Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/04.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 7/2019
 
Θέμα μοναδικό: «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 14:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση για δεύτερη φορά, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45990/31-12-2018 (ορθή επανάληψη ως προς την ώρα συνεδρίασης)πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο ( 22 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος,αποχώρησε στον μέσον της συζήτησης
8.        Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Βλάσσης Δημήτριος
12.    Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στον μέσον της συζήτησης
15.    Κεφάλας Σταύρος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, αποχώρησε στον μέσον της συζήτησης
21.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στον μέσον της συζήτησης
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
1. Παππάς Αντώνιος
2,Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9 Κορδώσης Χρήστος
10. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία,προσήλθε ολίγο μετά την έναρξη της συζήτησης του θέματος
11.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2019», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
1.        Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού».
2.        Τις διατάξεις του άρθρου 266 και 267 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων»
3.        Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Προϋπολογισμός Δήμων».
4.        Την ΚΥΑ οικ. 38347/25.7.2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 –Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης»
5.        Την αριθμ. 1363/28-12-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου.
6.        Τις με αριθμ. 39/624/2018 και 1/1/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με τις οποίες συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2019 με αναλυτική αιτιολογική έκθεση (άρθρο 72 § 1 περιπτ. α΄).
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
Πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Χατζή, ο οποίος είπε ότι για μια ακόμη χρονιά καλούμαστε να συζητήσουμε και εν συνεχεία να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων της επόμενης χρονιάς, τον προϋπολογισμό του έτους 2019.
Και τα τελευταία χρόνια και πέρυσι κληθήκαμε να διαχειριστούμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου, αναλογιζόμενοι την πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε, ταυτισμένοι στην Οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, στις κοινωνικές ανισορροπίες και ανακατατάξεις που έχουν δημιουργήσει οι κοινωνικές και οι πολιτικές ανισότητες, η παγκοσμιοποίηση, η κρίση των θεσμών, η κρίση των αξιών.
Αυτήν την υφιστάμενη κατάσταση απόρροια της κρίσης την διαχειριστήκαμε και την διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετύχαμε στους σκοπούς μας και προσαρμοστήκαμε στις τρέχουσες Οικονομικές συγκυρίες με το λιγότερο δυνατό οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό κόστος.
Οι συνδημότες μας, μας εμπιστεύθηκαν την διαχείριση του Δήμου γνωρίζοντες εκ των προτέρων ότι ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, έχοντες τις γνώσεις, το σθένος, την δύναμη, την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε το Πολιτικό – Οικονομικό – Τεχνικό – Κοινωνικό – Αναπτυξιακό πρόγραμμα μας.
Για την κατάρτιση του Π/Υ της νέας χρονιάς ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα όλες οι προβλεπόμενες διεργασίες ώστε να τεθεί αυτός σε εφαρμογή, με δεδομένο ότι ο Π/Υ δεν αποτελεί μόνον παροχή και αντιπαραβολή οικονομικών στοιχείων αλλά αποτελεί την επίτευξη των στόχων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ, αποτελεί ένα πολιτικό εργαλείο.
Ο Π/Υ του Δήμου είναι αποτέλεσμα μιας σημαντικής δουλειάς που έγινε τα τελευταία χρόνια για τον εξορθολογισμό και το νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου και το οποίο συνεχίζεται με ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς, ώστε να επιτύχουμε τόσο την οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου, όσο κι εκείνες τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία και θα αποφέρουν έσοδα.
Μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον ανεύρεσης Πόρων και δυσάρεστους αιφνιδιασμούς από το Κεντρικό Κράτος τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Κορινθίων αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα ενός Δήμου με οικονομική υγεία, ενός Δήμου που όχι απλά στέκεται στα πόδια του έχοντας την δύναμη να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία όλων των δομών του, αλλά με δικούς του πόρους να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις προς όφελος των πολιτών.
Δεν αντιδράσαμε, ούτε αντιδρούμε, ούτε αρνηθήκαμε προτάσεις ή εφικτές και υλοποιήσιμες σκέψεις άλλων πολιτικών Δημοτικών παρατάξεων, ούτε είπαμε ποτέ ότι δεν συζητάμε και άλλους σχεδιασμούς έτσι ώστε μέσα από τον διάλογο και την διαβούλευση να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως τέτοιες προτάσεις ΔΕΝ είχαμε, ή κι αν είχαμε αυτές ήσαν ήσσονος σημασίας.
Και τον προϋπολογισμό του 2019 τον διακρίνει αλήθεια, υπευθυνότητα, σύνεση και σοβαρότητα, περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που σε προδιαθέτουν για την υλοποίηση του, την πραγματοποίηση του και την εφαρμογή του, πάντα βέβαια με προοπτική και βλέψεις προς την ανάπτυξη, την πρόοδο και την δημιουργία.
Οι προτάσεις μας, οι στοχεύσεις μας και οι στόχοι μας, ΔΕΝ είναι απραγματοποίητοι, παρά εφικτοί και πραγματοποιήσιμοι με δεδομένο ότι έχουμε δημιουργήσει και κατασκευάσει το υπόστρωμα, τις βάσεις και τις κατάλληλες συνθήκες που απαιτούν οι καιροί και η σύγχρονη εποχή και προπαντός η δημιουργηθείσα νέα κατάσταση πραγμάτων στην οποία είμαστε απόλυτα έτοιμοι να προσαρμοστούμε.
Όταν όλη η Ελληνική Κοινωνία στέναζε και στενάζει απ’ την κοινωνικοοικονομική κρίση, ο Δήμος Κορινθίων συνέχιζε και λειτουργούσε απτόητα και ανεπηρέαστα, συνέχιζε το έργο του, συνεχίζοντας τα έργα που εκτελούνταν και εκτελούνται στα Διοικητικά του όρια χωρίς να φανεί το μέγεθος της Κρίσης αφού με τις υποδομές του, την λειτουργικότητα των φορέων του, την αποφασιστικότητα αλλά και την διορατικότητα και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ευαισθησία και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής επιτεύχθηκε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Πορευθήκαμε και πορευόμαστε υπεύθυνα, ατενίζουμε το μέλλον του Δήμου μας με αισιοδοξία και ελπίδα και τούτο διότι βαδίζουμε σε στερεή βάση, απόρροια της εφαρμοζόμενης όλα αυτά τα χρόνια πολιτικής μας, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς αλλά και σε όλα τα επίπεδα τα οποία σταθερά και καθημερινά βελτιώνουμε, ενισχύουμε και υποβοηθάμε με ΕΜΠΝΕΥΣΗ, προγραμματισμό, προσήλωση, αστείρευτη ενέργεια, όραμα, διάθεση αλλά και πολύ μεράκι.
Είμαστε μπροστά, πάμε μπροστά παρακολουθούμε τις εξελίξεις τα νέα προγράμματα, επεξεργαζόμαστε τις νέες εφαρμογές, έχουμε πλήρως ευθυγραμμιστεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις, προοδεύουμε, αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε με πρωτεύοντα στόχο και σκοπό και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ τον ΑΝΘΡΩΠΟ και την ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Στον Οικονομικό τομέα είμαστε το σημείο αναφοράς, το υπόδειγμα όλων των άλλων Δήμων και μάλιστα σε επίπεδο Επικράτειας.
Μέσα σ’ αυτή την πολιτική και οικονομική συγκυρία αυξήθηκε το ταμειακό απόθεμα του Δήμου και μάλιστα όλα αυτά τα πετύχαμε χωρίς να αυξηθούν τα τέλη ή άλλα είδη εσόδων, ΑΝΤΙΘΕΤΑ μειώσαμε τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και τα τέλη ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικονομικά αδύναμους , άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους τρίτεκνους, μονογονειακές οικογένειες, οικογένειες με μακροχρόνια άνεργους, μειώσαμε τα τέλη κοιμητηρίων (οστεοφυλάκια, τέλη διατήρησης κοιμητηρίων), μια οικονομική πολιτική που εν πολλοίς στηρίχτηκε σε εφαρμογή των Νέων Κανονισμών που ψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Μάλιστα σύμφωνα με τον Νόμο 4555/2018 θα προβούμε σε αναμόρφωση των τελών φωτισμού και καθαριότητας όπου επίκειται μείωση και θα επανακαθοριστούν οι νέοι συντελεστές.
Οι τακτικές επιχορηγήσεις για το έτος 2019 που αφορούν λειτουργικές δαπάνες του Δήμου ανέρχονται 7.300.000 ευρώ, οι έκτακτες ανέρχονται στο ποσό των 2.900.000 ευρώ, οι έκτακτες (επενδυτικούς σκοπούς, μελέτες κ.λ.π.) 10.105.000 ευρώ όλες δε αυτές θα διαμορφωθούν σε 21.0000.000.00 ευρώ.
Το έτος 2018 αυξήσαμε τα έσοδα του Δήμου με ακόμη συνετότερη πολιτική, όμως προσοχή αυτό δεν έγινε σε βάρος των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά τάξεων τις οποίες προστατεύουμε, απόρροια της κοινωνικής μας πολιτικής και της χωρίς ιδιοτέλεια προσήλωσης στο συμφέρον των δημοτών που διακατέχει την Δημοτική Αρχή.
Με υποπολλαπλάσια ΣΑΤΑ δεν πτοούμαστε παρά εφαρμόζουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα 19.101.789,89 ευρώ περίπου, απ’ το οποίο ποσό 8.061.000 ευρώ προέρχεται από χρηματοδοτήσεις και 11.040.000 ευρώ από πόρους του Δήμου. Αναζητήσαμε και πετύχαμε νέες πηγές εσόδων και τούτο το πετύχαμε με τα νέα
εφαρμοστικά προγράμματα όπως μέσω του Πράσινου Ταμείου, του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης).
Η προσδοκώμενη αύξηση των εσόδων σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει μείωση των κονδυλίων στην κοινωνική κυρίως πολιτική του Δήμου, σε καμιά περίπτωση δεν θα στερήσουμε στους συνδημότες μας τα αυτονόητα και όσα απαιτούνται έτσι ώστε η παρατεταμένη Οικονομική κρίση που μαστίζει την χώρα και όλους τους Έλληνες να ξεπεραστεί με τον πιο ανώδυνο τρόπο.
Με την υλοποίηση σημαντικών δράσεων από τα επιμέρους νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δήμου: όπως η ΔΕΥΑΚ η οποία προέβη σε αγορά ακινήτου με τις καλύτερους δυνατούς όρους και προϋποθέσεις, υλοποιεί το έργο της διάθεσης των νερών από την Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων για την άρδευση των κτημάτων στο Δήμο Κορινθίων, καθώς επίσης και του έργου της προμήθειας και της εγκατάστασης του τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης του ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης…………… όπως επίσης το Λιμενικό Ταμείο, που πρόκειται να εκτελέσει έργα διαμόρφωσης ζώνης λιμένα, έργα εξομοίωσης στο λιμάνι του Κόρφου ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! δημιουργούμε ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας, ανάπτυξης και προόδου σε όλους τους τομείς.
Καθιερώνουμε με προσεγμένη οικονομική πολιτική το δικαίωμα του κάθε δημότη στη συμμετοχή του στα κοινωνικά, αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα στο Δήμο δια της ενίσχυσης και της υποστήριξης των κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και την κοινωνία.
Προστατεύσαμε και Προστατεύουμε τη Δημοτική περιουσία με την καταγραφή και αξιοποίηση όλων των ιδιοκτησιών που μας ανήκουν, επίσης την αυξάνουμε αυτήν με την αγορά των απαραίτητων ακινήτων.
Περιορίζουμε τις δαπάνες και μηδενίζουμε τις σπατάλες, σεβόμενοι και το τελευταίο ευρώ του Δημότη, περιορίζουμε επίσης τα λειτουργικά έξοδα στα απολύτως αναγκαία.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2019 παρουσιάζεται ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδά του συνολικού ποσού 78.960.765,04 ευρώ ενώ το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται σε 26.866.491,40 ευρώ.
Αποτελούμε υπόδειγμα της συνετούς και σωστής οικονομικής διαχείρισης όλων των άλλων Δήμων της χώρας, την ίδια ώρα που άλλοι Δήμοι προσπαθούν να βρουν τα βήματα τους.
Είμαστε σε θέση να προγραμματίζουμε και να υλοποιούμε έργα εκατομμυρίων ευρώ κι αυτό χάρη στην μεθοδικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις.
Αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων, είπε ότι ο προϋπολογισμός δεν ανταποκρίνεται στην κάλυψη των άμεσων αναγκών των δημοτών μας. Δεν υπάρχει στόχευση, στρατηγική αναπτυξιακή διάσταση – πλαίσιο αναπτυξιακό. Οι κάτοικοι θέλουν να γνωρίζουν για την επίλυση των προβλημάτων τους, όπως το νερό, η καθαριότητα, η οδοποιία κ.λ.π. Για εμάς η προτεραιότητα είναι το να υπάρχει πόσιμο νερό σε κάθε σπίτι του Δήμου μας καθώς και στους παραλιακούς οικισμούς. Επίσης δεν έχουν συμπεριληφθεί έργα που πρότειναν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Δεν υπάρχει ικανοποιητική κοινωνική πολιτική. Είναι ένας προϋπολογισμός χωρίς στόχευση και στρατηγική αναπτυξιακή διάσταση, όπως είπα. Για όλα αυτά θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό έτους 2019.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος, μεταξύ άλλων, είπε ότι παρά τις περικοπές που έχει επιβάλει η Κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούσαμε να τα καταφέρουμε καλλίτερα. Υπάρχουν επαναλήψεις συνεχιζόμενων έργων στο προϋπολογισμό με αποτέλεσμα η εικόνα του να είναι πλασματική. Επίσης η κοινωνική πολιτική έπρεπε να ήταν σε καλλίτερη κατάσταση. Αυτό το διαπίστωσα γιατί από κονδύλι 200.000 € για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχει υλοποιηθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό. Για τα αδέσποτα ζώα δεν προβλέπεται άμεση επίλυση του προβλήματος. Υπάρχει αύξηση του χρηματικού υπολοίπου, το οποίο μπορεί να διατεθεί για έργα που θα έχουν άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. Ακόμα, να υλοποιηθούν –ολοκληρωθούν κάποια έργα και όχι να επανέρχονται κάθε χρόνο ως συνεχιζόμενα. Υπάρχουν ζητήματα υλοποίησης του προϋπολογισμού σε όλους τους τομείς, ώστε οι στόχοι να επιτυγχάνονται. Να επισημάνω ότι δεν είδα την κατασκευή της Δημοτικής Αγοράς, Δεν υπάρχει εικόνα για τις οφειλές. Γενικά είμαστε άλλης φιλοσοφίας για τη λειτουργία του Δήμου και τον καταμερισμό των κονδυλίων στο προϋπολογισμό. Για όλα αυτά θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό έτους 2019.
Τέλος, ο κ. Δήμαρχος, αφού συμφώνησε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κου Μιχαήλ Χατζή, πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την άριστη διαχείριση στο Δήμο Κορινθίων. Έχει στοιχεία αναπτυξιακά, παρόλο τις κρατικές περικοπές (ΣΑΤΑ, ΚΑΠ κ.λ.π.) Δεν υπάρχουν αυξήσεις τελών, σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν και μειώσεις αυτών. (όπως η λαϊκή αγορά). Είναι ισοσκελισμένος, μπορεί να ικανοποιήσει μικρά και μεγάλα προβλήματα, τόσο στη πόλη της Κορίνθου, όσο και στις Κοινότητες. Έχει χαρακτήρα κοινωνικό (ΤΕΒΑ, ΚΕΑ) με δυνατότητα επέκτασης του. Είναι πραγματικός, νοικοκυρεμένος και υλοποιήσιμος, γιατί αυτά που περιγράφονται είναι θέματα της καθημερινότητας που αγγίζουν τους πολίτες. Ακόμη, να τονίσω ότι ο Δήμος κάνει προσπάθειες για να εισπραχθεί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων. Πιστεύω ότι είναι ένας αναπτυξιακός, ισοσκελισμένος, λειτουργικός και υλοποιήσιμος προϋπολογισμός που έχει συνταχθεί υπό αυτές τις συνθήκες που βιώνει η Χώρα μας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και του Δημάρχου, τις υπ΄ αριθμ. 495/2018 & 1/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και την ΚΥΑ οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086 Β΄)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με την θετική ψήφο (15) συμβούλων
(μειοψηφούντων των: 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη, 3. Μαρίας
 Δημητριάδη και 4. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου)
 
 
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου έτους 2019, όπως συντάχθηκε με τις αριθμ. 624/2018 και 1/2019 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και εμφανίζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα, ως εξής:
 
ΕΣΟΔΑ
0                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
329.767,17
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
203.086,02
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.806.071,13
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
952.518,26
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.400.653,73
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
7.307.854,56
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
79.718,49
                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 0:                         16.079.669,36
1                   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
15.000,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
2.844.955,15
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
10.104.586,28
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
85.000,00
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
64.500,00
                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1:                       13.114.041,43
2                 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ
           ΦΟΡΑ
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
379.088,74
22
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ
10.000,00
                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2:                        389.088,74
3               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
18.493.854,11
                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3:                          18.493.854,11
4               ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.405.000,00
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
57.500,00
43
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η’ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
555.120,00
                                                                                           ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4:                          4.017.620,00
5               ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
26.866.491,40
                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5:                       26.866.491,40
                                                          ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ    ΕΣΟΔΩΝ:           78.960.765,04€
ΕΞΟΔΑ
6                 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
7.829.718,24
61
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
1.200.469,34
62
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
4.115.667,01
63
ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
273.500,00
64
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
4.787.530,49
65
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ
218.404,78
66
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
4.243.232,88
67
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΔΩΡΕΕΣ
6.710.692,94
68
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
216.000,00
                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                         29.595.215,68
7                   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
71
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
7.583.303,95
73
ΕΡΓΑ
18.612.529,17
74
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
489.260,72
75
ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)
9.000,00
                                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ:                         26.694.093,84
8                 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)
2.396.054,97
82
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
3.436.000,00
85
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
16.835.151,18
                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                        22.667.206,15
9               ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
91
ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
4.249,37
                                                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ:                        4.249,37
                                                      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:                   78.960.765,04€
Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης έτους 2019 του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης έτους 2019 των νομικών του προσώπων: α) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αρ. αποφάσεων 109/2018 και 112/2018), β) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αριθ. απόφασης 161/2018) και γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αριθ. απόφασης 117/2018).
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 7 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment