Απόφαση αριθμ. 28/448/2018

 

Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  15-10-2018

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθ. επαν. υπ’ αριθμ. 35056/11-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Μπάκουλης Δημ., 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ζώγκος Ανδρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 448η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 145.780,60€» λέει στα μέλη της Επιτροπής πως, εκ παραδρομής, αναγράφηκε στην πρόσκληση ως προϋπολογισμός μελέτης το ποσό των 145.780,60€ και το διορθώνει στο ορθό, δηλαδή προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€.  Στη συνέχεια, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 29/400/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 63/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 09-11-2017.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 7/93/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-11-2017, που ολοκληρώθηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 20-02-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων ΣΥΝΕΡΓΟ, NO LIMIT ΜΕΠΕ, ΧΟΥΝΤΗΣ  Β. ΜΙΧΑΗΛ, ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προκρίθηκαν στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού οι προσφορές των οικονομικών φορέων  1.Παπαθανασίου Κω/νος του Νικολάου και 2.Ζηνοβία Μίχου  για τα είδη που οι προσφορές τους ήταν αποδεκτές και κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη: με α/α 11- ωτοβύσματα, με α/α 17- ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, με α/α 3- κράνος, με α/α 8- γάντια ηλεκτρολόγου, με α/α 12- νιτσεράδες, με α/α 13- κώνοι, με α/α 14- ασπίδιο, με α/α 15- καπέλο προστασίας, με α/α 16- γιλέκο ανακλαστικό, με α/α 18- γάντια συγκολλητή, με α/α 19- ποδιά συγκολλητή, με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης, με α/α 21 - γυαλιά goggles.  Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19367/13-06-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.  

Ακολούθησε η αριθμ. 17/284/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 15-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς: α)με την επωνυμία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το είδος με α/α 4 της αρ. 63/2017 μελέτης με προσφορά για τιμή μονάδος τα 6,99€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συνολική προσφορά τα 852,78€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β)με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ για τα είδη της αρ. 63/2017 που η προσφορά του κρίθηκε αποδεκτή, ως κάτωθι:

Α/Α

Α/Α μελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

1

1

ΑΡΒΥΛΑ

185

18,80

3.478,00

2

2

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

139

11,40

1.548,60

3

5

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

3356

1,40

4.698,40

4

6

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

1130

1,17

1.322,10

5

7

ΓΑΝΤΙΑ PVC

1236

2,20

2.719,20

6

9

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

62

19,80

1.227,60

7

10

ΜΑΣΚΕΣ 1 ΧΡΗΣΗΣ

1290

0,69

890,10

και, τέλος, ορίστηκε η επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού για τα είδη με α/α 11- ωτοβύσματα, με α/α 17- ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, με α/α 3- κράνος, με α/α 8- γάντια ηλεκτρολόγου, με α/α 12– νιτσεράδες, με α/α 13- κώνοι, με α/α 14- ασπίδιο, με α/α 15- καπέλο προστασίας, με α/α 16- γιλέκο ανακλαστικό, με α/α 18- γάντια συγκολλητή, με α/α 19- ποδιά συγκολλητή, με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης, με α/α 21 – γυαλιά goggles της αριθμ. 63/2017 μελέτης, με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης.  Καθώς οι προσφορές των ως άνω προσωρινών αναδόχων είχαν λήξει, ζητήθηκε από τον Δήμο η παράταση αυτών.  Ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την παράταση της προσφοράς του κι, ως εκ τούτου, η προσφορά του απορρίπτεται.  Ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ κλήθηκε με το αριθμ. 29971/06-09-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

     Ο Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών το από 24-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο  ο φάκελος δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου υποβλήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 48897/2017 διακήρυξη διαγωνισμού.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι ο προσωρινός ανάδοχος ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 48897/2018 διακήρυξη διαγωνισμού.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών της αρ. 63/2017 μελέτης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ως κάτωθι:

Α/Α

Α/Α μελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

1

1

ΑΡΒΥΛΑ

185

18,80

3.478,00

2

2

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

139

11,40

1.548,60

3

5

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

3356

1,40

4.698,40

4

6

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

1130

1,17

1.322,10

5

7

ΓΑΝΤΙΑ PVC

1236

2,20

2.719,20

6

9

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

62

19,80

1.227,60

7

10

ΜΑΣΚΕΣ 1 ΧΡΗΣΗΣ

1290

0,69

890,10

 

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, την έγκριση του από 24-09-2018 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια και την κατακύρωση της προμήθειας των ως άνω ειδών της αριθμ. 63/2017 μελέτης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ με τις ως άνω τιμές προσφοράς.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διότι δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την παράταση της προσφοράς του.

  B.- Εγκρίνει το από 24-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€.

  Γ.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ (Δαρδανελλίων 149-151, Νέα Σμύρνη Αττικής, Α.Φ.Μ. 067316559, Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης),  όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 24-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

Α/Α μελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

1

1

ΑΡΒΥΛΑ

185

18,80

3.478,00

2

2

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

139

11,40

1.548,60

3

5

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

3356

1,40

4.698,40

4

6

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

1130

1,17

1.322,10

5

7

ΓΑΝΤΙΑ PVC

1236

2,20

2.719,20

6

9

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

62

19,80

1.227,60

7

10

ΜΑΣΚΕΣ 1 ΧΡΗΣΗΣ

1290

0,69

890,10

  Δ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

  Ε.- Η χρηματοδότηση για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει από πόρους Δήμου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

-ΚΑ 15/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 295,12€,

-ΚΑ 20/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 29.858,70€,

-ΚΑ 30/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 13.492,44€,

-ΚΑ 35/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 3.999,87€,

-ΚΑ 45/6063.0002 με τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)» ποσού 2.696,26€,

-ΚΑ 35/6063.0004 με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας του προγράμματος Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους» ποσού 2.280,36€,

(Α.Ο.Ε. 3/18/2018).

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/448/2018.-