Απόφαση αριθμ. 28/446/2018

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 446η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  14/226/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 28/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 24-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 31-07-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752.  Ακολούθως, με την αριθμ. 23/366/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 03-08-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 31425/17-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 01-10-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. υπέβαλλε εμπρόθεσμα  ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Επίσης ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., κατέθεσε εμπρόθεσμα με αίτησή του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 32085/20-9-2018.  Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 01-10-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη  του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 01-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 760.000,00€, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74752, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Δαμασκηνού 87, Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 997860190, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 84765 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25714 για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 61,44% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7323.0014 ποσού 228.000,00€ με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας».  Για το υπόλοιπο ποσό των 532.000,00€ του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης, έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή πίστωσης για το ανωτέρω ποσό στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Α.Δ.Σ. 170/2018, Α.Ο.Ε. 216/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/446/2018.-


Επισυνάπτεται το από  1-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων            

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 1/10/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 20915/26-6-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003324479

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :74752

 

    Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

                Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 760.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 1/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 , με παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής:

1. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρο της Επιτροπής

2. Ιωάννης Μαντάς, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος &

3. Λεωνίδας Τσίρτσης, Γεωπόνο ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας», που έχουμε ορισθεί με την αριθμ. 19/317/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20915/26-6-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

 

(1)              τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

(2)              την αριθμ. 23/366/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : Ω0Τ8ΩΛ7-1Η9]

(3)              την με αριθμό πρωτ. 31425/17-9-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 17/09/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

(4)              την από 19/09/2018 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & την από 20/09/2018 αίτηση του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με την οποία υποβλήθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμό πρωτ. 32085/20-9-2018 [εντός τριών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]

(5)              το αριθμ. 32921/26-9-2018 έγγραφο της Ο.Ε. με θέμα «Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» :

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

(για διαχειριστές)

ΝΑΙ

240940/3-7-18 &

240921/3-7-18

 

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

65334074/20-7-18

(λήξη ισχύος την 20-9-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

65388643/30-7-18

(λήξη ισχύος την 30-9-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού & την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

628/2-7-18

(λήξη ισχύος την 1-1-19)

 

89/26-4-18

(λήξη ισχύος την 26-10-18

ΕΦΚΑ

 

 

τ.ΕΤΑΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

69320/15-2-18

(λήξη ισχύος 14-8-18)

ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

374291/6-8-18

(λήξη ισχύος 5-2-19)

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ.  Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

1430/2-7-18, 1431/2-7-18,

1432/2-7-18 & 1433/2-7-18

Πρωτοδικείο Κορίνθου

 

 

 

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος  [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

ΝΑΙ

15928/101952/25-6-18 &

15928/96349/25-6-18

ΤΕΕ

Πιστοποιητικό  ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

 

Αριθμ. 866/23-7-2018

Ένορκη Βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Κορίνθου

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας    Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/21070/22-11-2016

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 20-9-2019)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ο.Ε.

Καταστατικό Ο.Ε.

ΝΑΙ

από 20-8-2010 Καταστατικό, πρωτοκολλήθηκε στο Επιμελητήριο Κορινθίας με αριθμό 9807/23-8-2010

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

ΝΑΙ

αριθμ. 622208.887880/5-7-2018 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» .

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΝΟΥ                                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΣ                                         ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ

 

Leave a Comment