Απόφαση αριθμ. 11/175/2018

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 175η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/ 18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Με το υπ΄αρίθμ. 43197/26-9-2017 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων Προς την Ασφαλιστική εταιρεία ALLIANZ ζητήθηκε η καταβολή χρηματικού ποσού στο Δήμο εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που προκάλεσε ζημία σε εγκαταστάσεις του Δήμου .Το γεγονός βεβαίωσε και το τμήμα Τροχαίας Κορίνθου με το υπ΄αρίθμ. 2514/9/8/9-a/9-8-2017 έγγραφό του.To ποσό που εγκρίθηκε απο την ασφαλιστική να καταβληθεί στο Δήμο ανέρχεται σε 750,20€. Θα πρέπει να γίνει αποδοχή του ως άνω ποσού και κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 

 1. ενισχύουμε τον Κ.Α 1699.0001 με τίτλο:”Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις”, προϋπολογισμού 3.000,00€ κατά το ποσό των 750,20€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 3.750,20€

μεταφέρουμε στο αποθεματικό πίστωση 750,20€ και απο εκεί ενισχύουμε ισόποσα :

 

 1. τον Κ.Α 30/6262.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού 16.500,00€ με το ποσό των 750,20 ευρώ και τελική πίστωση 17.250,20€ προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που προκάλεσε ιδιωτικό όχημα .

ΜΕΡΟΣ Β’

Κρίνουμε αναγκαίο να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό οικ έτους 2018 για την κάλυψη αναγκών ως κατωτέρω:

 

 • Μειώνουμε την πίστωση 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 1.703.513,48€ κατά 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.702.513,48€

 • Μειώνουμε την πίστωση 10/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 1.133.292,12€ κατά 13.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.120.292,12€

 

 

Από την μείωση προκύπτει το ποσό των 14.000,00€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό.

Από το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 14000,00€ στους παρακάτω ΚΑ εξόδων προς ενίσχυσή τους:

 • Αυξάνουμε την πίστωση 20/6051.0008 «ΕΦΚΑ Υγειονομική περίθαλψη (τ. Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10%) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν. 3918/11)»ποσού 830,59€ με 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 1.830,59€

 • Αυξάνουμε την πίστωση 30/6051.0002 «ΕΦΚΑ-ΑΠΔ (τ. ΙΚΑ Εργοδότη) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 4.817,52€ με 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 7.817,52€

 • Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0005 «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» ποσού 6.418,61€ με 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 14.418,61€

 • Αυξάνουμε την πίστωση 40/6051.0003 «ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη) υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας» ποσού 1.362,38€ με 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 3.362,38€

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

 

Στον προϋπολογισμό είχαμε προεγγράψει στον κ.α 1214.0001 με τίτλο: Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες ποσό 80.500,00€ . Επειδή η επιχορήγηση για την ενίσχυση του συγκεκριμένου κωδικού ανέρχεται τελικά σε 80.100,00 (αρ. Γραμ. 1012/2018) προτείνουμε τη μείωση του δημοτικού προϋπολογισμού ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

προτείνουμε:

 1. τη μείωση του K.A. 1214.0001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες» προϋπολογισμού 80.500,00€ κατά το ποσό των 400,00 € και τελική πίστωση 80.100,00€»

μεταφέρουμε ισόποσα στο αποθεματικό και μέσω αυτού:

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 1. τον K.A. 00/6739.0024 με τίτλο «Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων απο κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» προϋπολογισμού 80.000,00€ κατά το ποσό των 400,00€ και τελική πίστωση 79.600,00€»

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

Kρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2018 και το Τεχνικό πρόγραμμα προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2018

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

 • τον κ.α 30/7322.0009 έργου με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Π. Τσαλδάρη» προϋπολογισμού 4.014.368,46€ κατά 2.388.000,00 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου) και τελική πίστωση 1.626.368,46 ευρώ (πηγή χρηματοδότησης Πόροι Δήμου). [είναι δυνατή η μείωση της πίστωσης του έργου διότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δημοπράτησης και έχει σταλεί σχέδιο σύμβασης στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο]

καταργούμε:

 • τον κ.α 30/7323.0001 με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 300.000,00€.

μεταφέρουμε συνολικά στο αποθεματικό ποσό 2.688.000,00€ και απο εκεί μεταφέρουμε ισόποση πίστωση συνολικά και δημιουργούμε :

 • τον κ.α 30/7323.0009 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 1.680.000,00€

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 21/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 4.600.000,00€.

Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 1.680.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 2.920.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .

 • τον κ.α 30/7323.0011 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 270.000,00€.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 22/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 900.000,00€.

Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 270.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 630.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .

 • τον κ.α 30/7323.0012 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας» προϋπολογισμού 255.000,00€.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 25/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 850.000,00€.

Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 255.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 595.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .

 • τον κ.α 30/7323.0013 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 255.000,00€.

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 29/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 850.000,00€.

Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 255.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 595.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .

 • τον κ.α 30/7323.0014 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 228.000,00

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 28/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 760.000,00€.

Προτείνεται η ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους 2018 με πίστωση 228.000,00 ευρώ και δέσμευση για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 532.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 .

 

Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης των ανωτέρω πέντε νέων έργων θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17), για κάθε ένα από αυτά.

 

Αντίστοιχα τροποποιούμε το τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2018 ως ανωτέρω

-Δεσμευόμαστε για την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2019.

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/175/2018.-

 

 

Leave a Comment