Απόφαση αριθμ. 31/502/2018

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  06-11-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 502η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Ομάδα 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα») προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 14/229/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αρ. 30/2018 μελέτης του Δήμου για την εν θέματι προμήθεια, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για τον εν θέματι διαγωνισμό και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 06-07-2018.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 3 τον αριθμό 60607.  Ακολούθως, με την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 22/355/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 24-07-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού), της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού κι έγινε αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος 101214 για την Ομάδα 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε πως προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση, σύμφωνα με το αριθμ. 28870/28-8-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, ορίστηκε για τις 29-08-2018 και ώρα 10:00.  Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 25/395/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 29-08-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την Ομάδα 1 της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού) της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού προμήθειας των ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της αριθμ. 30/2018 μελέτης του Δήμου (αριθμ. 19140/2018 διακήρυξη διαγωνισμού) ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ- ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 101214, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 29.884,00€.  Τέλος, με την αριθμ. 30/481/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 15-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης, της επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού, απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα UNITRACK AEE με αριθμό προσφοράς συστήματος 101919 για την Ομάδα 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, διότι η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία και αποκλείστηκε από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών και κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 2 τον αριθμό 60605 για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών της Ομάδας 2 «Μηχανήματα Φόρτωσης: Ελαστιχοφόρος Αρθρωτός Φορτωτής» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού της εν λόγω προμήθειας.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.  Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό για την Ομάδα 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ. 30/2018 μελέτης κατατέθηκε μία προσφορά, του οικονομικού φορέα ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ, με αύξοντα αριθμό προσφοράς συστήματος τον αριθμό 101381.

       Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προέβη στην καταγραφή και στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.  Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

       Εν συνεχεία η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ ως προς την πληρότητα σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 30/2018 μελέτης και τους όρους της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης για την Ομάδα 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων», από την οποία διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.  Τέλος, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τον αποκλεισμό της προσφοράς της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ, την κήρυξη του διαγωνισμού για την εν λόγω ομάδα σε άγονο και την επανάληψη αυτού.

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-10-2018, πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, τον αποκλεισμό της προσφοράς της εταιρείας ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ και την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 3 του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  Όσον αφορά την επανάληψη του διαγωνισμού, θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-10-2018, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την Ομάδα 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης, της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 3 τον αριθμό 60607 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος 101381 για την Ομάδα 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού, διότι η τεχνική προσφορά της εν λόγω εταιρείας δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, η οποία και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-10-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος για την Ομάδα 3 τον αριθμό 60607 για την εκτέλεση της προμήθειας των ειδών της Ομάδας 3 «Περονοφόρα Μηχανήματα» της αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης διαγωνισμού της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 12-07-2018, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-10-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/502/2018.-

               

Επισυνάπτεται το από 12-07-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1.3

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΟΜΑΔΑ 3 «ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»

 

Στην Κόρινθο, την 12-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 60607 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 19140/12-6-2018 διακήρυξης του Δήμου, για την Ομάδα 3 «Περονοφόρα μηχανήματα» της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 19140/12-6-2018  διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 60607. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 06-7-2018 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 12-07-2018 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 60607 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικούς φορείς:

 

 

Οικονομικός φορέας

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ

06/07/2018 02:48:48

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Οικονομικός φορέας

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ

101381

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στην καταγραφή των δικαιολογητικών συμμετοχής της ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ ως εξής:

·         Εγγυητική επιστολή με αρ.633/727527-7/Α της Εθνικής Τράπεζας, ποσού 300,00€

·         ΤΕΥΔ ψηφιακά υπογεγραμμένο από τον κο Απόστολο Βουρλούμη, νόμιμο εκπρόσωπο της ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ

·         Ανακοίνωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ με αρ.833157/15-9-2017

·         Πρακτικό ΔΣ για τη συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό και την εξουσιοδότηση

·         Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κατασκευαστή από 16-6-2016

·         Έντυπο τεχνικής προσφοράς

·         Στοιχεία τεχνικής προσφοράς

·         Τεχνικό φυλλάδιο κατασκευαστή

·         Αντιρρυπαντική τεχνολογία κινητήρα

·         Φύλλα συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές

·         Άδεια συνεργείου

·         Υπεύθυνη δήλωση περί ανταλλακτικών και service

·         Υπεύθυνη δήλωση περί συμβάσεων και τιμολογίων

·         Τεχνική προσφορά συστήματος

·         Ενημερωτικό φυλλάδιο για την εταιρεία

 

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 633/727527-7/Α/2-7-2018 της Εθνικής Τράπεζας (Υποκατάστημα Λεωφ. Αθηνών (044) σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της με το αρ. 25245/27-7-2018. 

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά που απέστειλε η ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ

22371/09-7-2018

 

Διαπιστώνεται ότι η ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ κατέθεσε εμπρόθεσμα τον ενσφράγιστο φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου ταυτίζεται με τα παραπάνω έγγραφα.

Η ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ υπέβαλλε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου η προσφορά της προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς.

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η Επιτροπή, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, προχώρησε στην αξιολόγηση της  τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητα της σε σχέση με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και τους όρους της διακήρυξης.

 

1.             Στο Κεφ. «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Μελέτη με αρ. 30/2018), [Ομάδα 3] στο σημείο 2.3 «Επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά», αναφέρεται ότι το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει αναρριχητική ικανότητα έμφορτο τουλάχιστον 20% και άφορτο τουλάχιστον 25%, ταχύτητα ανόδου περονών άφορτο τουλάχιστον 0,6 m/sec, ταχύτητα καθόδου περονών έμφορτο τουλάχιστον 0,5 m/sec. Σύμφωνα με το έντυπο «Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς» και το Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, το προσφερόμενο είδος (Τύπος FD25 της Anhui TEU Forklift Truck Co. Ltd.) έχει αναρριχητική ικανότητα έμφορτο 18% και άφορτο 23%, ταχύτητα ανόδου περονών άφορτο 0,58 m/sec, ταχύτητα καθόδου περονών έμφορτο 0,45 m/sec.

 

2.             Στο Κεφ. «Τεχνικές Προδιαγραφές» του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Μελέτη με αρ. 30/2018), [Ομάδα 3] στο σημείο 2.1 «Ονομαστική ανυψωτική ικανότητα», αναφέρεται ότι το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να έχει κλίση ιστού: 6 μοίρες (περίπου +/- 1 μοίρα) μπροστά και πίσω. Σύμφωνα με το έντυπο «Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς» και το Τεχνικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, το προσφερόμενο είδος (Τύπος FD25 της Anhui TEU Forklift Truck Co. Ltd.) έχει κλίση ιστού: 6/12 μοίρες μπροστά και πίσω.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 «Λόγοι απόρριψης προσφορών» της διακήρυξης (Σελ. 34), προσφορά η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται. Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών» της διακήρυξης (Σελ.28), η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. Ως εκ τούτου η προσφορά της ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ δεν δύναται να βαθμολογηθεί με λιγότερους από 100 βαθμούς, εφόσον η προσφορά της δεν ικανοποιεί ακριβώς όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και συνεπώς απορρίπτεται και αποκλείεται από το επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 12-7-2018 έως και τις 18-10-2018, εισηγείται:

 

(Α) τον αποκλεισμό της προσφοράς της ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν πρακτικό

 

(Β) την κήρυξη του διαγωνισμού σε άγονο για την Ομάδα 3 και επανάληψη αυτού

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

Leave a Comment