Απόφαση αριθμ. 31/498/2018

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  06-11-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 498η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€»  υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  24/384/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 35/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 26-10-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 02-11-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 28/438/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77151.

     Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 02-11-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των πέντε (5) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι ομαλές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.

  Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές.  Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, διαπιστώθηκε, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, η εγκυρότητά τους.

       Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με μέση έκπτωση 55,00%.

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 02-11-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 55,00%.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 02-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€, που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 77151, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 97410 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 9117 για έργα Οικοδομικά 1ης Τάξης, με μέση έκπτωση 55,00% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 02-11-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/498/2018.-

 
 

Επισυνάπτεται το από  02-11-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων            

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργου

Κόρινθος 2/11/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 33858/3-10-18

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003778286

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 77151

 

1ο  Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» προϋπολογισμού 150.000,00 {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 2/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:

1. Νικόλαος Βενετσάνος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος, πρόεδρος της επιτροπής

2. Μαρία Παπαφίλη, Μηχανικός ΤΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος &

3. Αναστασία Θεοδοσίου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Αρχαίας Κορίνθου» (αριθμ. 28/438/2018 Α.Ο.Ε., περί συγκρότησης αξιολόγησης της σύναψης της δημόσιας σύμβασης) , έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33858/3-10-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου “Οικονομική Προσφορά” .

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Α/Α

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

1

97410

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

2

96013

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

3

97336

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

4

94465

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

5

97320

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης και της ομαλής μεταξύ τους σχέσης, βάσει της παραγωγής σχετικού ψηφιακού αρχείου, μέσα από το υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (Παράρτημα παρόντος πρακτικού). Για την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας, χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Διαγωνισμού η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 95 και 98 του ν. 4412/2016.

Από τον έλεγχο ομαλότητας των προσφορών προκύπτει ότι όλες οι προσφορές είναι ομαλές  και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

55,00

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

52,38

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

52,23

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

48,08

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

39,46

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

97410

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

9117

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

96013

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

97336

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

30583

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χ

Χ

94465

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

360

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

97320

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

29775

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Χ

Χ

 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Ε.Δ. επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

e-30048/22-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23619/2-11-18

2

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-29669/17-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23622/2-11-18

3

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

e-29180/12-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23620/2-11-18

4

ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

e-30260/23-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23621/2-11-18

5

ΚΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

e-30605/25-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23624/2-11-18

           

 

 
Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Ε.Δ. εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο ΕΔΕ «Λαμπρινάκο Αλέξανδρο» με μέση έκπτωση 55,00 %. 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Νικόλαος Βενετσάνος                                   Μαρία Παπαφίλη                                            Αναστασία Θεοδοσίου  

Leave a Comment