Απόφαση αριθμ. 30/485/2018

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-10-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 36237/18-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Ζώγκος Ανδρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 14/228/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 25/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 31-07-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 04-09-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 19/318/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74887. Ακολούθως, με την αριθμ. 26/409/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 04-09-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 83154 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28277 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 64,28% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος κλήθηκε με το αριθμ. 32499/24-9-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 15-10-2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ υπέβαλλε εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. Επίσης, ο ανωτέρω προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού, κατέθεσε εμπρόθεσμα με αιτήσεις του στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων φακέλους δικαιολογητικών κατακύρωσης και πήρε αριθμούς πρωτ. 34294/5-10-18 & 34768/9-10-18.

Κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Επιτροπή αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 15-10-2018 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ σε ανάδοχο της εκτέλεσης του εν θέματι έργου με μέση έκπτωση 64,28% επί του προϋπολογισμού της μελέτης,

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 15-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 850.000,00€, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 74887, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ (12ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους, Θέση “Γκα” Αθικίων Κορινθίας, Τ.Κ. 20005, Α.Φ.Μ. 800474951, Δ.Ο.Υ.Κορίνθου) με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 83154 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 28277 για έργα Οδοποιίας 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 64,28% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η χρηματοδότηση για το ανωτέρω έργο θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 με ΚΑ 30/7323.0012 ποσού 255.000,00€ με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας». Για το υπόλοιπο ποσό των 595.000,00€ του προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης, έχει γίνει δέσμευση για την εγγραφή πίστωσης για το ανωτέρω ποσό στον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 (Α.Δ.Σ. 170/2018, Α.Ο.Ε. 216/2018).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/485/2018.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 01-11-2018

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 15-10-2018 πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 15/10/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 21655/4-7-2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003366941

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ :74887

 

 

Πρακτικό «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 850.000,00 € {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο την 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 , με παρόντα τα ακόλουθα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» (που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 19/318/2018 Α.Ο.Ε) :

1. Εμμανουήλ Μαραγκάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος

2. Μαρία Παπαφίλη, Τοπογράφο Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3. Ευθύμιο Πέππα, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας», κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 21655/4-7-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, όπως αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

 

  1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

  2. την αριθμ. 26/409/2018 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : 6ΦΦΗΩΛ7-ΡΑΔ]

  3. την με αριθμό πρωτ. 32499/24-9-2018 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε την 24/09/2018 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

  4. τις από 4/10/2018 και 9/10/2018 υποβολές από τον οικονομικό φορέα «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ» ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή των δικαιολογητικών κατακύρωσης & τις από 5/10/2018 & 9/10/2018 αιτήσεις του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ», με τις οποίες υποβλήθηκαν στο πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και πήραν αριθμό πρωτ. 34294/5-10-18 & 34768/9-10-18 [εντός της προθεσμίας από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων]

  5. το αριθμ. 34765/9-10-18 έγγραφο της Ο.Ε. με θέμα «Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» :

 

Αποδεικτικά Μέσα

Υποβολή

Αριθμός Εγγράφου

Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου

(για διαχειριστές)

ΝΑΙ

15633/9-10-2018

Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

65329341/19-7-18

(λήξη ισχύος την 19-8-18)

ΑΑΔΕ

Φορολογική Ενημερότητα (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

65560112/14-9-18

(λήξη ισχύος την 14-10-18)

ΑΑΔΕ

Ασφαλιστική Ενημερότητα Επιχείρησης (την ημέρα του διαγωνισμού & την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

283066/18-6-18

(λήξη ισχύος την 17-12-18) &

668/1-11-17

(λήξη ισχύος την 31-10-18)

 

 

72/2-4-18

(λήξη ισχύος την 2-10-18) &

198/28-9-18

(λήξη ισχύος την 28/03/19)

ΕΦΚΑ

 

 

 

 

 

τ.ΕΤΑΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα του διαγωνισμού)

ΝΑΙ

285542/19-6-18

(λήξη ισχύος την 18-12-18)

301028/28-6-18

(λήξη ισχύος την 27-12-18)

345016/23-7-18

(λήξη ισχύος την 22-01-19)

350279/25-7-19

(λήξη ισχύος την 24-1-19)

362761/31-7-18

(λήξη ισχύος την 30-1-19)

 

ΕΦΚΑ

Ασφαλιστική Ενημερότητα για έργα που εκτελεί (την ημέρα κατάθεσης δικ. κατακύρωσης)

ΝΑΙ

285542/19-6-18

(λήξη ισχύος την 18-12-18)

301028/28-6-18

(λήξη ισχύος την 27-12-18)

345016/23-7-18

(λήξη ισχύος την 22-01-19)

350279/25-7-19

(λήξη ισχύος την 24-1-19)

362761/31-7-18

(λήξη ισχύος την 30-1-19)

378590/8-8-18

(λήξη ισχύος την 7-2-19)

397888/24-8-18

(λήξη την 23-2-19)

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση κλπ [παρ. Α.4(β) του άρθρου 22 & 23.3 (γ)]

ΝΑΙ

2196/8-10-18

2198/8-10-18

2199/8-10-18

2197/8-10-18

Πρωτοδικείο Κορίνθου

 

 

 

Λοιπές περιπτώσεις παραγράφου Α.4. άρθρου 22 της διακήρυξης

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

 

Μη διάπραξη επαγγελματικού παραπτώματος [παρ. Α.4(θ) του άρθρου 22]

ΝΑΙ

23641/55288/8-10-18

(λήξη ισχύος την 8-5-19)

 

1293/29-12-17

(λήξη ισχύος την 31-12-18)

ΤΕΕ

 

 

ΕΕΤΕΜ

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ [αρθ. 23.3(ββ) & 22 Α.2Α]

 

Αριθμ. 1047/1-10-18

Ένορκη Βεβαίωση

Ειρηνοδικείο Κορίνθου

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας – Ανεκτέλεστες συμβάσεις

Μη υπέρβαση ορίου ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων

ΝΑΙ

Υ.Δ.

 

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Βεβαίωση Εγγραφής στο ΜΕΕΠ

ΝΑΙ

Δ15/19735/6-9-16

(με λήξη ημερομηνίας ισχύος Βεβαίωσης την 16-9-2019)

ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕΤ.

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης ΙΚΕ

Καταστατικό Ο.Ε.

ΝΑΙ

από 7-3-2013 Σύσταση της ΙΚΕ (4289/8-3-13 πρωτ. Επιμελητηρίου Κορίνθου) & 15-1-2015 τροποποίηση καταστατικού (2094/5-4-16 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ)

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

ΝΑΙ

αριθμ. 648703.917029/2018 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Πρακτικό εταιρείας για συμμετοχή στο διαγωνισμό

ΝΑΙ

αριθμ. 168/31-7-18 Πρακτικό

 

Ολοκληρώνοντας τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης η Ε.Δ. γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΚΕ».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Εμμανουήλ Μαραγκάκης Μαρία Παπαφίλη Ευθύμιος Πέππας