Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης 37498/29-10-2018 «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Σαρωτών κλπ»

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Κόρινθος  09/11/2018

 

Αριθμ. Πρωτ.: 

Διεύθυνση:  Κολιάτσου 32

Τ.Κ.          :  20100 Κόρινθος

Πληροφορ.: Σπ. Παπαδάς

Τηλ.         :  27413-61079

Φαξ          :  27413-61059

 

 

Θέμα: «Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης με θέμα «Προμήθεια Ηλεκτρονικών                     Υπολογιστών, Σαρωτών (scanner), Λοιπού εξοπλισμού κλπ» αριθμ. Διακ. 37498/29-10-2018 και                        αριθμ. Μελέτης:  24/2018»

 

·    Στο υπ’ αριθμ. 19 είδος, τροφοδοτικό ΑΤΧ Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, στην τεχνική έκθεση και στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται δύο τεμάχια ενώ στον ενδεικτικό προϋπολογισμό τέσσερα. Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τα τέσσερα (4) τεμάχια του ενδεικτικού προϋπολογισμού. Όπως και να ‘χει θα ληφθούν υπόψη και οι προσφορές με δύο τεμάχια με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

·        Στο υπ’ αριθμ 22 είδος, στις τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται εκ παραδρομής πέντε (5) τεμάχια ενώ στην τεχνική έκθεση και στον ενδεικτικό προϋπολογισμό το σωστό έξι (6) τεμάχια. Όπως και να ‘χει θα ληφθούν υπόψη και οι προσφορές με πέντε τεμάχια με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Leave a Comment