Απόφαση αριθμ. 32/524/2018

Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..

 

  Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 524η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση και λειτουργίας νέου τμήματος Κ.Ε.Π. στην περιοχή Συνοικισμού Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 10/140/2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, και σύμφωνα με την αριθμ. 97/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου,  καθορίστηκαν οι όροι  διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τηv αvωτέρω μίσθωση και εκδόθηκε η αριθμ. 14591/03-05-2018 διακήρυξη δημοπρασίας, περίληψη με αριθμ. 14594/03-05-2018 της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα.  Ακολούθως, με την αριθμ. 22/354/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εν θέματι δημοπρασία, καθώς η διαδικασία που κινήθηκε με την αριθμ. 14591/2018 διακήρυξη δημοπρασίας απέβη άγονη, διότι σύμφωνα με το από 19-07-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων, τα δύο ακίνητα που προσφέρθηκαν στο Δήμο για την ως άνω μίσθωση, των κ.κ. Ράπτη Ελένης του Στυλιανού και Μπιτσάκου Ελένης του Αριστοτέλη, κρίθηκαν ακατάλληλα.  Σε συνέχεια της αριθμ. 354/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε η αριθμ. 29766/05-09-2018 διακήρυξη δημοπρασίας, περίληψη με αριθμ. 29767/05-09-2018 της οποίας δημοσιεύθηκε νόμιμα, και τάχθηκε ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η 25-09-2018.  Ακολούθως, κι επειδή έως την ως άνω ταχθείσα προθεσμία δεν κατατέθηκε στο Δήμο Κορινθίων κάποια αίτηση προσφορά, με την αριθμ. 33881/03-10-2018 ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για την εν θέματι μίσθωση του Δημάρχου Κορινθίων τάχθηκε νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων – προσφορών έως και τις 15-10-2018.  Κατόπιν εκδήλωσε ενδιαφέρον η κ. Ζωγράφου Ιωάννα του Απόστολου με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 35124/11-10-2018 αίτηση – προσφορά τους προς τον Δήμο Κορινθίων.

  Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας ακινήτων συνέταξε το από 19-10-2018 σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο το ακίνητο ιδιοκτησίας της κ. Ζωγράφου Ιωάννας, κείμενο επί της συμβολής των οδών Λεωφ. Κορίνθου αρ. 86 και Προύσσης στο Συνοικισμό Κορίνθου, κρίθηκε κατάλληλο για μίσθωση με σκοπό τη στέγαση και λειτουργία νέου τμήματος Κ.Ε.Π. στον Συνοικισμό Κορίνθου.

  Ακολούθως, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 12η Νοεμβρίου 2018 και με την υπ΄ αριθμ. 38886/07-11-2018 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε σε αυτήν η κ. Ζωγράφου Ιωάννα, στην οποία ιδιοκτήτρια κοινοποιήθηκε και το από 19-10-2018 πρακτικό της επιτροπής καταλληλότητας.

     Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το από 12-11-2018 πρακτικό της φανερής μειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας για την εν θέματι μίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με το οποίο μειοδότρια αναδείχθηκε η κ. Ζωγράφου Ιωάννα του Απόστολου, η οποία δέχθηκε να μισθώσει στο Δήμο Κορινθίων ακίνητο ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Λεωφ. Κορίνθου αρ. 86 και Προύσσης στον Συνοικισμό στην πόλη της Κορίνθου, για την στέγαση και λειτουργία νέου τμήματος Κ.Ε.Π., για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00€) χωρίς αναπροσαρμογή, το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημέρα της εγκατάστασης του Κ.Ε.Π. στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 29766/05-09-2018 διακήρυξη δημοπρασίας, το από 19-10-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας, το από 12-11-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασίας, τον σχετικό φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, του Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 12-11-2018 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Κορινθίων για την στέγαση και λειτουργία νέου τμήματος Κ.Ε.Π. στον Συνοικισμό της πόλης της Κορίνθου.

  Β- Ανακηρύσσει μειοδότρια – εκμισθώτρια την κ. Ζωγράφου Ιωάννα του Απόστολου, ιδιοκτήτρια, νομέα και κάτοχο ακινήτου, που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Λεωφ. Κορίνθου αρ. 86 και Προύσσης στον Συνοικισμό στην πόλη της Κορίνθου, στην οποία θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το μισθωμένο τμήμα του ανωτέρω ακινήτου της το ποσό των τριακοσίων ογδόντα ευρώ (380,00€) για τα δώδεκα (12) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την ημέρα της εγκατάστασης του Κ.Ε.Π. στο κτίριο και την σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου.  Το ως άνω προς μίσθωση από το Δήμο Κορινθίων ακίνητο είναι ισόγειο κατάστημα εμβαδού 62,70 τ.μ. και έχει ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 1020/2002 οικοδομική άδεια της Πολεοδομίας Κορίνθου.

            Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 10/6232.0002 ποσού 18.836,64€ και τίτλο «Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ» (Α.Ο.Ε. 2/3/2018).

 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/524/2018.-

Leave a Comment