Απόφαση αριθμ. 30/481/2018

Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  22-10-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Οκτωβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 36237/18-10-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζήμος Κων., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Ζώγκος Ανδρ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής») προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€», διότι υπάρχει ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και ως εκ τούτου η διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 481η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής») προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/229/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 30/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 06-07-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 2 τον αριθμό 60605.  Ακολούθως, με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 22/355/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού), της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού κι έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος 101214 για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε πως προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση, σύμφωνα με το αριθμ. 28870/28-8-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 29-08-2018 και ώρα 10:00.  Τέλος, υπενθυμίζει την αριθμ. 25/395/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 29-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 1 της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού) της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού) ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101214, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 29.884,00€.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 30/2018 μελέτης κατατέθηκε μία προσφορά, του οικονομικού φορέα UNITRACK AEE, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 101919.

       Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στην καταγραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η UNITRACK AEE υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

       Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της UNITRACK AEE ως προς την πληρότητα σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 30/2018 μελέτης και τους όρους της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», από την οποία διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.  Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τον αποκλεισμό της προσφοράς της UNITRACK AEE, την κήρυξη του διαγωνισμού για την εν λόγω ομάδα σε άγονο και την επανάληψη αυτού.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση του από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-10-2018, πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, τον αποκλεισμό της προσφοράς της UNITRACK AEE και την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 2 του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  Όσον αφορά την επανάληψη του διαγωνισμού, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 2 τον αριθμό 60605 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα UNITRACK AEE με αριθμό προσφοράς συστήματος 101919 για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, διότι η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-10-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 2 τον αριθμό 60605 για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών της Ομάδας 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-10-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/481/2018.-

 

         Επισυνάπτεται το από 12-07-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.2

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΟΜΑΔΑ 2 «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ: ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ»

 

Στην Κόρινθο, την 12-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 60605 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 19140/12-6-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα φόρτωσης: ελαστιχοφόρος αρθρωτός φορτωτής» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 19140/12-6-2018  διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60605. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06-7-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 12-07-2018 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 60605 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

UNITRACK AEE

06/07/2018, 13:18:26

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

UNITRACK AEE

101919

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της UNITRACK AEE ως εξής:

·         Εγγυητική επιστολή με αρ. LD1818600009/05-7-2018 της attica bank, ποσού 1.000,00€

·         ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο από κα κα Βασιλεία Τζανιδάκη, νόμιμο εκπρόσωπο της UNITRACK AEE

·         Δήλωση συμμόρφωσης CE για το ελαστιχοφόρο αρθρωτό φορτωτή JCB.

·         Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από κα Βασιλεία Τζανιδάκη περί προμήθειας ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης.

·         Δήλωση περί παροχής υπηρεσιών και συντήρησης ψηφιακά υπογεγραμμένη από κα Βασιλεία Τζανιδάκη.

·         Έντυπο δικαιολογητικών συμμετοχής / Τεχνική προσφορά συστήματος ψηφιακά υπογεγραμμένο από κα Βασιλεία Τζανιδάκη.

·         Έντυπο συμμόρφωσης για την Ομάδα 2 ψηφιακά υπογεγραμμένο από κα Βασιλεία Τζανιδάκη.

·         Τεχνική προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένη από κα Βασιλεία Τζανιδάκη.

·         Prospectus προσφερόμενου είδους.

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. LD1818600009/05-7-2018 από την attica bank (Υποκατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 19 & Ομήρου, Αθήνα) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή επί του εγγράφου του Δήμου Κορινθίων με αρ. 25243/27-7-2018.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε η UNITRACK AEE στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

UNITRACK AEE

22629/10-7-2018

 

Διαπιστώνεται ότι η UNITRACK AEE κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:

·         Εγγυητική επιστολή με αρ. LD1818600009/05-7-2018 της attica bank, ποσού 1.000,00€

·         Δήλωση συμμόρφωσης CE για το ελαστιχοφόρο αρθρωτό φορτωτή JCB.

·         Prospectus προσφερόμενου είδους.

 

Η UNITRACK AEE υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης.

 

1.             Στο Κεφ. «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Μελέτη με αρ. 30/2018), [Ομάδα 2] στο σημείο 2.9 «Πλαίσιο», αναφέρονται οι απαιτήσεις αναφορικά με το πλαίσιο: […] Λόγω της φύσης των εργασιών του μηχανήματος και την μέγιστη ευελιξία του, η ακτίνα στροφής του μηχανήματος δεν θα υπερβαίνει τα 2500mm εσωτερικά των τροχών και τα 5000mm εξωτερικά των τροχών […]. Στο έντυπο συμμόρφωσης για την Ομάδα 2 ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναφέρεται ότι το προσφερόμενο είδος (JCB 411H) έχει ακτίνα στροφής εσωτερικά των τροχών 2658mm. Η ίδια ακτίνα στροφής μηχανήματος αναφέρεται στο prospectus της κατασκευάστριας εταιρείας (Σελ. 16), καθώς και στην υποβληθείσα ψηφιακά υπογεγραμμένη Τεχνική Προσφορά της UNITRACK AEE (Σελ.3).

 

2.             Στο Κεφ. «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Μελέτη με αρ. 30/2018), στο σημείο 3.2 «Συστήματα ασφαλείας – εναρμόνιση με προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρεται: […] Όλος ο εξοπλισμός θα πρέπει να φέρει σήμανση CE. Στην τεχνική προσφορά θα επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση πιστότητας του CE του κατασκευαστή […]. Η UNITRACK AEE αναφέρει στο ψηφιακά υπογεγραμμένο έντυπο συμμόρφωσης στο σημείο 1.2 ότι το προσφερόμενο μηχάνημα φέρει τα σήμα CE MARK, ωστόσο στο σημείο 3.2 του εντύπου συμμόρφωσης αναφέρει: […] Ως συνημμένο του (υπο)φακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά επισυνάπτεται δήλωση πιστότητας CE για παρόμοιο μοντέλο φορτωτή με το προσφερόμενο […]. H UNITRACK AEE δεν κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση πιστότητας του CE του κατασκευαστή για το προσφερόμενο είδος JCB 411 HT.  Αντί αυτής υπέβαλλε Δήλωση Συμβατικότητας CE για διαφορετικό είδος (JCB 417 HT).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης (Σελ. 34), προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης (Σελ.28), η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Ως εκ τούτου η προσφορά της UNITRACK AEE δεν δύναται να βαθμολογηθεί με λιγότερους από 100 βαθμούς, εφόσον η προσφορά της δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 12-7-2018 έως και τις 15-10-2018, εισηγείται:

 

(Α) τον αποκλεισμό της προσφοράς της UNITRACK AEE για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν πρακτικό

 

(Β) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 2 και επανάληψη αυτού

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

Leave a Comment