Απόφαση αριθμ. 31/496/2018

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  06-11-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 496η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 193.248,75€»  υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ.  22/360/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 48/2018 μελέτης, ορίστηκε η με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, με  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 22-10-2018 και ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στις 29-10-2018, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 28/440/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ο ως άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος  ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 76937.

     Στην  συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 29-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο σε τακτική συνεδρίαση της επιτροπής διαγωνισμού αποσφραγίστηκαν ηλεκτρονικά οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» των τριών (3) συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, από τον οποίο προέκυψε ότι όλες οι οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν είναι δεκτές και καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας.

  Κατόπιν, η επιτροπή αξιολόγησης προέβη σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των οικονομικών φορέων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων γίνονται δεκτές.  Επίσης, κατόπιν επικοινωνίας της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, διαπιστώθηκε, κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου, η εγκυρότητά τους.

       Ολοκληρώνοντας, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 52,00%.

    Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 29-10-2018 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το ως άνω έργο και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού με μέση έκπτωση 52,00%.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 29-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 193.248,75€, που έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 76937, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

   Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 96011 και  αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 26604 για έργα Οικοδομικά 2ης Τάξης, με μέση έκπτωση 52,00%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 29-10-2018 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

   Γ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά της παρούσας πράξης έχουν ισχύ τα άρθρα 360 και επόμενα του Ν. 4412/16. Ειδικότερα στην περίπτωση προσφυγής κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αυτή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. 

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/496/2018.-

 


Επισυνάπτεται το από  29-10-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

Ελληνική Δημοκρατία   

Δήμος Κορινθίων            

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων

Κόρινθος 29/10/2018

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 32789/26-9-2018

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 18PROC003743589

Αριθμός Διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ : 76937

 

 

1Ο Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

 

Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 193.248,75 {συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ}.

 

Στην Κόρινθο  την 29/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:

1. Ιωάννης Καπετανόπουλος, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, τακτικό μέλος και πρόεδρος της επιτροπής

2. Αθανασία Αικατερίνη Σταματοπούλου, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Περιφέρειας Πελοποννήσου, τακτικό μέλος  &

3. Ελένη Σαββανού, Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρωματικό μέλος

 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δήμου Κορινθίων» (αριθμ. 28/440/2018 Α.Ο.Ε.), έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 32789/26-9-2018 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε σε τακτική συνεδρίαση και αφού η αναθέτουσα αρχή έχει κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων, όπως αυτός παράγεται από το Υποσύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, προβαίνουμε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά» .

Οι συμμετέχοντες καταχωρούνται στον επόμενο Πίνακα [1]:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [1]

Α/Α

Αριθμός συστήματος

Επωνυμία Προσφέροντα

1

96011

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

2

94463

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

3

96246

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Προκηρυγμένου Διαγωνισμού», στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ αναρτάται από την Επιτροπή Διαγωνισμού ο σχετικός κατάλογος μειοδοσίας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι προσφέροντες.

Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνουμε, κατά σειρά μειοδοσίας, σε έλεγχο της ολόγραφης και αριθμητικής αναγραφής των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης [δεν απαιτείται έλεγχος ομαλότητας των προσφορών, διότι ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει μόνο μία ομάδα εργασιών].

Από τον έλεγχο προκύπτει ότι όλες οι οικονομικές προσφορές είναι δεκτές και καταχωρούνται κατά τη σειρά μειοδοσίας στο παρών πρακτικό της επιτροπής ως ακολούθως:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [2]

Διαγωνιζόμενος

Οικονομική Προσφορά (%)

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

52 %

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

47 %

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

46 %

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, ελέγχουμε  τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη.

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί γίνεται καταγραφή του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των προσφερόντων.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [3]

Αριθμός Συστήματος

Διαγωνιζόμενος

Αριθμός Πτυχίου

Τάξη Πτυχίου

ΤΕΥΔ

Εγγύηση Συμμετοχής

96011

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

26604

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

94463

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

360

2η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

96246

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

30583

1η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

X

X

 

Πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης του πρακτικού της, η Ε.Δ. επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Στο σύνολο τους οι εγγυητικές επιστολές που ελέγχθηκαν είναι έγκυρες. Ο έλεγχος των εγγυητικών επιστολών φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ [4]

α/α

Διαγωνιζόμενος

Εγγυητική Επιστολή

Εκδότης

Έλεγχος Εγκυρότητας

1

ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

e-28169/3-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23073/29-10-2018

2

ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

e-30002/19-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23071/29-10-2018

3

ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

e-29418/15-10-18

ΤΜΕΔΕ

V/23075/29-10-2018

 

Ολοκληρώνοντας το Πρακτικό της η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην Ο.Ε. του δήμου Κορινθίων την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 52 %. 

 

 

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

 

Ιωάννης Καπετανόπουλος          Αθανασία Αικατερίνη Σταματοπούλου                      Ελένη Σαββανού