𝞐𝞟𝞞𝞚𝞞𝞒𝞘𝞢𝞛𝞞𝞢 𝞓𝞖𝞛𝞞𝞣𝞘𝞙𝞖𝞢 𝞐𝞠𝞦𝞖𝞢 -𝞒𝞘𝞨𝞠𝞒𝞞𝞢 𝞟𝞞𝞤𝞠𝞞𝞢 / 𝞐𝞜𝞣𝞘𝞓𝞖𝞛𝞐𝞠𝞦𝞞𝞢 𝞣𝞔𝞦𝞜𝞘𝞙𝞨𝞜 𝞤𝞟𝞖𝞠𝞔𝞢𝞘𝞨𝞜

𝞐𝞟𝞞𝞚𝞞𝞒𝞘𝞢𝞛𝞞𝞢 𝞓𝞖𝞛𝞞𝞣𝞘𝞙𝞖𝞢 𝞐𝞠𝞦𝞖𝞢
(𝞢𝞮𝞹𝞽έ𝞵𝞫𝞺𝞲𝞸ς 𝟸𝟶𝟸𝟷 – 𝞢𝞮𝞹𝞽έ𝞵𝞫𝞺𝞲𝞸ς 𝟸𝟶𝟸𝟸)
𝞒𝞘𝞨𝞠𝞒𝞞𝞢 𝞟𝞞𝞤𝞠𝞞𝞢 / 𝞐𝞜𝞣𝞘𝞓𝞖𝞛𝞐𝞠𝞦𝞞𝞢 𝞣𝞔𝞦𝞜𝞘𝞙𝞨𝞜 𝞤𝞟𝞖𝞠𝞔𝞢𝞘𝞨𝞜
 
«Κάνουμε καθημερινά το Δήμο Κορινθίων καλύτερο»
 
«Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Κορινθίων στον ετήσιο απολογισμό ενώπιον του πολίτη ο οποίος είναι ο τελικός μας κριτής παρουσιάζει τα πεπραγμένα της, πεπραγμένα τα οποία χωρίζονται σε δυο κατηγορίες , έργα που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και αυτά που η παρούσα δημοτική αρχή μελέτησε, δημοπράτησε και εκτέλεσε.
𝝨𝞃𝝶𝝼 𝝰𝞀𝞆ή 𝞃𝝶ς 𝝷𝝶𝞃𝝴ί𝝰ς 𝝻𝝰ς 𝞃𝝰 έ𝞀𝝲𝝰 𝞃𝝶ς 𝝿𝞀𝝾𝝶𝝲𝝾ύ𝝻𝝴𝝼𝝶ς 𝝳𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ής 𝝰𝞀𝞆ής 𝝹𝞄𝞀𝝸𝝰𝞀𝞆𝝾ύ𝞂𝝰𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝞅𝞄𝞂𝝸𝝹ό 𝞅έ𝞃𝝾ς ό𝝻𝞈ς 𝞅𝞃ά𝝼𝝾𝞄𝝻𝝴 𝞂𝞃𝝾 𝟵𝟬% 𝞃𝞈𝝼 έ𝞀𝝲𝞈𝝼 𝝰𝝿ό 𝞃𝝶𝝼 𝝿𝝰𝞀𝝾ύ𝞂𝝰 𝝳𝝶𝝻𝝾𝞃𝝸𝝹ή 𝝰𝞀𝞆ή.
Το έργο αυτό αποδεικνύει πως, ως παρούσα δημοτική αρχή, και θέλουμε και ξέρουμε και μπορούμε να κάνουμε καθημερινά το δήμο Κορινθίων καλύτερο.
Ευχαριστώ τον δήμαρχο Κορινθίων για την Εμπιστοσύνη του και την στήριξη του. Είναι σημαντικό και απαραίτητο για ένα στέλεχος να έχει την στήριξη του δημάρχου! Ευχαριστώ τα στελέχη των υπηρεσιών για την υπερπροσπάθεια που κάνουν χωρίς ωράριο, χωρίς καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Ευχαριστώ τους ειδικούς συνεργάτες του δημάρχου για την προσήλωσης το στόχο τους και το ήθος τους.
Ό𝝺𝝾𝝸 𝝴𝞀𝝲𝝰𝝵ό𝝻𝝰𝞂𝞃𝝴 𝝲𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝝿𝝾𝞄 𝝴ί𝞆𝝰𝝻𝝴 𝞄𝝿𝝾𝞂𝞆𝝴𝝷𝝴ί, έ𝝼𝝰𝝼 𝝳ή𝝻𝝾 𝝘𝝞𝝖 𝝤𝝠𝝤𝝪𝝨!»

Η παρουσίαση του Γιώργου πούρου : 2022.09 – Παρουσίαση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΤΥ – Γ ΠΟΥΡΟΣ

Leave a Comment