Απόφαση αριθμ. 28/434/2018

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 705.086,46€», διότι υπάρχει ανάγκη για όσο το δυνατό γρηγορότερη εκτέλεση του εν λόγω έργου και ως εκ τούτου η διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 434η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 705.086,46€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  17/285/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 17/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 03-08-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 05-09-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 20/330/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74966.  Ακολούθως, με την αριθμ. 26/411/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 07-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 85954 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 20930 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,00%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 32495/24-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 11-10-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας «Σάββας Καπελλάκος» υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού «Σάββας Καπελλάκος», κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 33857/3-10-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο «Σάββα Καπελλάκο».

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 11-10-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «Σάββας Καπελλάκος» σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 61,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 11-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ & Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 705.086,46€, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  74966, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ (Σουλίου 14, Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, Α.Φ.Μ. 103856449, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 85954 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 20930 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,00%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.- Η δαπάνη για το ανωτέρω έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του υπουργείου Εσωτερικών, με το ποσό των 295.600,00€, και από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, με το ποσό των 409.486,46€, και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7331.0016 με τίτλο «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» ποσού 705.086,46€ του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.  Σημειώνεται ότι κατα την εκτέλεση του έργου, πρώτα θα απορροφηθούν οι πόροι του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και στη συνέχεια οι πόροι από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Α.Ο.Ε. 279/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/434/2018.-

 


Επισυνάπτεται το από  11-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

Ελληνική Δημοκρατία            

Δήμος Κορινθίων       

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 11/10/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 22258/9-7-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003388412

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :74966

 

 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 705.086,46 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Σημείωση: Σύμφωνα με την αριθμ. 20/330/2018 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», τακτικά μέλη της Ε.Δ. ορίστηκαν οι Έλλη Καμτσιώρα, Ιωάννης Ηλιού & Νικόλαος; Κακάβας ωστόσο το τακτικό μέλος κ. Ιωάννης Ηλιού, δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Ε.Δ., ενημερώνοντας εγκαίρως το Δήμο Κορινθίων, για την απουσία του. Τον κ. Ιωάννη Ηλιού, αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Ιωάννης Παντελέων.

 

Στην Κόρινθο την 11/10/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 , με παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

1.  Νικόλαος Κακάβας, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

2.  Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3.  Ιωάννη Παντελέων, Γεωπόνο ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας & Β΄ Βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων», κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 22258/9-7-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1)             τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(2)             την αριθμ. 26/411/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : ΩΤΜ9ΩΛ7-ΩΒ2]

(3)             την με αριθμό πρωτ. 32495/24-9-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στον ΕΔΕ «Σάββα Καπελλάκο» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 24/09/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(4)             την από 02/10/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «Σάββα Καπελλάκο» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την από 3/10/2018 υποβολή του φακέλου δικαιολογητικών από τον προσωρινό μειοδότη στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων που πήρε αριθμό πρωτ. 33857/3-10-2018 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων] :

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (φυσικού προσώπου)

ΝΑΙ

295339/3-9-2018

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

65071305/26-6-2018

(λήξη ισχύος την 26-8-2018)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

65583758/20-9-2018

(λήξη ισχύος την 20-11-2018)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

237/22-5-2018

(λήξη ισχύος την 21-11-2018)

 

 

8315/1-6-18 & 8316/1-6-18

(λήξη ισχύος την 1-12-18)

ΕΦΚΑ

 

 

 

τ. ΕΤΑΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού) & (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

353714/26-7-18

(λήξη ισχύος την 25-1-19) &

 

124/4-10-18

(λήξη ισχύος την 3-4-19)

 

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

Πιστοποιητικά:

21287/5-9-18

9117/3-9-18

42581/12-9-18

42584/12-9-18

 

Αριθμ. 6.215/13-9-18  Ένορκη βεβαίωση

Πρωτοδικείο

Αθηνών

 

 

 

 

Συμβολαιογράφος

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

Αριθμ. 6.215/13-9-18  Ένορκη βεβαίωση

Συμβολαιογράφος

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

 

ΝΑΙ

14115/113266/31-5-18 &

14115/89053/31-5-18

(λήξη ισχύος την 31-11-18)

 

ΤΕΕ

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

ΝΑΙ

Αριθμ. 6.215/13-9-18  Ένορκη βεβαίωση

Συμβολαιογράφος

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας    Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/23420/15-2-2017

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 21-10-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης

Φυσικό Πρόσωπο

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΚΑΠΕΛΛΑΚΟ ΣΑΒΒΑ».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Νικόλαος Κακάβας                              Έλλη Καμτσιώρα                                 Ιωάννη Παντελέων