Απόφαση αριθμ. 31/499/2018

Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  06-11-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 6η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 38341/02-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζήμο Κων..), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 5)Ζώγκος Ανδρ. 6)Νανόπουλος Βασ..

 Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Φαρμάκης Γεωργ..

 

        Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 499η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 33/491/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 70/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την 10-01-2018. 

     Ακολούθησε η υπ’ αριθμ.16/263/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 10-01-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν πέντε φάκελοι προσφορών, των οικονομικών φορέων: 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε., 2)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 3)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES”, 4)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 5)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, και απορρίφθηκαν οι προσφορές των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 1)SMART OFFICE SUPPLIES E.Π.Ε. για τα τμήματα 7 και 8 της σχετικής μελέτης και 2)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ για τα τμήματα 3 και 4 της σχετικής μελέτης, διότι δεν προσκόμισαν πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το οποίο τους ζητήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.

      Επίσης με την ίδια απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 25-05-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES, 2)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” και 3)ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., οι οποίες συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού και στην σχετική μελέτη  και  ανακηρύχθηκε προσωρινος ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, του οποίου η προσφορά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  και η οικονομική προσφορά του είναι η χαμηλότερη, με συνολικό ποσό προσφοράς τα τριάντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά (31.596,68€) προ Φ.Π.Α..

     Ακολούθως, με το αριθμ. 20585/22-06-20018 έγγραφο του Δήμου, κλήθηκε  ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.  Με την αριθμ. 20/334/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 10-07-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε σ΄ αυτόν η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με συνολικό ποσό προσφοράς τα 31.596,68€ προ Φ.Π.Α. για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 σχετικής μελέτης.

  Τέλος, με την αριθμ. 26/412/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η με αριθμό 20/334/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με συνολικό ποσό προσφοράς τα 31.596,68€ προ Φ.Π.Α..για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, αποκλείστηκε η συμμετοχή του οικονομικού φορέα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., διότι δεν αποδέχτηκε την παράταση ισχύος της προσφοράς του για τον ως άνω διαγωνισμό, η οποία είχε λήξει, και ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς α)ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ “EMPTIES” για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.230,93€ προ Φ.Π.Α. και

β)Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.- EURO SUPPLIES για την προμήθεια των ειδών των τμημάτων με α/α 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς τα 13.826,37€ προ Φ.Π.Α.., ως έχοντες της αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ως αυτές αναφέρονται στο από 25-5-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για τον ως άνω διαγωνισμό, και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Ο Πρόεδρος κατόπιν, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 12-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο υποβλήθηκαν οι φάκελοι δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος και Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε., οι οποίοι έλαβαν αριθμούς πρωτοκόλλου 34610/9-10-2018 και 35225/12-10-2018 αντίστοιχα. 

  Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι στην παράγραφο 2.2.3.4 (περιπτ. (α), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι)) της σχετικής διακήρυξης, σύμφωνα με το εδάφιο Β.1. της παρ. 2.2.9.2 του άρθρου 2 της σχετικής διακήρυξης διαγωνισμού.  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού με σχετικό έγγραφο ζήτησε την προαναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση, την οποία ο οικονομικός φορέας προσκόμισε στο πρωτόκολλο του Δήμου κι αυτή έγινε αποδεκτή, οπότε και προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν από τον Ευθυμιάδη Χαρ. Δημήτριο, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η παρ. 2.2.9.2 του αρθρ. 2 της σχετικής διακήρυξης.

  Όσον αφορά τον οικονομικό φορέα Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε., από τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών διαπιστώθηκε ότι αυτός δεν κατέθεσε αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο από την ΑΑΔΕ προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.2 της σχετικής διακήρυξης.  Ακολούθως, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού με σχετικό έγγραφο ζήτησε το προαναφερθέν αποδεικτικό ενημερότητας, το οποίο ο οικονομικός φορέας προσκόμισε στο πρωτόκολλο του Δήμου κι αυτό έγινε αποδεκτό, οπότε και προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν από τον Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε., είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η παρα. 2.2.9.2 του αρθρ. 2 της σχετικής διακήρυξης.

  Σε συνέχεια των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται α)την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος, με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.230,93€ προ Φ.Π.Α. και β)την κατακύρωση της προμήθειας των ειδών των τμημάτων 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε., με συνολικό ποσό προσφοράς τα 13.826,37€ προ Φ.Π.Α..

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 12-10-2018 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ και την κατακύρωση της προμήθειας α)των ειδών των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Ευθυμιάδης Χαρ. Δημήτριος, σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του εν λόγω πρακτικού και με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.230,93€ προ Φ.Π.Α. και β)των ειδών των τμημάτων 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία Α. & Μ. Γαλάνη Ο.Ε., σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες του εν λόγω πρακτικού και με συνολικό ποσό προσφοράς τα 13.826,37€ προ Φ.Π.Α..

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α. Εγκρίνει το από 12-10-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€.

  Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώνει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ – ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 53.141,59€ στους οικονομικούς φορείς:

α)με την επωνυμία ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (Πυθαγόρα 18, Τ.Κ. 56225, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 035384550, Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων) με συνολικό ποσό προσφοράς τα είκοσι χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (20.230,93€) προ Φ.Π.Α. για τα είδη των τμημάτων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 της αρ. 70/2017 μελέτης, ως εξής:

Τ Μ Η Μ Α   1

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΠΛΕ

0,22

100

0,23

2

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΑΥΡΟ

0,22

60

0,23

3

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

0,22

80

0,23

4

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΜΠΛΕ

1,22

60

1,20

5

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

1,22

60

1,20

6

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.5mm ΜΠΛΕ

1,22

50

1,20

7

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ  PILOT G-2 0.7mm ΜΠΛΕ

0,92

50

0,96

8

ΜΟΛΥΒΙ FABER 138

0,24

36

0,12

9

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

0,47

25

0,44

10

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ STABILO BOSS KITΡΙΝΟ

0,70

120

0,54

11

ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ

0,35

15

0,36

12

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-20 ΛΕΥΚΗ

0,61

20

0,10

13

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-30 ΛΕΥΚΗ

0,40

20

0,15

14

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No2

0,36

50

0,30

15

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No3

0,36

70

0,30

16

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No4

0,36

70

0,42

17

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No5

0,90

70

0,66

18

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

1,04

30

1,02

19

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 25mm (Κυτίο 12τεμ.)

0,54

25

0,54

20

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 32mm (Κυτίο 12τεμ.)

0,83

25

0,72

21

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 19mm (Κυτίο 12τεμ.)

0,34

25

0,42

22

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 41mm (Κυτίο 12τεμ.)

1,24

25

1,44

23

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 51mm (Κυτίο 12τεμ.)

1,88

25

1,56

24

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 50gr

1,03

6

0,78

25

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ+ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN (ΣΕΤ) 20ml

1,36

40

0,62

26

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

0,85

40

0,32

27

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

0,67

5

0,32

28

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PELIKAN 4,2mmΧ6m

1,63

25

0,42

29

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ PΕLIKAN BLANCO PEN 7ml

1,25

20

1,14

30

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ TIPP-EX 4,2mmΧ5m MINI POCKET MOUSE

1,49

20

0,42

31

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 200064 MAESTRI (Κυτίο 2000τεμ.)

0,35

50

0,10

32

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/6 MAESTRI 126 (Κυτίο 1000τεμ.)

0,35

50

0,12

33

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/8 MAESTRI 128 (Κυτίο 2000τεμ.)

1,03

30

0,65

34

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/13  (Κυτίο 1000τεμ.)

1,19

20

0,83

35

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PΑRVA 64 ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

7,37

10

2,27

36

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA 12 24/6

11,32

10

3,44

37

AΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

1,64

5

0,72

38

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 10-12 ΦΥΛΛΩΝ

2,74

6

1,56

39

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 15-20 ΦΥΛΛΩΝ

3,48

6

1,72

40

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 240 ΦΥΛΛΩΝ

7,84

2

90

41

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x33m

0,69

40

0,25

42

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x66m

1,26

40

0,35

43

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 12x33m

0,58

40

0,25

44

ΚΟΛΛΑ UHU STICK 8,2gr

0,82

10

1,14

45

TAINIA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48mmX60m ΔΙΑΦΑΝΗ

0,91

12

0,57

46

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Νο1

0,70

15

0,72

47

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

0,30

20

0,36

48

ΧΑΡΑΚΑΣ 40cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

0,45

5

0,42

49

ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

0,35

5

0,18

50

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ 13/5mm ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ (ΠΑΚ. 1Kgr)

6,80

3

4,27

51

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 10cm ΡΑΧΗ

1,00

120

0,90

52

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 15cm ΡΑΧΗ

1,20

120

1,02

53

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ

1,50

120

1,02

54

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

2,00

120

1,98

55

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 30Χ40 10cm ΡΑΧΗ

1,45

120

1,08

56

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΛΑ ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

0,23

120

0,18

57

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ 25Χ35 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ

0,47

850

0,38

58

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ  ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

0,16

250

0,12

59

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ FIBER ΡΑΧΗ 5cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ

1,70

80

1,32

60

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ FIBER ΡΑΧΗ 8cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ

1,70

120

1,44

61

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ FIBER ΡΑΧΗ 12cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΔΙΑΦ.ΧΡΩΜΑΤΑ

1,74

120

1,80

62

ΚΛΑΣΕΡ 8-32 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

1,40

200

1,14

63

ΚΛΑΣΕΡ 8-20 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

1,50

40

1,28

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

3.004,23

 

Τ Μ Η Μ Α   2

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΠΛΕ

0,22

80

0,23

2

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΜΑΥΡΟ

0,22

20

0,23

3

ΣΤΥΛΟ BIC CRYSTAL 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

0,22

30

0,23

4

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΜΠΛΕ

1,22

40

1,20

5

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.7mm ΚΟΚΚΙΝΟ

1,22

20

1,20

6

ΣΤΥΛΟ PILOT G-2 0.5mm ΜΠΛΕ

1,22

20

1,20

7

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ FABER CONTURA 0.7mm

0,60

10

0,48

8

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΝΗ ΣΕ ΘΗΚΗ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

0,47

10

0,44

9

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ STABILO BOSS KITΡΙΝΟ

0,70

55

0,54

10

ΚΟΠΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ

0,35

5

0,36

11

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-20 ΛΕΥΚΗ

0,61

5

0,10

12

ΓΟΜΑ PELIKAN AL-30 ΛΕΥΚΗ

0,40

5

0,15

13

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No2

0,36

35

0,30

14

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No3

0,36

35

0,30

15

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No4

0,36

35

0,42

16

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ VETO No5

0,90

35

0,66

17

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο7 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

1,04

15

1,02

18

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 25mm (Κυτίο 12τεμ.)

0,54

35

0,54

19

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 32mm (Κυτίο 12τεμ.)

0,83

35

0,72

20

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 19mm (Κυτίο 12τεμ.)

0,34

20

0,42

21

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 41mm (Κυτίο 12τεμ.)

1,24

15

1,44

22

ΠΙΑΣΤΡΕΣ 51mm (Κυτίο 12τεμ.)

1,88

15

1,56

23

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ 50gr

1,03

3

0,78

24

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ+ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN (ΣΕΤ) 20ml

1,36

25

0,62

25

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

0,85

25

0,32

26

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ PELIKAN ΥΓΡΟ 20ml

0,67

5

0,32

27

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PELIKAN 4,2mmΧ6m

1,63

30

0,42

28

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΥΛΟ PΕLIKAN BLANCO PEN 7ml

1,25

15

1,14

29

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ TIPP-EX 4,2mmΧ5m MINI POCKET MOUSE

1,49

10

0,42

30

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 200064 MAESTRI (Κυτίο 2000τεμ.)

0,35

25

0,12

31

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/6 MAESTRI 126 (Κυτίο 1000τεμ.)

0,35

25

0,12

32

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ROMA 24/8 MAESTRI 128 (Κυτίο 2000τεμ.)

1,03

20

0,65

33

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ 23/13  (Κυτίο 1000τεμ.)

1,19

10

0,83

34

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PΑRVA 64 ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

7,37

6

2,27

35

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA 12 24/6

11,32

6

3,44

36

AΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΑΝΑΛΙΑ

1,64

5

0,72

37

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 10-12 ΦΥΛΛΩΝ

2,74

3

1,56

38

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 15-20 ΦΥΛΛΩΝ

3,48

3

1,72

39

ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 240 ΦΥΛΛΩΝ

7,84

2

90

40

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x33m

0,69

20

0,25

41

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 15x66m

1,26

30

0,35

42

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΝΚΕR 12x33m

0,58

25

0,25

43

TAINIA ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 48mmX60m ΔΙΑΦΑΝΗ

0,91

4

0,57

44

ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ Νο1

0,70

8

0,72

45

ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΑΜΠΟΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ

0,30

10

0,36

46

ΧΑΡΑΚΑΣ 40cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

0,45

5

0,42

47

ΧΑΡΑΚΑΣ 30cm ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

0,35

5

0,18

48

ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΙΛΟΥ 13/5mm ΤΥΠΟΥ ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΑ (ΠΑΚ. 1Kgr)

6,80

3

4,27

49

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 10cm ΡΑΧΗ

1,00

45

0,90

50

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 25Χ35 15cm ΡΑΧΗ

1,20

90

1,02

51

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ

1,50

50

1,02

52

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 27Χ37 12cm ΡΑΧΗ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

2,00

60

1,98

53

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΡΔΕΛΑ 30Χ40 10cm ΡΑΧΗ

1,45

60

1,08

54

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΛΑ ΔΙΦΥΛΛΟΣ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

0,23

100

0,18

55

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΡΕΣΠΑΝ 25Χ35 ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΑΙ ΑΥΤΙΑ

0,47

800

0,38

56

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ  ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

0,16

200

0,12

57

ΚΛΑΣΕΡ 8-32 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

1,40

200

1,14

58

ΚΛΑΣΕΡ 4-32 ΠΛΑΣΤ/ΜΕΝΟ

1,40

30

1,14

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

1680,09

 

Τ Μ Η Μ Α   3

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ A4  80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΛΕΥΚΟ

2,8

3515

2,52

2

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ A3  80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΛΕΥΚΟ

6,5

20

5,69

3

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

9,31

5

6,37

4

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ 160gr/m2 σε δεσμίδα 250Φ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

9,31

5

6,37

5

ΧΑΡΤΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 11Χ9,5 3Φ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ (Λ-Ρ-Κ)ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΟ (κυτίο 700φ)

27

30

26,40

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

9827,30

 

Τ Μ Η Μ Α   4

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ A4  80gr/m2 σε δεσμίδα 500Φ ΛΕΥΚΟ

2,8

1685

2,52

2

ΧΑΡΤΙ ΠΛΟΤΤΕΡ 0,61Χ50Μ 80ΓΡ. Φ50

5

11

5,28

3

ΧΑΡΤΙ ΠΛΟΤΤΕΡ 0,91Χ50Μ 80ΓΡ. Φ50

8

8

7,80

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

4366,68

 

Τ Μ Η Μ Α   5

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23Χ32 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,08

2500

0,04

2

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 31Χ41 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,15

3000

0,08

3

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 17Χ23 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,06

1500

0,03

4

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 123 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,04

3000

0,03

5

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ 21Χ30       (ΠΑΚ. 400Φ)

9,48

10

7,80

6

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΡΙΣΤΟ

0,85

70

0,72

7

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ

2,75

6

2,28

8

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 40Χ50 (ΠΑΚ.3ΤΕΜ.)(100φ)

2,10

70

0,18

9

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (100φ)

0,30

70

0,24

10

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (400φ)

1,55

75

0,96

11

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 9Χ9 (Πακ.700φ)

0,70

100

0,48

12

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ   1-10

0,75

5

0,73

13

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  Α-Ω

1,10

3

1,14

14

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ Α4 (Πακ. 100τεμ.)

1,65

130

1,75

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

1.001,05

 

Τ Μ Η Μ Α   6

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 23Χ32 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,08

1000

0,04

2

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 31Χ41 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,15

1000

0,08

3

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 17Χ23 ΚΙΤΡΙΝΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,06

500

0,03

4

ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 123 ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΥΚΑ ΤΥΠΟΥ ΣΑΚΟΥΛΑ

0,04

1000

0,03

5

ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΡΙΓΕ 21Χ30       (ΠΑΚ. 400Φ)

9,48

1

7,80

6

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΥΡΙΣΤΟ

0,85

25

0,72

7

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟ

2,75

6

2,28

8

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 40Χ50 (ΠΑΚ.3ΤΕΜ.)(100φ)

2,10

25

0,18

9

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (100φ)

0,30

35

0,24

10

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 75Χ75 (400φ)

1,55

30

0,96

11

ΚΥΒΟΣ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΛΕΥΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 9Χ9 (Πακ.700φ)

0,70

30

0,48

12

ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΜΕ ΟΠΕΣ Α4 (Πακ. 100τεμ.)

1,65

52

1,75

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

351,58

 

β)με την επωνυμία Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε.  (Οδός Αρμονίας Θέση ΛΙΟΦΥΤΙ, Τ.Θ. 1119, Τ.Κ. 19004 Σπάτα Αττικής, Α.Φ.Μ. 997776974, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης) με συνολικό ποσό προσφοράς τα δέκα τρεις χιλιάδες οχτακόσια είκοσι έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (13.826,37€) προ Φ.Π.Α. για τα είδη των τμημάτων 7 και 8 της αρ. 70/2017 μελέτης, ως εξής:

Τ Μ Η Μ Α 7

Α/Α

Περιγραφή Ειδών

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

A & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. -EURO SUPPLIES

1

EPSON FX-890

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ S015329

19

6,6

4,88

2

HP 3005DN

TONER Q7551X

3

210

188,96

3

HP Laserjet 2055DN

TONER CE505X

1

170

123,85

4

HP LaserJet P2014-2015

TONER Q7553X

5

193

136,23

5

KYOCERA Ρ3055DN

TONER  TK 3190

4

155,6

104,25

6

KYOCERA 2100DN

TONER TK-3100

13

114

79,03

7

KYOCERA 4200DN

TONER TK-3130

22

151

104,31

8

Kyocera KM-3060

TONER TK-675

3

102

69,65

9

KYOCERA M2535DN

TONER 1140

9

104,7

71,89

10

KYOCERA TASKALFA 3501i

TONER TK-6305

5

123,5

95,64

11

Lexmark  X5075

ΜΕΛΑΝΙ 34XL

2

38

27,83

12

Lexmark  X5075

ΜΕΛΑΝΙ 35XL

2

47

34,88

13

LEXMARK T 652DN

TONER T650H11E

2

393

241,47

14

KYOCERA ECOSYS M2540DN

TK1170

3

109

70,73

15

OKI B411d

TONER 44574702

3

84,7

62,69

16

Ricoh-aficio

TONER 2220D

1

29,9

19,43

17

Samsung ML2160

TONER MLT-D101S

2

55

48,89

18

Samsung SCX-4727FD

TONER MLT-D103S

2

66,5

47,82

19

Samsung SF-650

TONER MLT-D1052L

4

78

58,84

20

Lexmark E250DN

toner ML E250A11E

1

97

69,68

21

Sharp AR-5618N

TONER MX-235GT

3

52,5

37,88

22

Sharp AR-M316

TONER AR-310LT

1

62

43,67

23

ΟKI ΜΒ470

TONER 43979102

3

79,8

57,35

24

ΗP LASER JET 1018

12A

5

82

61,43

25

OKI B 431d

TONER B431   44574702   

2

84,7

62,86

26

CANON MF 5770

EP 27TONER

2

65

47,91

27

OKI ML 5520

ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑ 1126301

2

17,5

13,43

29

LEXMARK MS 312DN

502E

2

45

44,59

30

Kyocera FS-1320MFP

TK-1115

2

70

54,81

31

SAMSUNG M2675F

 toner MLT-D116L

 1

67,2

53,55

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

9.201,74

 

Τ Μ Η Μ Α 8

Περιγραφή Ειδών

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

A & Μ ΓΑΛΑΝΗ Ο.Ε. -EURO SUPPLIES

1

HP 3005DN

TONER Q7551X

3

210

188,96

2

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD975A (BLACK)

5

36

25,64

3

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD972A (CYAN)

5

15

10,46

4

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD973A (MAGENTA)

5

15

10,46

5

HP Officejet 7000

ΜΕΛΑΝΙ CD974A (YELLOW)

5

15

10,46

6

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4906A BLACK

2

40

26,15

7

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4907A CYAN

2

26

18,55

8

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4908A MAGENTA

2

26

18,55

9

HP OfficeJet 8500

ΜΕΛΑΝΙ HP 940XL C4909A YELLOW

2

26

18,55

10

KYOCERA 2100DN

TONER TK-3100

3

114

79,03

11

KYOCERA 4200DN

TONER TK-3130

11

151

104,31

12

KYOCERA KM-5050

TONER TK-715

2

117

103,24

13

LEXMARK T 652DN

TONER T650H11E

3

393

241,47

14

Lexmark X364dn

TONER X264H11G

2

201

146,62

15

OKI B411d

TONER 44574702

3

84,7

62,69

16

Ricoh-aficio 1018D

TONER 1220D

2

25,9

15,97

17

Ricoh-aficio 1027

TONER 2220D

2

29,9

19,43

18

Samsung ML1670

TONER MLT-D1042X

3

46

34,65

19

okib410

43979102

1

65

57,32

20

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72- C9403A Matte Black

2

78

57,68

21

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9370A Photo Black

1

78

57,68

22

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9371A Cyan

1

78

57,68

23

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9374A Gray

1

78

57,68

24

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9373A Yellow

1

78

57,68

25

HP DESIGNJET T1100

ΜΕΛΑΝΙ HP72-C9372A Magenta

1

78

57,68

26

Samsung SF-650

TONER MLT-D1052L

3

78

58,84

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

4.624,63

             

 

  Γ- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

  Δ- Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018 ως εξής:

   

Κ.Α.

τίτλος

Α.Α.Υ.

ποσό

10

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

372/2018

4.495,98

30

6612.0001

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

374/2018

2.490,30

10

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

376/2018

1.992,18

30

6613.0001

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

378/2018

698,78

10

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

382/2018

13.485,12

30

6614.0001

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

739/2018

5.997,88

10

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

408/2018

15.998,60

30

6654.0001

Προμήθεια λοιπού υλικού

409/2018

7.982,75

(Α.Ο.Ε.3/18/2018)

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/499/2018.-