Απόφαση αριθμ. 24/379/2018

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-08-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28446/24-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Προεδρεύων, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Νανόπουλος Βασίλειος, λόγω απουσίας του Προέδρου της κ. Πνευματικού Αλέξανδρου.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 379η: Ο Προεδρεύων, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Προεδρεύων θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 

μειώνουμε:

 • τον Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 250.000,00€ κατά 50.000,00 και τελική πίστωση 200.000,00 €

 • τον Κ.Α. 35/6262.0004 με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων» προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά 5.400,00 € και τελική πίστωση 14.600,00 €

 • τον Κ.Α. 30/7333.0002 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 27.505,68(Π.Δ.) και τελική πίστωση 22.494,32 € (Π.Δ.)[αριθμ σύμβασης 4715/6-2-18]

 • τον Κ.Α. 30/7333.0004 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 74.400,00€ κατά 11.160,07(Π.Δ.) και τελική πίστωση 63.239,93 € (Π.Δ.) [αριθμ σύμβασης 3437/26-1-18]

 • τον Κ.Α. 15/7311.0001 και τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 768.000,00€ κατά 149.200,00 ευρώ (1.950,00€ από Π.Δ. & 147.250,00 € από ΣΑΤΑ 18) και τελική πίστωση 618.800,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2018)(αριθμ. 15/369/2018 Α.Δ.Σ.) [μελέτη 47/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών]

 

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 243.265,75 € και απο το αποθεματικό μεταφέρουμε 236.070,00€ και :

 

ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α. 20/6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» προϋπολογισμού 77.778,69€ με το ποσό των 29.000,00€ με τελική πίστωση 106.778,69 €

 • τον Κ.Α. 35/6262.0003 με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 24.600,00€ με το ποσό των 5.400,00€ με τελική πίστωση 30.000,00

 • τον Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ποσό των 147.250,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 447.250,00€ (300.000,00 από Π.Δ. & 14.250,00 από ΣΑΤΑ 2018)

 

δημιουργούμε:

 • τον Κ.Α. 20/6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» με το ποσό των 21.000,00€ .

 • τον Κ.Α. 30/6117.0008 με τίτλο «Εργασίες αποτύπωσης με χρήση drone» με το ποσό των 3.720,00€

 • τον Κ.Α. 30/6117.0009 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την αξιοποίηση του χώρου του Τουριστικού Κτιρίου ΞΕΝΙΑ Αρχαίας Κορίνθου» με το ποσό των 4.900,00€

 • τον Κ.Α. 30/6117.0010 με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την διατύπωση προτάσεων ενεργειακής και βιοκλιματικής αναβάθμισης νέου κλειστού γυμναστηρίου Κορίνθου» με το ποσό των 24.800,00€

 

 

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα :

 

 • μειώνουμε την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7333.0002 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά 27.505,68(Π.Δ.) και τελική πίστωση 22.494,32 € (Π.Δ.)[αριθμ σύμβασης 4715/6-2-18]

 • μειώνουμε την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7333.0004 και τίτλο «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 74.400,00€ κατά 11.160,07(Π.Δ.) και τελική πίστωση 63.239,93 € (Π.Δ.) [αριθμ σύμβασης 3437/26-1-18]

 • μειώνουμε την πίστωση του έργου με Κ.Α. 15/7311.0001 και τίτλο «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου Γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 768.000,00€ κατά 149.200,00 ευρώ (1.950,00€ από Π.Δ. & 147.250,00 € από ΣΑΤΑ 18) και τελική πίστωση 618.800,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2018)(αριθμ. 15/369/2018 Α.Δ.Σ.) [μελέτη 47/2018 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών]

 • ενισχύουμε την πίστωση του έργου με Κ.Α. 30/7336.0004 με τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ποσό των 147.250,00 € (ΣΑΤΑ 2018) και τελική πίστωση 447.250,00€ (300.000,00 από Π.Δ. & 14.250,00 από ΣΑΤΑ 2018)

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’

 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 51/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» ανέρχεται στο ποσό των 1.385.000,00 €. Προτείνεται η δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 937.750,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 . Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης του ανωτέρω έργου θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17) .

 

 

Τέλος, ο Προεδρεύων λέει πως, λαμβάνοντας υπ’όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β., ο οποίος προτεραιότητα θεωρεί τις παιδικές χαρές και όχι τα γήπεδα τέννις)

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/379/2018.-

 

 

Leave a Comment