Απόφαση αριθμ. 29/475/2018

Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 29

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  19-10-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 35934/17-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Ζώγκος Ανδρ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υπηρεσιών (μίσθωση οχημάτων) και προμηθειών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα», διότι ο Δήμος Κορινθίων πρέπει άμεσα να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανάγκες και να διαχειριστεί τις συνέπειες, που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 475η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υπηρεσιών (μίσθωση οχημάτων) και προμηθειών για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου με τίτλο ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ, της οποίας ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχει ως εξής:

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

Περιγραφή υπηρεσιών

Μονάδα Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας (€)

Δαπάνη (€)

 

1

Φορτωτής JCB

Η.Δ.

70

250,00 €

2.800,00 €

2

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο

Η.Δ.

110

250,00 €

17.500,00 €

3

Διαμορφωτήρας (Ισοπεδωτής Grader)

Η.Δ.

80

350,00 €

27.500,00 €

Προϋπολογισθείσα δαπάνη (προ ΦΠΑ)

73.000,00 €

ΦΠΑ 24%

17.520,00 €

Συνολική δαπάνη

90.520,00 €

 

Ειδικότερα εκτιμάται ότι η κατανομή των ημερήσιων δαπανών (Η.Δ.) ανά Δ.Ε.θα είναι η ακόλουθη:

 

Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

Φορτωτής JCB

40

30

70

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο

50

60

110

 

Στη συνέχεια λέει πως η εκτέλεση των υπηρεσιών – μισθώσεων οχημάτων κρίνεται άκρως επείγουσα, καθώς πρόκειται για αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29-09-2018, οπότε και θα πρέπει να γίνει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 32 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.  Σύμφωνα με την σχετική τεχνική έκθεση, που εκπονήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το συνολικό ποσό της ανάθεσης ανέρχεται στα 90.520,00€.  Από έρευνα αγοράς που έγινε και κατόπιν των αριθμ. 36270/18-10-2018, 36271/18-10-2018 και 36272/18-10-2018 προσκλήσεων που εστάλησαν στους οικονομικούς φορείς «Πιστεύος Α.Ε.», «Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο» και «Σταμάτη Ζαντρίμα» αντίστοιχα, υποβλήθηκαν στο Δήμο προσφορές των ανωτέρω οικονομικών φορέων ως εξής:

1)Πιστεύος Α.Ε.:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.

Διαμορφωτήρα (grader)

Η.Δ.

350,00€

 

 2)Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος (για τη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.

Φορτωτής JCB

Η.Δ.

250,00€

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (φορτηγό)

Η.Δ.

250,00€

 

3)Ζαντρίμας Σταμάτης (για τη Δ.Ε. Κορίνθου):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.

Φορτωτής JCB (Τσάπα)

Η.Δ.

250,00€

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (φορτηγό)

Η.Δ.

250,00€

 

Οι ως άνω προσφορές για τις ως άνω μισθώσεις μηχανημάτων είναι συμφέρουσες και οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς παρουσιάζονται αξιόπιστοι.

  Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

  ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας ανάθεση στους ανωτέρω οικονομικούς φορείς των εν λόγω μισθώσεων μηχανημάτων με βάση την προσφορά τους.

  Ο κ. Νανόπουλος, παίρνοντας το λόγο, λέει πως θα έπρεπε να έχουν κατατεθεί περισσότερες της μίας προσφοράς για την κάθε ανάθεση.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 17-10-2018 τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις προσφορές των ως άνω αναφερομένων οικονομικών φορέων, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρ. 32 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση των υπηρεσιών – μίσθωση οχημάτων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Κορίνθου και Άσσου – Λεχαίου του Δήμου Κορινθίων, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, ως εξής:

Α)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο Κορινθίας, ΑΦΜ 997636418, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), νόμιμα εκπροσωπούμενο, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.

Διαμορφωτήρα (grader)

Η.Δ.

350,00€

 

Β)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Πλατάνι Αργολίδος, ΑΦΜ 075495902, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) για τη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.

Φορτωτής JCB

Η.Δ.

250,00€

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (φορτηγό)

Η.Δ.

250,00€

 

Γ)στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΑΝΤΡΙΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (Παλιάμπελα Εξαμιλιών Κορινθίας, ΑΦΜ 104197867, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) για τη Δ.Ε. Κορίνθου, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ προ Φ.Π.Α.

Φορτωτής JCB (Τσάπα)

Η.Δ.

250,00€

Αυτοκίνητο ανατρεπόμενο (φορτηγό)

Η.Δ.

250,00€

 

  Η πληρωμή των ανωτέρω αναδόχων θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 64/6234.0001 και τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στις Δ.Ε. Κορίνθου και Άσσου – Λεχαίου» ποσού 90.520,00€, και προέρχεται από χρηματοδότηση συνολικού ποσού 400.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα από το έργο του ΥΠ.ΕΣ. «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) (αριθμ. 55836/11-10-2018 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/475/2018.-

 

Leave a Comment