Απόφαση αριθμ. 28/444/2018

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 444η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 19/322/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ.  45/2018 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 07-08-2018.  Ακολούθως, με την αριθμ. 24/381/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 07-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το εν θέματι έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης, με έκπτωση 52% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 30438/10-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 26-09-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 31357/17-9-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε..

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 26-09-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κήρυξη του  οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ως αναδόχου του ως άνω διαγωνισμού με έκπτωση 52% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη το φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού έργου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, του  άρθρου 116  του Ν.4555/2018 (Α’133) καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Α.- Εγκρίνει το από 26-09-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ. ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€, που διενεργήθηκε στις 07-08-2018.

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο Κορινθίας, Α.Φ.Μ. 997636418, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26604 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 2ης Τάξης, με έκπτωση 52% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

       Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

      Δ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7322.0027  και τίτλο « Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Γαλατακίου» ποσού 50.000,00€. (Α.Ο.Ε. 19/313/2018 , Α.Α.Υ. 889/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/444/2018.-