?.???ό?????ς: ?????????ί????? ??? ??ό??? ??? ?????ή ???????έ???? ??? ?ή??? – ?????ύ???? 15 ????ίς ?έ?? ??ό ??? ???????ό????

 
Για πρώτη φορά από την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων (Ν. 4440/2016, Ν. 4674/2020), ο Δήμος Κορινθίων συμμετέχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας», ?? ????ό ??? ??ή???? ??? ???ώ? ???????ώ? ?έ???? ?????ί?ς ??? ????ί???? ???ς ??????ί?ς ??? ?ή??? ??? ???????ά???? ?????ή ???????έ???? (??????ές ??????ί?ς, ?????????ές ??????ί?ς, ???.).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατόπιν συντονισμένης και μεθοδικής δουλειάς και στα πλαίσια της γενικότερης αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών, ????????ή????? ?? ???ής (???ώς ??? ??ή???? ?έ??? ?ή????❗❗), ?? ??????ά????? ό??? ??? ???????ώ? ?έ???? ?????ί?ς ??? ?????ή??? ??? ?ή??? (με την περιγραφή της θέσης, τα καθήκοντα, τις βασικές γνώσεις & δεξιότητες, την εμπειρία), που διευκολύνουν την ουσιαστική εφαρμογή του “Συστήματος Διοίκησης μέσω Στόχων”, κάτι που ήταν απολύτως απαραίτητο και υποχρεωτικό εκ της ισχύουσας νομοθεσίας για να μπορέσει ο Δήμος Κορινθίων να συμμετάσχει στις διαδικασίες του «Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Α΄ κύκλος 2020».
 
 
???ί????? ό?? ?????ί?ς ???ής ??ς έ??????ς ,? ?ή??ς ??????ί?? ??? ?ί?? ??????ά???? ???ς ???ί??????ς ????????ί?ς ???????ό????ς ??? έ????? ?? ??????ύ???? ??ό??? ??? ?έ??? ?? 2019.
 
Κατόπιν της εν λόγω μεθοδικής εργασίας, ??? ????????ή 4/12/2020 ή??? ? έ?????? ??? ???ό??? ??? ?έ???? ??? ? ?ή??ς ??????ί?? ?ί?? ????ά???? ???ς ???ές ??????ί?? ??? 2020 στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΚ) του Υπουργείου Εσωτερικών και αναλυτικότερα είναι:
· ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
· ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
· ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
· ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
· ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
· ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ)
· ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
· ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
· ΔΕ27 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
· ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ)
 
? ?? ?ό?? ????????ί? ?? ??????????ί ?? ??? ??????ή ???ή???? ?έ??? ??ς 14/12/2020, των ενδιαφερομένων υπαλλήλων που υπηρετούν μέχρι σήμερα σε άλλους Φορείς της κεντρικής κυβέρνησης (Υπουργεία, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κτλ.), Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ & Β΄ βαθμού (Δήμους, Περιφέρειες) και επιθυμούν να μεταταχθούν στον Δήμο Κορινθίων.
 

Leave a Comment