Απόφαση αριθμ. 27/425/2018

Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  24-09-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 32124/20-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ..

 

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζήμος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 425η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί ανάκλησης της αριθμ. 13/271/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι με την αριθμ. 202/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 13-05-2014, συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, του οποίου η ανακοίνωση τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 20-05-2014, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 26-05-2014 για υποβολή τυχόν ενστάσεων.  Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση, η επιτροπή διαγωνισμού, με το από 10-06-2014 πρακτικό της, εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της εν θέματι δημοπρασίας στην εταιρεία με την επωνυμία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. με αριθμό πτυχίου 26598 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης με μέση έκπτωση 36,26%. Στη συνέχεια με την αριθμ. 271/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επικυρώθηκαν τα από 13-05-2014 και 10-06-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ανακηρύχθηκε μειοδότης του ανωτέρω διαγωνισμού η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε. με αριθμό πτυχίου 26598 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης με μέση έκπτωση 36,26%.

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της αριθμ. 13/271/2017 Α.Ο.Ε. και έγκριση πρακτικού Ε.Δ. για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου»

 

 

Το έργο με τίτλο «Ανάπλαση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» με αριθμό μελέτης 24/2014 και προϋπολογισμό 267.000,00 ευρώ δημοπρατήθηκε στις 13/05/2014 και σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου, η Οικονομική Επιτροπή ανακήρυξε ανάδοχο του έργου την εταιρεία με επωνυμία «Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε.» με την αριθμ. 13/271/26-6-2014 Απόφασή της.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών την 9/7/2014 υπέβαλε πλήρη φάκελο του έργου στην Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Κορινθίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για προσυμβατικό έλεγχο. Στο Δήμο Κορινθίων στάλθηκε την 20/05/2015 η αριθμ. 4/2015 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Κορινθίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» με την ανάδοχο εταιρεία «Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε.»

 

Με αφορμή το από 30/5/2015 έγγραφο της ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. (συμμετέχουσας εταιρείας στο διαγωνισμό), που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Κορινθίων με αριθμό 24648/9-6-2015 , διαπιστώθηκε από την υπηρεσία μας ότι το από 13/5/2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» είναι λάθος διότι δεν υπολογίστηκε σωστά η μέση έκπτωση για τον κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό με αποτέλεσμα τη λάθος επιλογή προσωρινού μειοδότη . Η λάθος σειρά μειοδοσίας δεν έγινε αντιληπτή ούτε από του συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που έλαβαν γνώση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού αλλά δεν έκαναν ένσταση κατά τη απόφασης της Ο.Ε. περί «Επικύρωσης των πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης εκτέλεσης του έργου»,  ούτε όμως και από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Κορινθίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκανε ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης.

 

 

Κατάταξη Μειοδοτών του από 13/5/2014 Πρακτικού (με λάθος σειρά μειοδοσίας):

 

Επωνυμία Συμμετέχοντα

Μέση Έκπτωση

Α. Μπακλώρη – Α. Πίπιλο ΟΕ

36,26 %

Κ. Αγγελόπουλος

37,20 %

Θ. Καναβός

34,89 %

Β. Πλαγάκη

33,11 %

Ε. Κρασαδάκη

32,94 %

Β. Τρίγκας

32,61 %

Κ. Κορδώση

21,00 %

 

Ορθή Κατάταξη:

 

Επωνυμία Συμμετέχοντα

Μέση Έκπτωση

Κ. Αγγελόπουλος

37,20 %

Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος ΟΕ

36,26 %

Θ. Καναβός

34,89 %

Β. Πλαγάκη

33,11 %

Ε. Κρασαδάκη

32,94 %

Β. Τρίγκας

32,61 %

Κ. Κορδώσης

21,00 %

 

Επειδή επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου», η ΕΔ προχώρησε στη διόρθωση του προηγούμενου Πρακτικού της προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου.

 

Με το αριθμ. 28003/21-8-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων με θέμα «Παράταση ισχύος προσφορών για έργο Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» προς στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό της 13/5/2014 : Κ. Αγγελόπουλο, Α.Μπακλώρη – Α. Πίπιλο Ο.Ε., Θ. Καναβό, Β. Πλαγάκη, Ε. Κρασαδάκη, Β. Τρίγκα & Κ. Κορδώση, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να αποδεχθούν ή όχι την παράταση της ισχύος των προσφορών τους.

Από τους συμμετέχοντες:

(1)      τηλεφωνικά απάντησαν πως δεν επιθυμούν την παράταση ισχύος της προσφοράς των οι : Β. Πλαγάκη & Ε. Κρασαδάκη

(2)      εγγράφως απάντησαν πως δεν επιθυμούν την παράταση ισχύος της προσφοράς των οι : Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε., Θ. Καναβός

(3)      μόνο οι Κ. Αγγελόπουλος και Β. Τρίγκας αποδέχτηκαν την παράταση ισχύος των προσφορών των

 

Με την παρούσα εισήγηση, σας υποβάλλουμε διορθωμένο το πρακτικό της ΕΔ με ορθό υπολογισμό της μέσης έκπτωσης των δύο συμμετεχόντων που παρέμειναν στη διαδικασία και με σωστή σειρά μειοδοσίας και προτείνουμε την ανάκληση της αριθμ. 13/271/2014 Α.Ο.Ε. και την επικύρωση από την Ο.Ε. του διορθωμένου πρακτικού  και την ανάθεση στο μειοδότη, προκειμένου να υποβληθεί εκ νέου φάκελος «Προσυμβατικού ελέγχου του έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου”» .

 

——————————————-

 

Ελληνική Δημοκρατία            

Δήμος Κορινθίων       

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 20/09/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 20361/22-4-14

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 14PROC002007928

 

Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου

 

            Ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστού έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» προϋπολογισμού 267.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 20/09/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 , οι κάτωθι:

1. Νικόλαος Βενετσάνος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, αναπληρωματικό μέλος

2. Ιωάννης Καραϊσκος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό μέλος &

3. Νικόλαο Κακάβα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, τακτικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή διαγωνισμού έτους 2014, που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 1/4/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη:

(1)               Την διαπίστωση λάθους στο από 13/5/2014 Προηγούμενο Πρακτικό της Ε.Δ. του έργου ως προς την επιλογή προσωρινού αναδόχου

(2)               Την επιθυμία της δημοτικής αρχής για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δημοτικών κοινόχρηστων χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» και συνεπώς τη διόρθωση των λαθών της διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου

(3)               Την αριθμ. 20361/22-4-14  αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων

(4)               Το αριθμ. 28003/21-8-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων με θέμα «Παράταση ισχύος προσφορών για έργο Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» προς στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό της 13/5/2014 : Κ. Αγγελόπουλο, Α.Μπακλώρη – Α. Πίπιλο Ο.Ε., Θ. Καναβό, Β. Πλαγάκη, Ε. Κρασαδάκη, Β. Τρίγκα & Κ. Κορδώση

(5)               Από τους συμμετέχοντες τηλεφωνικά απάντησαν πως δεν επιθυμούν την παράταση ισχύος της προσφοράς των οι : Β. Πλαγάκη & Ε. Κρασαδάκη

(6)               Από τους συμμετέχοντες εγγράφως απάντησαν πως δεν επιθυμούν την παράταση ισχύος της προσφοράς των οι : Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε., Θ. Καναβός

(7)               Οι Κ. Αγγελόπουλος και Β. Τρίγκας αποδέχτηκαν την παράταση ισχύος των προσφορών μας.

 

Οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων που παραμένουν στη διαδικασία έχουν ως ακολούθως:

 

α/α

Επωνυμία Συμμετέχοντα

Μέση Έκπτωση

1

Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ (όπως είναι η νέα επωνυμία του Κ. Αγγελόπουλου ΕΔΕ)

37,20 %

2

Β. Τρίγκας

32,61 %

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη  «Κ. Αγγελόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ» με μέση έκπτωση 37,20 %. 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Νικόλαος Βενετσάνος                                    Ιωάννης Καραϊσκος               Νικόλαος Κακάβας

 

      Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της με αριθμό 13/271/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την έγκριση του από 20-09-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (όπως είναι η νέα επωνυμία του Κ. Αγγελόπουλου ΕΔΕ) ως αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. με αρνητική ψήφο, διότι πρώτον θεωρεί μικρή την έκπτωση του αναδόχου, δεύτερον είχε γίνει λάθος υπολογισμός από την επιτροπή διαγωνισμού και τρίτον δεν έγινε παράταση προσφοράς κι από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον εν λόγω διαγωνισμό)

 

   Α.- Ανακαλεί την με αριθμό 13/271/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Εγκρίνει το από 20-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 13-05-2014 για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΞ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 267.000,00€» (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

  Γ.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (όπως είναι η νέα επωνυμία του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου ΕΔΕ) (Π.Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών & Ανθέων, Βέλο Κορινθίας, Α.Φ.Μ. 999170911, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 30487 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1ης τάξης με μέση έκπτωση 37,20% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από  20-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

    Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7322.0100 ποσού 171.000,00€ με τίτλο «Ανάπλαση δημοτικών κοινοχρήστων χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου» (Α.Ο.Ε. 18/2018).
 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/425/2018.-