Χορήγηση άδειας μεταφοράς νερού σε υδροπωλητές – κατόχους βυτιοφόρων αυτοκινήτων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 489/2018
 
Θέμα 40ο Η.Δ: «Χορήγηση άδειας μεταφοράς νερού σε υδροπωλητές – κατόχους βυτιοφόρων αυτοκινήτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
         και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.       Σούκουλης Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 40ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χορήγηση άδειας μεταφοράς νερού σε υδροπωλητές – κατόχους βυτιοφόρων αυτοκινήτων», και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.Την Κ.Υ.Α. αρ. Οικ. 146896/17-10-2014 “Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών ,περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις”,
2. Την Κ.Υ.Α Γ1(Δ)/ΓΠ οικ 67322/2017 ΦΕΚ 3282/Β’19-09-2017 «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σεσυμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015).»
3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ 191Α /1980) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως»
4.Την 21864/2712/5-6-2013 (ΦΕΚ 1526Β/21-6-2013) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ. περί επέκτασης της αρμοδιότητας της ΔΕΥΑ στον Καλλικρατικό Δήμο Κορινθίων
5.Τον Κανονισμό Λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κορίνθου που εγκρίθηκε με την 2/11/2003 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ και επικυρώθηκε με την 12/258/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων
6.Την ΑΔΣ 96/2018 ( ΑΔΑ: ΩΦΑ2ΩΛ7-ΕΙΘ) του Δήμου Κορινθίων που προβλέπει την παροχή νερού σε Ι.Χ. βυτιοφόρα για την εξυπηρέτηση κατοικιών που δεν υδρεύονται από το δίκτυο ύδρευσης
7.Την με αριθμ. 97/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Κορίνθου, περί χορήγησης άδειας μεταφοράς νερού σε βυτιοφορείς για την ύδρευση ακινήτων που δεν υδροδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης
και ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο,, την ΚΥΑ 146896/17-10-2014 και την ΚΥΑ 67322/2017 (ΦΕΚ 3282/Β’19-09-2017), την αριθμ. 97/2018 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ και τις διατάξεις του Ν 1069/80.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την με αριθμ. 97/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κορινθίων, με την οποία παρέχει την άδεια μεταφοράς και εμπορίας νερού από τους παρακάτω υδροπωλητές , για τις περιοχές που δεν μπορούν να υδροδοτηθούν, λόγω μη ύπαρξης δικτύου ύδρευσης, ως εξής:
1.    Στην Παναγιώτα Κεφιλή συζ. Ιωάννη, για τους οικισμούς Αμόνι, Ντάρδιζα και Κιουρκάτι της Δ.Ε. Σολυγείας.
Πηγή Υδροληψίας : Παροχή της ΔΕΥΑΚ με Κ.Κ. ΒΥΤ-00002  και αριθμό υδρομέτρου 14020453 που βρίσκεται πλησίον της δεξαμενής του οικισμού Αμόνι
Ποσότητα νερού (500 μ.ο. M3 /μήνα ) με ετήσιο ανώτατο όριο 6.000 m3
Υδρευόμενη Περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός κυκλοφορίας Βυτιοφόρου οχήματος : ΚΡΤ 1450
Χρονικό διάστημα ισχύος της παροχής νερού και της μεταφοράς νερού για τα έτη 2018 – 2019 – 2020.
 
2. Στον Δημήτριο Σκλία του Ιωάννη, για τους οικισμούς Αμόνι, Ντάρδιζα και Κιουρκάτι της Δ.Ε. Σολυγείας.
Πηγή Υδροληψίας : Παροχή της ΔΕΥΑΚ με Κ.Κ. ΒΥΤ-00001 και αριθμό υδρομέτρου 14020413 που βρίσκεται πλησίον της δεξαμενής του οικισμού Αμόνι
Ποσότητα νερού (1.000 μ.ο. M3 /μήνα με ετήσιο ανώτατο όριο 12.000 m3
Υδρευόμενη Περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός κυκλοφορίας Βυτιοφόρου οχήματος : ΕΕΜ 3695
Χρονικό διάστημα ισχύος της παροχής νερού και της μεταφοράς νερού για τα έτη 2018 – 2019 -2020
 
3. Στον Αθανάσιο Κλέττα του Νικολάου για τους οικισμούς Αμόνι, Ντάρδιζα και Κιουρκάτι της Δ.Ε. Σολυγείας
Πηγή Υδροληψίας : Παροχή της ΔΕΥΑΚ με Κ.Κ. ΒΥΤ-00003 και αριθμό υδρομέτρου 14020430 που βρίσκεται πλησίον της δεξαμενής του οικισμού Αμόνι
Ποσότητα νερού (500 μ.ο. M3 /μήνα με ετήσιο ανώτατο όριο 6.000 m3
Υδρευόμενη Περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός κυκλοφορίας Βυτιοφόρου οχήματος : ΚΡΜ 4425
Χρονικό διάστημα ισχύος της παροχής νερού και της μεταφοράς νερού για τα έτη 2018 – 2019 -2020
4.  Στον Γεώργιο Βαρδουνιώτη του Τρύφωνα για τις ακραίες περιοχές των Δ.Ε. Σαρωνικού, Δ.Ε. Σολυγείας και της Τ.Κ. Ασσου .
Πηγή Υδροληψίας : Παροχή της ΔΕΥΑΚ με Κ.ΚΒΥΤ-00004 και αριθμό υδρομέτρου 18-061134 που βρίσκεται στη θέση Αλμυρή της Δ.Ε. Σαρωνικού
Ποσότητα νερού (500 μ.ο. M3 /μήνα ) με ετήσιο ανώτατο όριο 6.000 m3
Υδρευόμενη Περιοχή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός κυκλοφορίας Βυτιοφόρου οχήματος : ΚΡΤ 7116
Χρονικό διάστημα ισχύος της παροχής νερού και της μεταφοράς νερού για τα έτη 2018 – 2019 – 2020
Όλα τα ανωτέρω σημεία υδροληψίας βρίσκονται πάνω σε δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ που τροφοδοτείται με νερό από τις πηγές Δρίζας Στυμφαλίας και καλύπτονται από την αρ. 289899/2017 άδεια χρήσης νερού.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 489 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26- 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment