Απόφαση αριθμ. 28/443/2018

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 443η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/225/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 22/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεσή του,  με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 23-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 30-07-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/315/2018  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74764.  Ακολούθως, με την αριθμ. 24/380/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30-07-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.» (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  83576 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462  για έργα Οδοποιίας  3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 63,59%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 31148/14-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 08-10-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας «GEOGENESIS A.E.» (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού «GEOGENESIS A.E.» (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.), κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 33284/28-9-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο «GEOGENESIS A.E.» (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.).

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 08-10-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.» (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 63,59% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 08-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 900.000,00€, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  74764, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «GEOGENESIS A.E.» (ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.) (Θεσσαλονίκης 16, Χολαργός Αττικής, Α.Φ.Μ. 099364380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό  83576 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462  για έργα Οδοποιίας  3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 63,59%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7323.0011 ποσού 270.000,00€ με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου».  Για το υπόλοιπο ποσό των 630.000,00€ του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης, έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή πίστωσης για το ανωτέρω ποσό στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Α.Δ.Σ. 170/2018, Α.Ο.Ε. 216/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/443/2018.-

 

Επισυνάπτεται το από  8-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων            

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 8/10/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 20754/25-6-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003318436

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :74764

 

 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 900.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Σημείωση: Σύμφωνα με την αριθμ. 19/315/2018 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», τακτικά μέλη της Ε.Δ. ορίστηκαν οι Αθανασία- Αικατερίνη Σταματοπούλου, Γεώργιος Μπλάνος και Χρήστος Καρούκης , ωστόσο το τακτικό μέλος και πρέδρος της Ε.Δ. κ. Αθανασία- Αικατερίνη Σταματοπούλου, δεν παρέστη στη συνεδρίαση της Ε.Δ., χωρίς να ενημερώσει σχετικά το Δήμο Κορινθίων. Την κ. Αθανασία- Αικατερίνη Σταματοπούλου, αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Χριστίνα Κυριαζή

 

Στην Κόρινθο  την 8/10/2018 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  10:00 π.μ.  οι πιο κάτω:

1. Χριστίνα Κυριαζή, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

2. Γεώργιος Μπλάνος, Δασολόγος ΠΕ, υπάλληλος Δασαρχείου Κορίνθου &

3. Απόστολος Σταυριανόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20754/25-6-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

(1)           τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(2)           την αριθμ. 24/380/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : ΩΒ5ΜΩΛ7-ΞΔΜ]

(3)           Την αριθμ. 33952/3-10-2018 Πρόσκληση της Ο.Ε. προς τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου

(4)           την με αριθμό πρωτ. 31148/14-9-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «GEOGENESIS A.E.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 14/09/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(5)           τις  από 27/09/2018, 8/10/2018 & 10/10/2018 υποβολές από τον οικονομικό φορέα «GEOGENESIS A.E.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την αριθμ. Β172/27-9-18 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «GEOGENESIS A.E.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 33284/28-9-2018 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]

 

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (για μέλη ΔΣ πλην προέδρου και Δ/ντα συμβούλου)

ΝΑΙ

293067/30-8-18 & 5243/29-8-18

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

64942530/31-5-18

(λήξη ισχύος την 31-7-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

65515877/4-9-18

(λήξη ισχύος την 4-10-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

 

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

435374/17-9-18

(λήξη ισχύος την 16-10-18)

13113/1-8-2018

(λήξη ισχύος την 31-10-18)

ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

 

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

305080/29-6-18 (λήξη την 28/12/18)

299613/27-6-18 (λήξη την 26/12/18)

305090/29-6-18 (λήξη την 28/12/18)

353204/26-7-18 (λήξη την 25/1/19)

353194/26-7-18 (λήξη την 25/1/19)

353183/26-7-18 (λήξη την 25/1/19)

353173/26-7-18 (λήξη την 25/1/19)

353070/26-7-18 (λήξη την 25/1/19)

369914/2-8-18 (λήξη την 1/2/19)

383678/10-8-18 (λήξη την 9/2/19)

 

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

Καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

&

Αριθμ. 9833/14-9-18  Ένορκη βεβαίωση

 

 

 

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

Αριθμ. 9833/14-9-18  Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

 

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

19440/47810/8-8-18 (λήξη την 8-2-19)

19440/73933/8-8-18 (λήξη την 8-2-19)

19440/79314/8-8-18 (λήξη την 8-2-19)

 

 

ΤΕΕ

 

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

 

Αριθμ. 9833/14-9-2018

Ένορκη βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Αθηνών

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας    Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου & Υ.Δ.

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/5515/4-4-17

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 3-10-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Ενημερότητα Πτυχίου

ΝΑΙ

ΔΜ/2541/30-3-18

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 21-2-19)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Α.Ε.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης

ΝΑΙ

καλύπτεται από Ενημερότητα Πτυχίου

Πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμό

ΝΑΙ

από 17/7/2018 Πρακτικό

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «GEOGENESIS A.E.».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Χριστίνα Κυριαζή                                      Γεώργιος Μπλάνος                                         Απόστολος Σταυριανόπουλος