Απόφαση αριθμ. 31/495/2018

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  06-11-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 495η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 618.800,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 25/399/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 47/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 08-10-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 15-10-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 27/424/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 76573.

     Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 23-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των εννέα (9) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.  

  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας, πλην της με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 94635 προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία και απορρίφθηκε.

  Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, πλην της προσφοράς του οικονομικού φορέα Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία απορρίφθηκε, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές.  Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, διαπιστώθηκε, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, η εγκυρότητά τους.

       Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., διότι η οικονομική του προσφορά κατά τον έλεγχο ήταν μη ομαλή και την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) με μέση έκπτωση 53,09%.

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 23-10-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο, την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.) ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 53,09%.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 23-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 618.800,00€, ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 76573, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία έλαβε αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 94635, διότι η οικονομική του προσφορά κατά τον έλεγχο ήταν μη ομαλή, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 23-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.), με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 94336 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 53,09% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 23-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/495/2018.-

 
 

Επισυνάπτεται το από  23-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία            

Δήμος Κορινθίων       

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 23/10/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 30673/12-9-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003674202

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 76573

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 618.800,00 {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Σημείωση: Σύμφωνα με την αριθμ. 27/424/2017 Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου», τακτικά μέλη της Ε.Δ. ορίστηκαν οι Νικολέττα Γκεζερλή, Σπυρίδων Παπαδά και Σωκράτης Μπρεθές, ωστόσο τα τακτικά μέλη κ. Νικολέττα Γκεζερλή  & κ. Σωκράτης Μπρεθές δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση της Ε.Δ.

 

Στην Κόρινθο  την 15/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:

1. Σπυρίδων Παπαδάς, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων,

2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων &

3. Χρήστος Μπακόλας, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Προσθήκη κατ΄ επέκταση ισογείου γυμναστηρίου», έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 30673/12-9-18 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Α/Α

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

1

94336

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

2

94543

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

3

94567

MA CON STRUCTION Α.Ε.

4

94541

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ

5

94635

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

6

94164

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

7

94297

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

8

94393

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

9

91474

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές πλην της αριθμ. 94635 προσφοράς της «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» , η οποία και απορρίπτεται και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

53,09

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

49,37

MA CON STRUCTION Α.Ε.

47,53

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ

46,28

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

45,56

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

43,91

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

39,53

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

35,09

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

32,91

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

94336

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

19462

3η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

94543

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

30583

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

94567

MA CON STRUCTION Α.Ε.

25827

3η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

94541

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ

20930

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

94635

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

μη ομαλή οικονομική προσφορά, δεν ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής

94164

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

28353

3η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χ

Χ

94297

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

94393

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

5795

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χ

Χ

91474

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

22682

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χ

Χ

 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Ε.Δ. επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

e-28543/5-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/22549/23-10-18

2

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

e-28386/5-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/22570/23-10-18

3

MA CON STRUCTION Α.Ε.

e-28608/8-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/22546/23-10-18

4

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ

e-28231/4-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/22571/23-10-18

5

Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

μη ομαλή οικονομική προσφορά, δεν ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής

6

ΠΕΤΚΑ Α.Ε.

e-28540/5-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/22586/23-10-18

7

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-26670/18-9-18

ΤΜΕΔΕ

V/22617/23-10-18

8

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

e-28430/5-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/22623/23-10-18

9

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

e-28449/5-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/22554/23-10-18

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις της Ε.Δ. στις 15/10/2018  & 23/10/2018.
 
Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων:
(1)          την απόρριψη της προσφοράς της «Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», διότι η οικονομική της προσφορά κατά τον έλεγχο ήταν μη ομαλή και
(2)          την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ» με μέση έκπτωση 53,09 %. 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Σπυρίδων Παπαδάς                    Χρήστος Μπακόλας                        Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου

 

Leave a Comment