Χορήγηση σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για δεσμεύσεις εκθεσιακών ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για δεσμεύσεις εκθεσιακών ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 347/2018
 
Θέμα 1o Η.Δ.: «Χορήγηση σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή εγγράφου δεσμεύσεων εκθεσιακών δραστηριοτήτων <<ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018>>»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.        Χασικίδης Χρήστος
2.        Παππάς Αντώνιος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Δράκος Παναγιώτης,
6.        Βλάσσης Δημήτριος.
7.        Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.         Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.        Καρασάββας Ιωάννης
10.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.      Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Χορήγηση σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή εγγράφου δεσμεύσεων εκθεσιακών δραστηριοτήτων <<ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018>>»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2407/24-07-2018 έγγραφο του Επιμελητηρίου Κορινθίας περί αιτήματος παροχής Αιγίδας στην Εκθεσιακή Δραστηριότητα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018».
Την από 27-07-2018 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με τις διατάξεις παραγρ. 9, άρθρου 115του ν. 4512/2018, καθώς και των άρθρων 112, 113 και 14 του ιδίου Νόμου, για την διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων και λειτουργία αυτών απαιτείται ανακοίνωση γνωστοποίηση στον οικείο Δήμο, η στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια.
Η ανακοίνωση υποβάλλεται από τον διοργανωτή στον Δήμο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λειτουργίας και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στον προαναφερόμενο Νόμο.
Στο άρθρο 114 περιλαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο για την άδεια καταλληλότητας, η οποία χορηγείται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Στην παραγρ. 9 του άρθρου 115 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε αμιγώς υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς χώρους, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) ο διοργανωτής της εκδήλωσης συνάπτει έγγραφο δεσμεύσεων με τον οικείο Δήμο για τη διοργάνωση εκθεσιακών δραστηριοτήτων σε αμιγώς υπαίθριους δημόσιους χώρους. Σε αυτό καθορίζονται με λεπτομέρεια το τυχόν οικονομικό αντάλλαγμα για τη διάθεση του χώρου και οι όροι λειτουργίας της εκδήλωσης σε σχέση ιδίως με την προσβασιμότητα, την πυροπροστασία, την υγιεινή και ασφάλεια των επισκεπτών και την καθαριότητα του χώρου.
Στην υπηρεσία μας κατατέθηκε αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από το Επιμελητήριο Κορινθίας, για εκθεσιακή δραστηριότητα (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO) 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λυόμενη κατασκευή από την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, στη χερσαία ζώνη λιμένος Κορίνθου (πλατεία Φλοίσβου).
Η έκθεση διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Κορινθίας και την Αναπτυξιακή εταιρεία του Επιμελητηρίου, τελεί δε υπό την υποστήριξη των επτά επιμελητηρίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη Νομοθεσία και μετά από τον έλεγχο του φακέλλου της αιτήσεως παραχώρησης Χ.Ζ. Λιμένος Κορίνθου,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ:
 
Την χορήγηση σύμφωνης γνώμης, καθώς και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Κορινθίων, για την υπογραφή του εγγράφου δεσμεύσεων των διοργανωτών με το Δήμο Κορινθίων>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση της Υπηρεσίας
  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Τη χορήγηση σύμφωνης γνώμης, για την εκθεσιακή δραστηριότητα (ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO) 2018, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε λυόμενη κατασκευή από την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, στην χερσαία ζώνη λιμένος Κορίνθου (πλατεία Φλοίσβος), σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίωνγια την υπογραφή του εγγράφου δεσμεύσεων εκθεσιακών δραστηριοτήτων με τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2018»
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 347 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment