Δελτίο τύπου για την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας

Σας γνωστοποιούμε ότι με βάση το νέο νόμο 3731/23-12-2008 (ΦΕΚ 263  Τεύχος Α), περί αναδιοργάνωσης της Δημοτικής Αστυνομίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, η Δημοτική Αστυνομία από συστάσεως της ασκεί, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το νόμο 3463/2006(ΦΕΚ 114 Τεύχος Α) τις εξής αρμοδιότητες:1)      Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές καις τις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.


2)      Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία καις τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.


3)      Ελέγχει την τήρηση των όρων οι οποίοι προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία καις τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.


4)      Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.


5)      Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς καις τον έλεγχο της τήρησης των ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές.


6)      Ελέγχει την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαιθρίους χώρους της εδαφικής περιφέρειας του οικείου δήμου ή κοινότητας και γενικότερα την τήρηση των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές για την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.


7)      Ελέγχει την τήρηση των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.


8)      Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και τη στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103  του Ν.2696/1999 (ΚΟΚ), όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων (αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας οχημάτων), καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση , και από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαμβάνονται η Δημοτική Αστυνομία και η  Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, το συντονισμό έχει η  Ελληνική Αστυνομία ή το Λιμενικό Σώμα, κατά περίπτωση.


9)       Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.


10)  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς καις τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν τα έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στο δημοτικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο και ελέγχει για τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται.


11)  Εκτελεί τις διοικητικές κυρώσεις που αφορούν τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές.


12)  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τους οργανωμένους από τους Δήμους και Κοινότητες χώρους προσωρινής εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.


13)  Αφαιρεί την άδεια οικοδομής για οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στο Ι.Κ.Α.


14)  Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας.


15)  Ελέγχει επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων, θεώρηση τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων) στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά όπου δεν εδρεύουν υπηρεσίες του ΕΟΤ.


16)  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.


17)  Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, καθώς και της επιβολής των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.


18)  Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία.


19)  Διενεργεί αυτοψία για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του Δήμου ή της Κοινότητας και ιδίως διενεργεί αυτοψία και συντάσσει έκθεση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.


20)  Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.                   Βάσει της απόφασης 18/364/19-11-2008 παραγρ. 28 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων δεδομένης  και της  μικρής δύναμης του Τμήματος  Δημοτικής  Αστυνομίας, έχει δοθεί προτεραιότητα στις εξής αρμοδιότητες: έλεγχος στάθμευσης και αφαίρεση πινακίδων κυκλοφορίας σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, φύλαξη δημοτικής περιουσίας, σφράγιση καταστημάτων, επιδόσεις εγγράφων, έλεγχος καθαριότητας, έλεγχος υπαίθριας διαφήμισης και κατασχέσεις παράνομων εμπορευμάτων. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από ειδικό ένστολο μόνιμο προσωπικό, το οποίο έχει προσληφθεί με πανελλήνιο διαγωνισμό υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ αλλά και βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 135/2006( ΦΕΚ 153 Τεύχος Α΄, 20-07-2006 περί συστήματος πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και τρόπος εκπαίδευσης αυτού), έχει λάβει ειδική εκπαίδευση στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, έχει ιδιαίτερη ιεραρχία και διέπεται από κανόνες πειθαρχίας, αποτελεί αυτοτελές τμήμα του Δήμου και υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο Κορινθίων. Για τα παραπτώματα που διώκονται ποινικά, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας ενεργεί καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 34 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για όσα αδικήματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του. Κάθε ελεγχόμενος από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να παρέχει τα αιτούμενα, γραπτά ή προφορικά, στοιχεία ή την οφειλόμενη συνδρομή, καθώς και να επιτρέπει την είσοδο στους χώρους στους οποίους διεξάγεται έλεγχο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ.1 του Ν3731/2008, αλλιώς υποπίπτει στο αδίκημα στης απείθειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.


                   Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.8 του νέου νόμου 3731/2008, αλλά και του ΠΔ 23/2002 (ΦΕΚ 19/07-02-2002, Τεύχος ¶) κάθε αντίσταση, απείθεια, εξύβριση, άσκηση ή απειλή βίας εναντίον του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, επισύρει τις προβλεπόμενες από την ποινική νομοθεσία κυρώσεις, ανεξάρτητα από την αποκατάσταση των προκαλούμενων σε αυτούς ζημιών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση διάπραξης των ανωτέρω αδικημάτων συντάσσεται από αυτό σχετική έκθεση προς την υπηρεσία του, η οποία διαβιβάζεται αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα.


                   Δεδομένου ότι η Δημοτική Αστυνομία αποτελεί νέο θεσμό στο δήμο μας,(στους  Δήμους  Αθηναίων Πειραιωτών, Τρικκαίων, Λαρισαίων αλλά και στους υπόλοιπους μεγάλους δήμους της χώρας μας η Δημοτική Αστυνομία ασκεί όλες τις παραπάνω αρμοδιότητες αδιαλείπτως εδώ και πολλά χρόνια), θα παρακαλέσουμε για την κατανόηση και την συνεργασία των συμπολιτών μας για την διευκόλυνση του έργου μας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου της πόλης μας αλλά και την αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων και παρερμηνειών.