Απόφαση αριθμ. 23/371/2018

Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-08-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26486/06-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 371η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 21/341/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το αριθμ. 39788/31-07-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «…Επισημαίνεται, ότι αιτήματα έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων που εκκρεμούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4555/2018, ενώπιον του δημοτικού συμβουλίου ή της οικονομικής επιτροπής, δεν εξετάζονται από τα συλλογικά όργανα αυτά, ενώ αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία ανακαλούνται…».  Ο Πρόεδρος επισημαίνει πως ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4555/2018 είναι η 19-07-2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄).  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής και την από 06-08-2018 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ :  “ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

1)      Τα πρωτογενή αιτήματα της υπηρεσίας μας με ΑΔΑΜ :

·         18REQ003299114/21-06-2018 που αφορά σε ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄, συνολικού ποσού : 210.457,48€ (ΚΑ : 10,30/6612.0001, 10,30/6614.0001, 10,20,30/6613.0001, 10,30/6654.0001)

·         18REQ003459223 που αφορά σε Προμήθεια λογισμικών, ποσού : 14.000,00 € (ΚΑ  10/7134.0002) και

·         18REQ003429533 που αφορά σε Προμήθεια εργαλείων (ΚΑ 20/7135.0004)

2)      Την εγκύκλιο 39788/31-07-2018 του Υπουργείου Εσωτερικών περί ΄΄γνωστοποίησης διατάξεων του Ν. 4555/2018΄΄, σύμφωνα την οποία πρέπει να ανακληθούν αποφάσεις συλλογικών οργάνων, οι οποίες εκδόθηκαν μετά τις 19-07-2018  και οι οποίες αναφέρονται σε έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων και

3)      Την μεγάλη ανάγκη για άμεση επανάληψη των σχετικών διαδικασιών με τον ορθό και νόμιμο τρόπο,

Παρακαλούμε

 

Για τη λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ  21/341/23-07-2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Κορινθίων στο μέρος που αφορά τα προαναφερόμενα στο (1) πρωτογενή αιτήματα της υπηρεσίας μας.

 

  Τέλος, υπενθυμίζει στην Επιτροπή την με αριθμό 341/2018 απόφασή της περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων έτους 2018, η οποία λήφθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 23-07-2018, οπότε και είναι μεταγενέστερη της δημοσίευσης του ως άνω νόμου. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση της με αριθμό 341/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, διότι λήφθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 23-07-2018, μεταγενέστερα της δημοσίευσης του ν. 4555/2018, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθμ. 39788/31-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, πρέπει να ανακληθεί.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, το αριθμ. 39788/31-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του ν. 4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   

  Ανακαλεί την με αριθμό 341/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΥΙΩΛ7-ΞΥΑ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. 39788/31-07-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4555/2018 (Α΄ 133)».

 

      Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23/371/2018.-

Leave a Comment