Απόφαση αριθμ. 23/375/2018

Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-08-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26486/06-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

       ΑΠΟΦΑΣΗ 375η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν  των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 27163/10-08-2018 αίτηση του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων κ.Μπάκουλη Δημητρίου και την συνημμένη σε αυτήν υπ’ Αρ.ΠΡΟΚ/Δ16/786/319 Κλήση Εγκαλουμένου-Μηνυομένου (κατ’ άρθρο 31 παρ.2 ΚΠΔ) του Πταισματοδίκη Κορίνθου με εγκαλούντα/ μηνυτή τον Κώστα Φιλιππόπουλο, για τις 28-08-2018 και αφορά δικαστική υπόθεση σχετική με την άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρω ως Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων.

       Ο Πρόεδρος ακολούθως λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων κ.Μπάκουλη Δημήτριο, θα παρασταθεί ενώπιον του Πταισματοδικείου  Κορίνθου στις 28-08-2018  και σε κάθε δικάσιμο ή και μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε ορισθεί και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, προτείνει δε για τον λόγο αυτόν την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη.

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου,  τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος  του κ.Νανόπουλου Β.  διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

      Ορίζουμε  πληρεξούσια  δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την  δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη, στην οποία δίνουμε εντολή να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Κορινθίων κ.Μπάκουλη Δημήτριο ενώπιον του Πταισματοδικείου Κορίνθου στις 28-08-2018 και σε κάθε δικάσιμο ή και μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε ορισθεί και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

       Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.    

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23/375/2018.-

Leave a Comment