Απόφαση αριθμ. 24/393/2018

 Αριθμός Πρακτικού 24

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-08-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28446/24-08-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Προεδρεύων, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Μπάκουλης Δημ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ.Νανόπουλος Βασίλειος, λόγω απουσίας του Προέδρου της κ.Πνευματικού Αλέξανδρου.

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 393η: Ο Προεδρεύων, συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών»,

θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25772/3140/01-08-2018 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το αριθμό πρωτ.14542 / 1177 / 11-04-2017 αίτημά του και σε συνέχεια του 1215 / 1401-2016 προηγούμενου αιτήματός του καθώς και των 1215/6-4-16 και 35064/30-8-16 δικών μας εγγράφων του ο κ. Μαζιώτης Σταύρος του Γεωργίου ιδιοκτήτης του με αρ. κτ. 0603015 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 100% κατά την ημερομηνία κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής (15-05-2009) που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 769, 771 & ΚΧ770, 771α ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό και τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης γης και επικειμένων στις αξίες που έχει ορίσει ο Δήμος Κορινθίων με κάθε σχετική απόφαση δηλαδή:

 

– Σε ότι αφορά το έλλειμμα γης των 82,55τμ όπως αυτό προκύπτει από την με α.α. 17/2010 διορθωτική πράξη κυρωμένη με την υπ’ αρ.πρωτ. 6536/2010 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (μεταγραμένη σε τ.566, αρ.221) με την οποία διορθώθηκε η Πράξη Εφαρμογής που είχε κυρωθεί με την αρ.πρωτ. 3920/2009 Απόφαση Νομάρχη Κορινθίας ο αιτών ζητά να αποζημιωθεί σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 512/13-11-2013 και 82/16-3-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων δηλαδή με 120€/τ.μ.

 

– Σε ότι αφορά τα απαλλοτριούμενα επικείμενα όπως αυτά προκύπτουν από την με α.α. 1/2018 διορθωτική πράξη πινάκων επικειμένων κυρωμένη την 29-5-2018 με την υπ’ αρ.πρωτ. 241190/4045/2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία διορθώθηκαν οι Πίνακες Επικειμένων που είχαν κυρωθεί με την αρ.πρωτ. 66264/6-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ο αιτών ζητά να αποζημιωθεί σύμφωνα με το αρ. 1/ 2013 Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5 / 1986.

 

Συνεπώς η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει:

α) το έλλειμμα γης 82,55τμ με 120€/τ.μ. δηλ. με 9.906,00 €

 

β) τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα δηλαδή με 13.260,00€

 

επικείμενα ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0603015

Είδος

Ποσότητα

Κατάσταση

Τιμή Μονάδος

Σύνολο ανά είδος

Σύνολο ανά ιδιοκτησία

Ποσοστό συνιδιοκτησίας

Σύνολο ανά ποσοστό

ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ

2

ΜΕΓΑΛΕΣ

100

200,00

13260,00

100,00%

13.260,00

ΕΛΙΕΣ

14

ΜΕΓΑΛΕΣ

210

2940,00

ΕΛΙΕΣ

26

ΜΙΚΡΕΣ

100

2600,00

ΣΥΚΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

105

105,00

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ

4

ΜΕΓΑΛΕΣ

105

420,00

ΑΜΠΕΛΙ (στρέμματα)

0,60στρ.

ΜΕΓΑΛΟ

8000

4800,00

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΕΣ

3

ΜΙΚΡΕΣ

55

165,00

ΛΕΜΟΝΙΑ

1

ΜΕΓΑΛΗ

110

110,00

ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ

160,00μ.μ.

ΚΑΚΗ κατ.

12

1920,00

ΑΠΟΘΗΚΗ 1 / Κ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ

Ρυμοτ. 54κμ Συνολ. 142,5

ΚΑΚΗ κατ.

Δεν προτείνεται τιμή αποζημίωσης *

ΕΡΕΙΠΙΟ 25τμ κάλυψη

ΕΡΕΙΠΙΟ

Δεν προτείνεται τιμή αποζημίωσης *

 

* Το κτίριο της Αποθήκης καθώς και το Ερείπιο δεν προτείνεται να αποζημιωθούν καθώς στερούνται των νομιμοποιητικών εγγράφων. (άδεια δόμησης, πιστ/κό παλαιότητας κλπ.)

 

Συνολικά η αποζημίωσή του κου Σταύρου Μαζιώτη βάση των ανωτέρω θα πρέπει να ανέλθει σε (9.906,00+13.260,00) 23.166,00 €

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ΄ αριθμ 1215/14-01-2016 Μαζιώτη Σταύρου

  2. Αντ/φο Υπεύθυνης Δήλωσης ιδιοκτήτη περί αποζημίωσης κτιρίων.

  3. Αντ/φο διορθωτική πράξη 1/ 2018 των πινάκων επικειμένων σελ. 94 -1

  4. Αντ/φο Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής (πδ 5/86) εκτίμησης αξίας επικειμένων

  5. Αντ/φο Πίνακας και Διαγράμματα διορθωτικής 17 / 2010 Πράξης Εφαρμογής

 

Ο Προεδρεύων ακολούθως λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως του κ.Μαζιώτη Σταύρου του Γεωργίου ιδιοκτήτη του με αρ. κτ. 0603015 γεωτεμαχίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 769, 771 & ΚΧ770, 771α για τον εξώδικο συμβιβασμό και τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης α) γης επιφάνειας 82,55τμ, με προτεινόμενη τιμή 120€/τ.μ., σύμφωνα με τις αριθμ.512/13-11-2013 και 82/ 16-3-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και β) επικειμένων με προτεινόμενες τιμές αυτές που καθορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. 1/2013 Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνεται η δικηγόρος Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο Κορίνθου κ.Φιλιππίδη Παυλίνα-Ιωάννα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της ανωτέρω Αιτήσεως του κ.Μαζιώτη Σταύρου του Γεωργίου ιδιοκτήτη του με αρ. κτ. 0603015 γεωτεμαχίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στα ΟΤ. 769, 771 & ΚΧ 770, 771α για τον εξώδικο συμβιβασμό και τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης α) γης επιφάνειας 82,55τμ, με προτεινόμενη τιμή 120€/τ.μ., σύμφωνα με τις αριθμ.512/13-11-2013 και 82/ 16-3-2016 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και β) επικειμένων με προτεινόμενες τιμές αυτές που καθορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. 1/ 2013 Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5 / 1986, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 24/393/2018.-

 

 

Leave a Comment