Απόφαση αριθμ. 30/487/2018

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-10-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 36237/18-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζήμος Κων., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Μπάκουλη Δημ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 487η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 25/398/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 44/2018 μελέτη, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του εν λόγω έργου, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεσή του και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 09-10-2018.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 09-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε ένας (1) μοναδικός φάκελος προσφοράς ως εξής :

 

Σειρά Προσέλευσης

Διαγωνιζόμενοι

Αριθμός Πρωτ.

1

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ

34593/9-10-18

 

και ακολούθησε η καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Στην συνέχεια η Επιτροπή αξιολόγησης Διαγωνισμού προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού συμμετέχοντα και τον έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και η Οικονομική Προσφορά έγινε Αποδεκτή.

Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού έλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 24.2 της αριθμ. 32557/24-9-18 αναλυτικής διακήρυξης, ολοκλήρωσε την σύνταξη του σχετικού πρακτικού και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΑΝΤΩΝΙΟ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗ» με έκπτωση 31%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Ο Πρόεδρος κατόπιν, προτείνει την επικύρωση του από 09-10-2018 πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 09-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 09-10-2018 για την εκτέλεση του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 6.175,20€» (συμπ/νου ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ι. ΤΣΕΜΕΝΤΖΗΣ» με αριθμό εγγραφής στο Νομαρχιακό Μητρώο Αρ.368 με Τάξη πτυχίου Ανελκυστήρων Δ Ειδικότητας, με έκπτωση 31% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 09-10-2018 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/487/2018.-

 

 

Leave a Comment