Απόφαση αριθμ. 32/519/2018

Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-11-2018

 

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 39977/15-11-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Νανόπουλος Βασ., 3)Ζήμος Κων., 4)Καμπούρης Χαρ. (ανπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Βλάσσης Δημ.), 6)Ζώγκος Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Μπάκουλης Δημ..

 

  Ο  Πρόεδρος,  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ – Επαναληπτικός Διαγωνισμός δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 9.549,86€», διότι ο Δήμος έχει άμεση ανάγκη προμήθειας των ειδών της εν λόγω προμήθειας κι ως εκ τούτου η διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα.

       Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 519η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ – Επαναληπτικός Διαγωνισμός δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 9.549,86€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 29/400/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 63/2017 μελέτης, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση αυτής, με  ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 09-11-2017.  Υπενθυμίζει επίσης την αριθμ. 7/93/2018 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 09-11-2017, που ολοκληρώθηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις στις 20-02-2018, πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ως άνω προμήθεια, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων ΣΥΝΕΡΓΟ, NO LIMIT ΜΕΠΕ, ΧΟΥΝΤΗΣ  Β. ΜΙΧΑΗΛ, ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, προκρίθηκαν στην φάση της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού οι προσφορές των οικονομικών φορέων  1.Παπαθανασίου Κω/νος του Νικολάου και 2.Ζηνοβία Μίχου  για τα είδη που οι προσφορές τους ήταν αποδεκτές και κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη: με α/α 11- ωτοβύσματα, με α/α 17- ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, με α/α 3- κράνος, με α/α 8- γάντια ηλεκτρολόγου, με α/α 12- νιτσεράδες, με α/α 13- κώνοι, με α/α 14- ασπίδιο, με α/α 15- καπέλο προστασίας, με α/α 16- γιλέκο ανακλαστικό, με α/α 18- γάντια συγκολλητή, με α/α 19- ποδιά συγκολλητή, με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης, με α/α 21 - γυαλιά goggles.

  Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19367/13-06-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι ως άνω συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.

Επίσης, υπενθυμίζει στα μέλη την αριθμ. 17/284/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 15-06-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 52.622,75€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού οι οικονομικοί φορείς α)ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για το είδος με α/α 4 της αρ. 63/2017 μελέτης με προσφορά για τιμή μονάδος τα 6,99€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και συνολική προσφορά τα 852,78€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β)με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ για τα είδη της αρ. 63/2017 μελέτης ως κάτωθι:

 

Α/Α

Α/Α μελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

1

1

ΑΡΒΥΛΑ

185

18,80

3.478,00

2

2

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

139

11,40

1.548,60

3

5

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

3356

1,40

4.698,40

4

6

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

1130

1,17

1.322,10

5

7

ΓΑΝΤΙΑ PVC

1236

2,20

2.719,20

6

9

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

62

19,80

1.227,60

7

10

ΜΑΣΚΕΣ 1 ΧΡΗΣΗΣ

1290

0,69

890,10

 

  ορίστηκε η επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού για τα είδη με α/α 11- ωτοβύσματα, με α/α 17- ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, με α/α 3- κράνος, με α/α 8- γάντια ηλεκτρολόγου, με α/α 12– νιτσεράδες, με α/α 13- κώνοι, με α/α 14- ασπίδιο, με α/α 15- καπέλο προστασίας, με α/α 16- γιλέκο ανακλαστικό, με α/α 18- γάντια συγκολλητή, με α/α 19- ποδιά συγκολλητή, με α/α 20- μάσκα συγκόλλησης, με α/α 21 – γυαλιά goggles της αριθμ. 63/2017 μελέτης, με επανακαθορισμό των όρων της διακήρυξης, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 63/2017 μελέτης, ως αυτή έχει επικαιροποιηθεί, ορίστηκε η με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του άγονου τμήματος της ως άνω προμήθειας προϋπολογισμού μελέτης για τα είδη αυτά 9.549,86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ορίστηκε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 14-09-2018.   

  Τέλος, με την αριθμ. 28/448/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, διότι δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την παράταση της προσφοράς του, εγκρίθηκε το από 24-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του ως άνω διαγωνισμού και κατακυρώθηκε η δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α

Α/Α μελέτης

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ 24%

1

1

ΑΡΒΥΛΑ

185

18,80

3.478,00

2

2

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

139

11,40

1.548,60

3

5

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

3356

1,40

4.698,40

4

6

ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ

1130

1,17

1.322,10

5

7

ΓΑΝΤΙΑ PVC

1236

2,20

2.719,20

6

9

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Α1Ρ1

62

19,80

1.227,60

7

10

ΜΑΣΚΕΣ 1 ΧΡΗΣΗΣ

1290

0,69

890,10

 

  Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 14-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τέσσερις φάκελοι προσφορών για τον εν θέματι επαναληπτικό διαγωνισμό, των οικονομικών φορέων: 1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε., 2)BRINX A.Ε., 3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. και 4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ.  Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ανωτέρω συμμετεχόντων και διαπίστωσε ότι έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 29244/2018 σχετική διακήρυξη.  Στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, όπου διαπίστωσε τα εξής:

1)Προσφορά της ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.:

  Για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 6- ασπίδιο με πλέγμα και 13- goggles ηλεκτροσυγκολλητή, η προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα αποκλείεται από τον διαγωνισμό, διότι δεν πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις κι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

  Για τα είδη με α/α 1- κράνη, 2- γάντια ηλεκτρολόγων, 5- κώνοι, 7- καπέλα, 8- γιλέκα, 9- ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο, 10- γάντια συγκολλητή, 11- ποδιά συγκολλητή και 12- μάσκα συγκόλλησης, προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

2)Προσφορά της BRINX A.E.:

  Για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 9- κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο και 12- μάσκα συγκόλλησης, η προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα αποκλείεται από τον διαγωνισμό, διότι δεν πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις κι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

  Για τα είδη με α/α 1- κράνη, 2- γάντια ηλεκτρολόγων, 5- κώνοι, 8- γιλέκα, 10- γάντια συγκολλητή, 11- ποδιά συγκολλητή και 13- goggles ηλεκτροσυγκολλητή προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

3)Προσφορά της TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E.:

  Για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 5- κώνοι και 12- μάσκα συγκόλλησης, η προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα αποκλείεται από τον διαγωνισμό, διότι δεν πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις κι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

  Για τα είδη με α/α 1- κράνη, 2- γάντια ηλεκτρολόγων, 3- ωτοβύσματα, 6- ασπίδιο με πλέγμα, 7- καπέλα, 8- γιλέκα, 10- γάντια συγκολλητή, 11- ποδιά συγκολλητή και 13- goggles ηλεκτροσυγκολλητή προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

4)Προσφορά της ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ:

  Για το είδος με α/α 10- γάντια συγκολλητή, η προσφορά του εν λόγω οικονομικού φορέα αποκλείεται από τον διαγωνισμό, διότι δεν πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις κι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

  Για τα είδη με α/α 1- κράνη, 2- γάντια ηλεκτρολόγων, 4- νιτσεράδες, 6- ασπίδιο με πλέγμα, 8- γιλέκα, 9- ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο και 11- ποδιά συγκολλητή προκρίνεται στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, καθώς πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις και οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης.

  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή εισηγήθηκε την προώθηση των προσφορών όλων των ως άνω συμμετεχόντων οικονομικών φορέων για τα είδη που οι προσφορές τους είναι αποδεκτές, στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών. 

  Με το υπ΄ αριθμ. 38742/0611-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε., 2)BRINX A.Ε., 3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. και 4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ, που οι προσφορές τους κρίθηκαν αποδεκτές, ενημερώθηκαν για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού και κλήθηκαν να παραστούν.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 13-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης κι αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων 1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε., 2)BRINX A.Ε., 3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. και 4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ, οι οποίες συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν ορθώς σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού και στη σχετική μελέτη, κι έχουν ως εξής:

α/α

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μελέτης (€)

ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.

BRINX A.E.

TREND CONCEPT INTERNATIONAL

ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

1

ΚΡΑΝΗ

9

10

8,8

7,22

8,00

8,32

2

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

8

35

28

11,96

25,00

24,60

3

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

3

20

 

 

8,00

 

4

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

69

40

Μη αποδεκτή προσφορά

(38,50)

Μη αποδεκτή προσφορά

(23,80)

Μη αποδεκτή προσφορά

(34,00)

39,20

5

ΚΩΝΟΙ

100

10

9,5

10,00

Μη αποδεκτή προσφορά

(8,00)

 

6

ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

5

10

Μη αποδεκτή προσφορά

(9,30)

 

9,00

9,4

7

ΚΑΠΕΛΑ

143

3,5

3,3

 

3,20

 

8

ΓΙΛΕΚΑ

172

12

11,7

5,88

7,00

11,4

9

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

2

360

280

Μη αποδεκτή προσφορά

(120,00)

 

328

10

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

3

7

6,85

7,00

6,00

Μη αποδεκτή προσφορά

(5,80)

11

ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

3

11

10,50

6,62

9,00

11,00

12

ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

3

26

19,50

Μη αποδεκτή προσφορά

Μη αποδεκτή προσφορά

(19,00)

 

13

GOGLES ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

3

15

Μη αποδεκτή προσφορά

(13,80)

7,00

9,00

 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την ανάδειξη των οικονομικών φορέων: 1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε., ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 5, 9, 12, γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 4, 6, 13 είχε αποκλειστεί η προσφορά του καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Το σύνολο της ανάθεσης στην  ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. ανέρχεται στα 1.568,50€ προ ΦΠΑ, 2)BRINX A.E., ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 1, 2, 8, 11, 13 γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 4, 9, 12 είχε αποκλειστεί η προσφορά της καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Το σύνολο της ανάθεσης στην BRINX A.E. ανέρχεται στα 1.212,88€ προ ΦΠΑ, 3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E., ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 3, 7, 10, γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 4, 5, 12 είχε αποκλειστεί η προσφορά της καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Το σύνολο της ανάθεσης στην TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε. ανέρχεται στα 544,60€ προ ΦΠΑ, 4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 4, γιατί η προσφορά της ως προς τα είδη αυτά είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος και δεδομένου ότι για τα είδη με α/α 10 είχε αποκλειστεί η προσφορά της καθώς αυτή δεν ήταν σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης. Το σύνολο της ανάθεσης στην Ζηνοβία Μίχου ανέρχεται στα 2.704,80€ προ ΦΠΑ.     

  Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των από 14-09-2018 και από 13-11-2018 πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, την απόρριψη: α)της προσφοράς της ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 6- ασπίδιο με πλέγμα και 13- goggles ηλεκτροσυγκολλητή της αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, β)της προσφοράς της BRINX A.E. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 9- κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο και 12- μάσκα συγκόλλησης της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, γ)της προσφοράς της TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 5- κώνοι και 12- μάσκα συγκόλλησης της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, δ)της προσφοράς της ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ για το είδος με α/α 10- γάντια συγκολλητή της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, και την ανάδειξη των οικονομικών φορέων: 1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε., ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 5, 9, 12 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης με συνολικό ποσό προσφοράς για τα είδη αυτά τα 1.568,50€ προ ΦΠΑ, 2)BRINX A.E., ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 1, 2, 8, 11, 13 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης με συνολικό ποσό προσφοράς για τα είδη αυτά τα 1.212,88€ προ ΦΠΑ, 3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E., ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 3, 7, 10 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης με συνολικό ποσό προσφοράς για τα είδη αυτά τα 544,60€ προ ΦΠΑ, 4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ, ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας των ειδών με α/α 4 της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης με συνολικό ποσό προσφοράς για τα είδη αυτά τα 2.704,80€ προ ΦΠΑ.

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τα α)από 14-09-2018 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β) από 13-11-2018 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ – Επαναληπτικός Διαγωνισμός δημοπρατούμενου προϋπολογισμού μελέτης 9.549,86€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Απορρίπτει: α)την προσφορά της ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 6- ασπίδιο με πλέγμα και 13- goggles ηλεκτροσυγκολλητή της αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, β)την προσφορά της BRINX A.E. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 9- κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο και 12- μάσκα συγκόλλησης της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, γ)την προσφορά της TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. για τα είδη με α/α 4- νιτσεράδες, 5- κώνοι και 12- μάσκα συγκόλλησης της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, δ)την προσφορά της ΖΗΝΟΒΙΑΣ ΜΙΧΟΥ για το είδος με α/α 10- γάντια συγκολλητή της αρ. 63/2017 μελέτης της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, διότι δεν πληρούνται οι σχετικές τεχνικές απαιτήσεις κι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην αρ. 63/2017 μελέτη της αρ. 29244/2018 διακήρυξης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 14-09-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινούς αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες 1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε., 2)BRINX A.Ε., 3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL A.E. και 4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ ως εξής:

1)ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Α. – ΜΠΟΥΚΟΤΣΟΣ Κ. Ο.Ε.

Μερικό σύνολο

5

ΚΩΝΟΙ

τεμ

100

10

9,5

950,00

9

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

τεμ

2

360

280

560,00

12

ΜΑΣΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

τεμ

3

26

19,5

58,50

 

 

 

 

 

Σύνολο 

1.568,50

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 

376,44

 

 

 

 

 

Τελικό Σύνολο 

1.944,94

 

2) BRINX A.E.

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

BRINX A.E.

Μερικό σύνολο

1

ΚΡΑΝΗ

τεμ

9

10

7,22

64,98

2

ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

τεμ

8

35

11,96

95,68

8

ΓΙΛΕΚΑ

τεμ

172

12

5,88

1.011,36

11

ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

τεμ

3

11

6,62

19,86

13

GOGLES ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

τεμ

3

15

7,00

21,00

 

 

 

 

 

Σύνολο 

1.212,88

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 

291,09

 

 

 

 

 

Τελικό Σύνολο 

1.503,97

 

3)TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

TREND CONCEPT INTERNATIONAL Α.Ε.

Μερικό σύνολο

3

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ

τεμ

3

20

8,00

24,00

6

ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

τεμ

5

10

9

45,00

7

ΚΑΠΕΛΑ

τεμ

143

3,5

3,20

457,60

10

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ

τεμ

3

7

6,00

18,00

 

 

 

 

 

Σύνολο 

544,60

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 

130,70

 

 

 

 

 

Τελικό Σύνολο 

675,30

 

4)ΖΗΝΟΒΙΑ ΜΙΧΟΥ

α/α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Ζηνοβία Μίχου

Μερικό σύνολο

4

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

τεμ

69

40

39,20

2.704,80

 

 

 

 

 

Σύνολο 

2.704,80

 

 

 

 

 

ΦΠΑ 

649,15

 

 

 

 

 

Τελικό Σύνολο 

3.353,95

 

 όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 13-11-2018 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Κάνει γνωστό στους συμμετέχοντες ότι για την άσκηση ένστασης  κατά της παρούσας πράξης έχει ισχύ το άρθρο 127 του Ν. 4412/16, όπως ισχύει.  Ειδικότερα στην περίπτωση ένστασης κατά της παρούσας πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκησή της είναι πέντε  (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής.
 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/519/2018.-

Leave a Comment