Απόφαση αριθμ. 36/520/2017

 Αριθμός Πρακτικού 36

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 60180/22-12-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ. (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 9ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος «Έγκριση αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017(Φ.Ε.Κ. 107 Α’)» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 520η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/2017(Φ.Ε.Κ. 107 Α’)» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα :«Έγκριση αιτήματος για υπαγωγή σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών προς το Δήμο μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483 /2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α’)»

Έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ.2 του άρθρου 170 του Ν.3463/2006

  2. Το άρθρο 52 Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α’ 31-07-2017) Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ Βαθμού.

  3. την υπ’ αριθμό 56688/30-11-2017 αίτηση της εταιρείας ΚΑΤΑΪ Α.Ε. οφειλέτη του Δήμου Κορινθίων για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

 

Ως είναι γνωστό με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Νόμου 4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α’ 31-07-2017) είναι δυνατό οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),

(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

(ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (739) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Στη ρύθμιση της παρ.1 μπορούν, επίσης να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφ’ όσον στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.

Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. (Ν.3463/2006 -ΦΕΚ 114 Α’), που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν.4257/2017 (ΦΕΚ 93 Α’) ως εξής:

2. Αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 είναι ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, η οικονομική επιτροπή για οικονομική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και το δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Στους οφειλέτες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού προσώπου.

 

Εν όψει των πιο πάνω, σας διαβιβάζουμε και εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για έγκριση των παρακάτω αιτήσεων:

 

Την με αρ.Πρωτ. 56688/30-11-2017 αίτηση της εταιρείας ΚΑΤΑΪ Α.Ε. για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών του σε 100 δόσεις και συγκεκριμένα για οφειλές τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων ποσού “50.500,96” με προσαυξήσεις “39.064,15” και πρόστιμο τέλους 0,5 % επί των ακαθάριστων εσόδων ποσού “16.637,44” με προσαυξήσεις “12.393,05” για τα έτη 2006, 2007,2008,2009,2010,2011, ευρώ με συνολικό ποσό οφειλής 118.595,60.

Με την υπαγωγή της πιο πάνω οφειλής στην ρύθμιση των 100 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 50% και διαμορφώνεται ως εξής: Ποσό οφειλής “58.819,57” με προσαυξήσεις “25.728,63” και σύνολο ρύθμισης “84.548,30” ευρώ.

Επισυνάπτονται αντίγραφο καρτέλας οφειλέτη καθώς και αντίγραφο διακανονισμού δόσεων.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, την παρ.2 του άρθρου 170 του Ν.3462/2006, τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 52/ Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’/31-07-2017)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β., με αρνητική ψήφο)

 

Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 56688/30-11-2017 αίτηση της εταιρείας ΚΑΤΑΪ Α.Ε. για υπαγωγή στην ρύθμιση των οφειλών του σε 100 δόσεις και συγκεκριμένα για οφειλές τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων ποσού “50.500,96” με προσαυξήσεις “39.064,15” και πρόστιμο τέλους 0,5 % επί των ακαθάριστων εσόδων ποσού “16.637,44” με προσαυξήσεις “12.393,05” για τα έτη 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ευρώ με συνολικό ποσό οφειλής 118.595,60 ευρώ.

Με την υπαγωγή της πιο πάνω οφειλής στην ρύθμιση των 100 δόσεων η οφειλή έχει απαλλαγή προστίμων και προσαυξήσεων κατά 50% και διαμορφώνεται ως εξής: Ποσό οφειλής “58.819,57” με προσαυξήσεις “25.728,63” και σύνολο ρύθμισης “84.548,30” ευρώ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 36/520/2017.-

 

 

Leave a Comment