Απόφαση αριθμ. 10/158/2018

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7) Νανόπουλος Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 158η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι γνωστοποιήθηκε στο Δήμο Κορινθίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΝ7/2018 αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο W.A.T.T. A.E. κατά του Δήμου Κορινθίων περί αναστολής εκτέλεσης της αριθμ. 186/2018 απόφασης του 3ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), δυνάμει της οποίας απορρίφθηκε η από 5-2-2018 προσφυγή της ως άνω εταιρείας για το διαγωνισμό του Δήμου Κορινθίων περί «Προμήθειας Εξοπλισμού Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων», για την οποία ζητείται έκδοση προσωρινής διαταγής για την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία κι ως τώρα δεν έχει κοινοποιηθεί στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή, αλλά αναμένεται να συζητηθεί άμεσα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο Δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Οικονομικής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση την σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω διατάξεις και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε τα χρονικά περιθώρια για να συνεδριάσει προκειμένου να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση, η οποία είναι εξαιρετικά σοβαρή και χρήζει άμεσων χειρισμών και δεδομένου ότι η προσωρινή διαταγή για την ανωτέρω υπόθεση συζητείτο άμεσα και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.10335/22-03-2018 (ΑΔΑ: 7Α27ΩΛ7-1ΗΔ) απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να παρασταθεί κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερομένης προσωρινής διαταγής όποτε αυτή ορισθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής, καθώς και στην όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την εκδίκαση της ως άνω αναφερομένης αίτησης αναστολής ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την έγκριση της ανωτέρω απόφασης του Δημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΝ7/2018 αίτηση αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο W.A.T.T. A.E. κατά του Δήμου Κορινθίων, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10335/22-03-2018 (ΑΔΑ: 7Α27ΩΛ7-1ΗΔ) απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10335/22-03-2018 (ΑΔΑ: 7Α27ΩΛ7-1ΗΔ) απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, με την εντολή να παρασταθεί κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερομένης προσωρινής διαταγής όποτε αυτή ορισθεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως και σε κάθε μετ’ αναβολή αυτής, καθώς και στην όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί για την εκδίκαση της ως άνω αναφερομένης αίτησης αναστολής ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί αυτή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/158/2018.-

 

 

Leave a Comment