Απόφαση αριθμ. 22/353/2018

Αριθμός Πρακτικού 22

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  31-07-2018

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ’ αριθμ. 25296/27-07-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4) Μπάκουλης Δημ. 5) Ζώγκος Ανδ., 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ.

 

          Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος, διότι πρέπει άμεσα να τροποποιηθούν το τεχνικό πρόγραμμα και ο δημοτικός προϋπολογισμός για να προχωρήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες, δαπάνες κ.λπ. του Δήμου Κορινθίων.

     Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

    ΑΠΟΦΑΣΗ 353η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

   Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2018

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 τον Κ.Α. 20/7336.0001 με τίτλο «Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών Αποβλήτων» προϋπολογισμού 2.360.000,00€ κατά 766.050,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 1.593.950,00 € (Π.Δ.Ε. 200.000,00€, ΣΑΤΑ17 250.000,00€ & Π.Δ. 1.143.950,00€)

τον Κ.Α. 30/7322.0023 και τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 100.000,00€  κατά 44.800,00 € (Π.Δ.)  και τελική πίστωση 55.200,00 € (Π.Δ.)

τον Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο «Απαλλοτριώσεις ακινήτων» προϋπολογισμού 1.709.000,00€ κατά 30.000,00 €   και τελική πίστωση 1.679.000,00 

 

 μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 840.850,00€ και απο το αποθεματικό μεταφέρουμε 833.100,00€  και δημιουργούμε :

·         τον Κ.Α. 15/7311.0001 με τίτλο «Προσθήκη κατ΄επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» με τελική πίστωση 768.000,00 € (766.050,00 από ΣΑΤΑ18 & 1.950,00 € από Π.Δ.)

·         τον Κ.Α. 30/7322.0028 με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» με τελική πίστωση 20.000,00 € από Π.Δ.

·         τον Κ.Α. 30/6117.0003 με τίτλο ««Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου ανάπτυξης έξυπνων ανοικτών κέντρων εμπορίου» » με τελική πίστωση 24.800,00 € από Π.Δ.

·         τον Κ.Α. 30/7112.0010 με τίτλο «απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Αγ. Βασιλείου για δημιουργία Πλατείας» με τελική πίστωση 15.000,00€

ενισχύουμε:

·         τον Κ.Α. 00/6735.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού  35.000,00€ με το ποσό των 5.300,00€ και  τελική πίστωση 40.200,00€. Η πίστωση δεν ξεπερνά το 1,5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού

 

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα εντάσσουμε:

·         το έργο με τίτλο «Προσθήκη κατ΄επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» στον  Κ.Α. 15/7311.0001 με τελική πίστωση 768.000,00 € (766.050,00 από ΣΑΤΑ18 & 1.950,00 € από Π.Δ.)

·         το έργο με τίτλο «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Εξαμιλίων» στον Κ.Α. 30/7322.0028 με τελική πίστωση 20.000,00 € από Π.Δ.

 

ΜΕΡΟΣ Β’

Στην υπ΄αρίθμ. 326/17-7-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβήκαμε σε ενίσχυση  με το ποσό των 20.778,69€ του κ.α  με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Εκ παραδρομής εγγράφηκε ο κ.α  15/6052.0001  αντί του ορθού κωδικού 20/6264.0001 με τίτλο: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων . Επίσης μειώθηκε ο κ.α 35/7132.0001 με τίτλο: προμήθεια φορτηγών αυτοκινήτων κατά το ποσό των 73.500,00  ενώ εσφαλμένα εγγράφηκε ο κ.α 35/7132.0005 με τον τίτλο αυτό.

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 35/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» ανέρχεται στο ποσό των 150.000,00 €. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους στον Κ.Α. 30/7322.0010 με πίστωση 80.000,00 € 

 

Προτείνεται η δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 70.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 . Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του ανωτέρω έργου θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17) .

 

  Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

    Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της   παρούσης. 

   

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 22/353/2018.-

Leave a Comment