Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ υπέβαλε ο Δήμος Κορινθίων

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ υπέβαλε ο Δήμος Κορινθίων συνολικού προϋπολογισμού 584.034 €.
Με τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αυτό ο Δήμος επιδιώκει την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:· Να αποκτήσει ωριμότητα σε παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των υποδομών του, με ενίσχυση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης.


· Να εφαρμόσει ένα συνεκτικό και συστηματικό σχέδιο μέσω του οποίου θα βελτιώσει ενεργειακά τις υποδομές του για την διαμόρφωση ενός καλλίτερου εργασιακού περιβάλλοντος μέσα από το οποίο θα εξυπηρετηθούν οι δημότες του.


· Να μειώσει τις περιττές δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας για να αποδεσμευθούν πόροι για την επιτέλεση του κοινωνικού και διοικητικού του έργου.


· Να ενθαρρύνει το σχεδιασμό και τη διάθεση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων με αξιοποίηση πόρων υπέρ της αειφορικής αστικής ανάπτυξης.


· Να αποτελέσει υπόδειγμα περιβαλλοντικής ευαισθησίας για τους πολίτες και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.


· Να συμβάλλει στην συνολική προσπάθεια που εξυπηρετούν οι εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς στρατηγικές για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.


Για την ικανοποίηση αυτής της στοχοθεσίας ο Δήμος προτίθεται να κατανείμει το σχεδιασμό του στις ακόλουθες δύο φάσεις:
Φάση 1:


Θα υλοποιηθούν επείγουσες παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια (1ο και 13ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου) και το δημοτικό φωτισμό στους κοινόχρηστους χώρους (επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού σε σημαντικές για την τοπική οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα περιοχές του δικτύου και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Δημοτικού Φωτισμού), με ταυτόχρονη υλοποίηση δράσεων για την ευαισθητοποίηση των δημοτών και των υπαλλήλων των δημοτικών υπηρεσιών και τη δημιουργία κουλτούρας εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο αστικό περιβάλλον.


Στη φάση αυτή που θα διαρκέσει μέχρι το 2011, θα γίνει αξιοποίηση κοινοτικών, εθνικών και ιδίων πόρων μέσω ένταξης προτάσεων προς συγχρηματοδότηση από Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της Δ΄ Προγραμματικής περιόδου.


Κατά την αυτή χρονική περίοδο ο Δήμος θα παρακολουθεί τον εκσυγχρονισμό και ωρίμανση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να αξιοποιήσει νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα καταστούν διαθέσιμα στη χώρα μας.

Φάση 2:


Στη φάση αυτή που διαρκέσει από το πέρας της προηγούμενης φάσης και πέραν του 2015, οπότε θα έχουν υλοποιηθεί μείζονες παρεμβάσεις στον αστικό ιστό που προβλέπονται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Δήμου, θα επικαιροποιηθεί ο σχεδιασμός των δράσεων με τη βοήθεια της αξιολόγησης της επιτυχίας των παρεμβάσεων της φάσης 1 και ο Δήμος θα προχωρήσει στο σχεδιασμό και υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας αξιοποιώντας ευκαιρίες του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της εποχής εκείνης και των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα έχουν αναπτυχθεί.


Οι σχετικές παρεμβάσεις θα επιλέγονται με κριτήριο την απόσβεση του κόστους τους μέσα από την οικονομία που θα προκύπτει από αυτές, δηλαδή η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων θα χαρακτηρίζεται από εγγυημένη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Στη φάση 2 ο Δήμος θα συνεχίσει να εστιάζει στη βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών κτιρίων και την ένταξη της διαχείρισης του φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων στο προτεινόμενο από τη φάση 1 Σύστημα Διαχείρισης Δημοτικού Φωτισμού αντικαθιστώντας και το σύνολο των υπολοίπων λαμπτήρων ατμών υδραργύρου ( MV) όλων των γραμμών οδοφωτισμού με άλλους, περισσότερο αποδοτικούς και οικονομικούς, προκειμένου να ενισχύσει την προσπελασιμότητα στους χώρους, την ασφάλεια των πολιτών, δημοτών και επισκεπτών και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που αξιοποιούν επιχειρηματικά τους χώρους αυτούς.


Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα, ο Δήμος θα προβεί στις αναγκαίες μελέτες αστικής κινητικότητας για περαιτέρω βελτιώσεις στις περιοχές μεγάλου κυκλοφοριακού φορτίου.


Επιπλέον, θα αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία ανανέωσης του στόλου του ώστε να αναπτύξει υποδομές αποθήκευσης και χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στα οχήματά του, στην έκταση που αυτό θα κριθεί επενδυτικά ορθό.

Εξυπακούεται ότι θα συνεχισθεί η υποστήριξη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των δημοτών σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, μέσω ανάδειξης των ωφελημάτων από την υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών.

Οι προβλεπόμενες δράσεις /ενέργειες εξειδικεύονται ως ακολούθως:


· ¶ξονας 1: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, με προτεραιότητα σε όλα τα δημοτικά κτίρια κατασκευής προ του 1990 που είναι υψηλής επισκεψιμότητας:


1.Αλλαγή κουφωμάτων
2.Τοποθέτηση θερμομονώσεων
3.Εποπτεία των καταναλώσεων μέσω BEMS
4.Επιθεωρήσεις/απιτιμήσεις
Εκτίμηση οφέλους 84.250 KWH

· ¶ξονας 2: Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος:


1.Ενεργειακή αναβάθμιση πεζοδρομίων και επίστρωση με ψυχρά υλικά σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας
2.Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού με εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης του δικτύου και προσαρμογής στις φωτιστικές συνθήκες.


Leave a Comment