρχει καταληκτική ημερομηνία τριάντα (30) ημερών για λήψη απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται ομόφωνα να συζητήσει το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια για το ανωτέρω 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου του Γραφείου Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος κ. Δημητρίου Λυγάκη, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την ΚΥΑ οικ.16228/17-05-2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β΄).
Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται βεβαίωση εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία αδειοδοτήσεων του οικείου Δήμου, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.  Για την ανωτέρω βεβαίωση, ο ενδιαφερόμενος κατεθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει το είδος του κατ/τος και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την τοποθεσία και το οίκημα στο οποίο αυτό πρόκειται να λειτουργήσει , επισυνάπτοντας:
1.- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ
2.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ σχετικά με τις χρήσεις γης
3.- Φωτοτυπία Ταυτότητας
                Σύμφωνα με τις Διατάξεις των παραγρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου 10 του Ν. 3377/2005 για τις ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ, οι οποίες είναι πάνω από 1.500 τ.μ. Εμβαδού, σε δήμους με πληθυσμό από (20.000) κατοίκους μέχρι (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο του δήμου απαιτείται χορήγηση αδείας ίδρυσης της επιχείρησης,με έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι για να αποκτήσουν την άδεια που προβλέπεται στην παραγρ. 1, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος, σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και τα αρχιτεκτονικά σχέδια της οικοδομής.
Το συμβούλιο οφείλει να λάβει την σχετική απόφαση σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εάν παρέλθει άπρακτη η συγκεκριμένη προθεσμία, λογίζεται ότι η αίτηση γίνεται δεκτή.
Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την εταιρία DECATHLON ΕΛΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Ε.Π.Ε., η οποία αιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, στο 5ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου (εντός εμπορικού Πάρκου).
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Νομοθεσία και μετά από τον έλεγχο του φακέλλου της ανωτέρω επιχείρησης,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ:
Την χορήγηση έγκρισης ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, από την εταιρίαDECATHLON ΕΛΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Ε.Π.Ε., στο 5ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου (εντός Εμπορικού Πάρκου). >>
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 , του Ν. 3463/2006 , την ΚΥΑ οικ.16228/17-05-2017 και του άρθρου 10 §§ 1,2,3 & 4 του Ν. 3377/2005, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Ψηλογιαννόπουλου Παναγιώτη και 2. Δημητριάδη –Κακούρη Μαρία)
Τη χορήγηση άδεια ίδρυσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, από την εταιρίαDECATHLON ΕΛΛΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Μ.Ε.Π.Ε., στο 5ο χιλιόμετρο Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στην Δημοτική Κοινότητα Αρχαίας Κορίνθου (εντός Εμπορικού Πάρκου).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 276 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment