Απόφαση αριθμ. 23/378/2018

Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-08-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26486/06-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Μπάκουλης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 6) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 378η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στα μέλη της Επιτροπής ότι στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου στη θέση «Ρωμέικο» υπάρχει δημοτικός υδατόπυργος, κείμενος σε ακίνητο με ΚΑΕΚ 280900203053/0/0, του οποίου ο ιδιοκτήτης χαρακτηρίζεται ως «άγνωστος» στα στοιχεία του Κτηματολογίου.  Το εν λόγω ακίνητο έχει περιέλθει στην κατοχή του Δήμου από δωρεά των κ.κ. Στεργιόπουλου Κωνσταντίνου κατά 50% και Σπηλιωτακόπουλου Δημητρίου κατά 50%.  Ακολούθως λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε το εν λόγω ακίνητο να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων.  Για το λόγο αυτό προτείνει τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Ταρούση Ελένη.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 (μειοψηφούντος  του κ.Νανόπουλου Β.  διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Ταρούση Ελένη, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες δικαστικές ή εξωδικαστικές ενέργειες, προκειμένου το ακίνητο με ΚΑΕΚ 280900203053/0/0, που βρίσκεται στη θέση «Ρωμέικο» στην Τοπική Κοινότητα Περιγιαλίου του Δήμου Κορινθίων, και εντός του οποίου κείται δημοτικός υδατόπυργος, να περιέλθει στην κυριότητα του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

      Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013),  καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.   

  

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                                Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/378/2018.-

Leave a Comment