Απόφαση αριθμ. 10/132/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7) Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 132η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/ 18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 και το Τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:

 

 1. Μειώνουμε την πίστωση του έργου (κ.ε: 1094) με K.A. 30/7311.0003 και τίτλο «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό» προϋπολογισμού 206.975,96€ κατά το ποσό των 85.355,21€ και τελική πίστωση 121.620,75€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-σύμβαση11425/30-3-2018)

 2. Μειώνουμε την πίστωση του έργου (κ.ε: 1112) με K.A. 30/7322.0009 και τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π.Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00€ κατά το ποσό των 135.631,54€ και τελική πίστωση 4.014.368,46€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάθεσης του έργου).

 3. Ενισχύουμε την πίστωση του έργου με K.A. 30/7413.0006 και τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου» προϋπολογισμού 65.000,00€ με το ποσό των 181.081,26€ και τελική πίστωση 246.081,26€» (πηγή χρηματοδότησης: 65.000,00€ Πράσινο Ταμείο, 181.081,26€ Πόροι Δήμου)

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

προτείνουμε:

 1. τη μείωση του K.A. 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 1.709.013,48€ κατά το ποσό των 5.500,00 € και τελική πίστωση 1.703.513,48€»

 2. τη μείωση του K.A. 10/6142.0028 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτών λογιστών για εκκαθάριση των Κοινοφελών Επιχειρήσεων Κορινθίων,Σαρωνικού,Άσσου Λεχαίου,Σολυγείας και Δημοτικής Επιχ/σης Ανάπτυξης Σολυγείας και Δημοτική Κατασκευαστική Επιχ/σης Άσσου-Λεχαίου» προϋπολογισμού 4.000,00€ κατά το ποσό των 4.000,00 € και τελική πίστωση 0,00€»

 3. τη μείωση του K.A. 30/7311.0003 με τίτλο «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνασίου Σοφικού σε Βρεφονηπιακό Σταθμό» προϋπολογισμού 206.975,96€ κατά το ποσό των 85.355,21€ και τελική πίστωση 121.620,75€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-σύμβαση11425/30-3-2018)

 4. τη μείωση του K.A. 30/7322.0009 με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π.Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.150.000,00€ κατά το ποσό των 135.631,54€ και τελική πίστωση 4.014.368,46€» (πηγή χρηματοδότησης: Πόροι Δήμου-ολοκληρώνεται η διαδικασία ανάθεσης του έργου).

 

μεταφέρουμε συνολικά στο αποθεματικό ποσό 230.486,75€ και απο εκεί μεταφέρουμε πίστωση 235.561,47€ συνολικά και ενισχύουμε :

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

ενισχύουμε:

 • τον K.A. 20/8111.0002 με τίτλο «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 197.333,80€ με το ποσό των 5.500,00€ και τελική πίστωση 202.833,80€»

 • τον K.A. 00/8115.0006 με τίτλο «Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 10.748,66€ με το ποσό των 394,72 € και τελική πίστωση 11.143,38€»

 • τον K.A. 30/7413.0006 με τίτλο «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου» προϋπολογισμού 65.000,00€ με το ποσό των 181.081,26 € και τελική πίστωση 246.081,26€» (πηγή χρηματοδότησης: 65.000,00€ Πράσινο Ταμείο, 181.081,26€ Πόροι Δήμου)

 • τον K.A. 64/7323.0065 με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» προϋπολογισμού 0,00€ με το ποσό των 7.855,49 € και τελική πίστωση 7.855,49€» (πόροι Δήμου) για την πληρωμή τόκων στον ανάδοχο

 • τον K.A. 30/7134.0002 με τίτλο «Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικής Υπηρεσίας» προϋπολογισμού 1.000,00€ με το ποσό των 2.050,00 € και τελική πίστωση 3.050,00€» (πόροι Δήμου για αγορά λογισμικού κτηματογράφησης)

δημιουργούμε:

 • τον K.A. 10/6142.0007 με τίτλο «Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων (κοινωφελείς, Αναπτυξιακές, κ.λ.π)» προϋπολογισμού 8.680,00€

 • τον K.A. 35/7135.0003 με τίτλο «προμήθεια μαρμάρων για την κατασκευή παγκακιών» προϋπολογισμού 22.000,00€

 • τον Κ.Α 35/7135.0004 με τίτλο “προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή παγκακιών” προϋπολογισμού 8.000,00€

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/132/2018.- 

 

Leave a Comment