Απόφαση αριθμ. 26/415/2018

Αριθμός Πρακτικού 26

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-09-2018

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 30024/06-09-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 3)Ζήμος Κων.,  4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ.. 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

    ΑΠΟΦΑΣΗ 415η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 349/2018 απόφασή της, με την οποία ορίστηκαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου οι κ.κ. Γαλάνης Σωτήριος και Κουτή Σταυρούλα, στους οποίους δόθηκε εντολή από κοινού ή και ξεχωριστά να παρασταθούν κατά την δικάσιμο της 18-09-2018 ενώπιον του Διοικητικού  Εφετείου Τριπόλεως  ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η από 29-03-2018 έφεση των Ευσταθίου Νικόλαου του Ευθυμίου και λοιπών (σύνολο 4) κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Κορινθίων και της Απόφασης 49/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές), να συντάξουν, υπογράψουν και καταθέσουν  σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσουν την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσουν κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.  Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει την ανάκληση του ορισμού του κ. Γαλάνη Σωτηρίου στην εν λόγω υπόθεση, καθώς αρκεί ο ορισμός ενός δικηγόρου για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου.

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του  κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

   Α.- Ανακαλεί τον ορισμό του δικηγόρου κ. Γαλάνη Σωτηρίου ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου στην υπόθεση της από 29-03-2018 έφεσης των Ευσταθίου Νικόλαου του Ευθυμίου και λοιπών (σύνολο 4) κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Κορινθίων και της Απόφασης 49/2016 Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου (Τριμελές), που αποφασίστηκε με την αριθμ. 349/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθμό 349/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα:

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου στην ανωτέρω υπόθεση τη δικηγόρο Κορίνθου κ. Κουτή Σταυρούλα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο της 18-09-2018 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης έφεση, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθείσας απόφασης, εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου, και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου, κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

  Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι η ως άνω αναφερόμενη υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στον χειρισμό της, λόγω του πολύ μεγάλου αντικειμένου της διαφοράς και λόγω της πολυπλοκότητας και δυσχέρειας των νομικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν και  πολυπλοκότητα του άνω νομικού θέματος απαιτεί πολύ χρόνο, συνεχείς μεταβάσεις στο αρμόδιο δικαστήριο, γνωστοποίηση και προετοιμασία μαρτύρων και γενικά παρουσιάζει ιδιαίτερη σοβαρότητα.

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/415/2018.-

Leave a Comment