Απόφαση αριθμ. 21/342/2018

Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-07-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 24080/19-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.),  4)Μπάκουλης Δημ. , 5)Νανόπουλος Βασ.

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Ζώγκος Ανδ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Ζήμος Κων..

 

          Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 342η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

·         τον Κ.Α. 30/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» προϋπολογισμού 28.492,44€ κατά 1.000,00 € και τελική πίστωση 27.492,44 €

τον ΚΑ 30/6662.0006 με τίτλο:Προμήθεια υλικών για τη δράση:Συντήρηση δημοτικών σχολείων και δημ.  κτιρίων του Δήμου Κορινθίων, του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους” προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά  το ποσό των 9.817,02€ και τελική πίστωση 182,98 €

 

 μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 10.817,02€ και απο το αποθεματικό μεταφέρουμε    ισόποσα και :

·         δημιουργούμε τον  Κ.Α. 30/6278.0001 με τίτλο «Δαπάνες φύλαξης κτιρίων» και τελική πίστωση 1.000,00 

 ενισχύουμε τον K.A. 30/8116.0006 με τίτλο «Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού  27.933,49€ με το ποσό των 9.817,02€ και τελική πίστωση 37.750,51€

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

Δεδομένου ότι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα πρέπει να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό και να μεταφέρουμε τη χρηματοδότηση για την εξόφληση  ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων για τις οποίες πληρούνται  οι προϋποθέσεις νομιμότητας και κανονικότητας δαπανών του Δήμου ως κατωτέρω, μέσω του αποθεματικού:

 

 

Υ

Κωδικός

τίτλος

Προϋπ/γισμός

 επιχορήγηση

 τακτικά

Τελική πίστωση

30

 

8112.0006

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Κορινθίων  ( ΚΑ 8112 )

 

24.600,00

 

22.155,45

-22155,45

24.600,00

0

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

11.143,38

 

42,16

42,16

11.143,38

10

8115.0006

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

 

1.127,20

992,00

992

1.127,20

 

 

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

57000

12614,27

12.614,27

57000

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

153000

683,24

-683,24

153000

20

6662.0002

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.

852453,16

4586,39

-4586,39

852453,16

20

66610001

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων

56362,29

3237,39

-3237,39

56362,29

 

  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

    Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της   παρούσης. 

   

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/342/2018.-

Leave a Comment