Απόφαση αριθμ. 28/445/2018

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 445η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 26/413/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 39/2018 μελέτη, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 27-09-2018.

      Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 27-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τέσσερις (4) φάκελοι προσφορών και  ακολούθησε η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην  αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και τον  έλεγχο  αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές  γίνονται δεκτές και αυτές καταγράφηκαν στο ακόλουθο πίνακα:

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕ

 53 %

ΠΙΣΤΕΥΟΑ Α.Ε.

 49 %

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΕΔΕ

 48 %

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ ΕΔΕ

 30 %

 

      Ακολούθησε ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι όλες οι προσφορές γίνονται δεκτές.  Κατόπιν των ανωτέρω, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΕΔΕ «ΙΑΚΩΒΟ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟ»  με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης με έκπτωση 53% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

      Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 27-09-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 27-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 27-09-2018 για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00€» (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ» με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 360 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης με έκπτωση 53% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από  27-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

    Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/445/2018.-

Leave a Comment