ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 
 
 
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κόρινθος, 14 Νοεμβρίου 2018
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 39791
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                  
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                       
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 67 § 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 15η Νοεμβρίου2018 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος –Κόρινθος) με το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
Παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων με ΜΙS 5000978 και υποβολή αιτήματος τροποποίησης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020»
 
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η υποβολή του αιτήματος τροποποίησης της υφιστάμενης πράξης πρέπει να γίνει μέχρι 19-11-2018.
 
 
 
 
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.         
 
               
                                                           ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ                                    

Leave a Comment