Η υπ’ αριθμ. 1/7/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 7

Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 1/23-1-2008)

 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. : «Αποδοχή νέας πράξης γνωμοδότησης του κεντρικού ΣΧΟΠ,

ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου πόλης

Κορίνθου στο Ο.Τ. 399»

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 23η Ιανουαρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 1373/18.1.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δυο (22) και έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ο Δήμαρχος που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.

Επίσης, κλήθηκαν νόμιμα με την ίδια πρόσκληση οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) ο κ. Βασ. Λέκκας- Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου, 2) κ. Αν. Καραβοκύρης- Τ.Δ. Σολομού, 3) κ. Β. Ρούκης – Τ.Δ. Ξυλοκέριζας και 4) κ. Αν. Τσαγρής – Τ.Δ. Εξαμιλίων, οι οποίοι ήταν απόντες.

Π α ρ ό ν τ ε ς

 

1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης, 4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 6) Δημήτριος Φλεβάρης, 7) Σταύρος Κεφάλας, 8) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 9) Ιωάννης Δικαίος, 10) Γεώργιος Φαρμάκης, 11) Παύλος Παππάς, 12) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 17) Παναγιώτης Λουζιώτης, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Χρήστος Λιάπης, 20) Βασίλειος Κωνσταντογιάννη, 21) Χαράλαμπος Κασίμης, 22) Γεώργιος Δαλαμαρίνης.

Α π ό ν τ ε ς

1) Ιωάννης Βορτελίνος, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Κωνσταντίνος Γιώτης και 5) Γεώργιος Κουρούμπαλης.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αποχωρήσει ο κ. Χρήστος Λιάπης και στο σημείο αυτό αποχωρεί από τη συζήτηση του παρόντος θέματος ο κ. Ιωάννης Δικαίος, λόγω έννομου συμφέροντος.

 

Απόφαση: 7 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας , η οποία έχει ως εξής:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

 

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή της 271/43/13-12-07 πράξης γνωμοδότησης του Κεντρικού ΣΧΟΠ ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την τροποποίηση στο Ο.Τ 399 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου, στην περιοχή ‘’Κεραμιδάκι’’ και τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2008».

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Ο Δήμος Κορινθίων με την υπ΄ αριθμ. 164/8/25-4-2007 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε αποφασίσει ομόφωνα τα εξής:

Την αποδοχή της από 12.3.2007 εισήγησης της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού όπως αυτή έγινε ομόφωνα δεκτή από το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ΄ αριθμ. 60/14.3.2007 πράξης γνωμοδότησης του, και συγκεκριμένα την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορινθίων στο Ο.Τ 399, με την μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής, τη δημιουργία ενός κοινοχρήστου χώρου στο μέτωπο του Ο.Τ 399 προς τη θάλασσα και την επιβολή προκηπίου πλάτους 4,00 μ., όπως φαινόταν σε συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 της ως άνω αριθμ. 60/14.3.2007 πράξης, αποδεχόμενοι εν μέρει την πρόταση του Δήμου, όπως διαμορφώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 14/120/1998 και επικαιροποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 8/217/14-6-2006 παλαιότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του.

Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2007 εγγράφοντας νέα πίστωση με ΚΑ 30/7111.0010 και τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών λόγω τροποποίησης σχεδίου στο παραλιακό μέτωπο του Ο.Τ 399 περιοχής ‘’Κεραμιδάκι’’» ποσού 200.000,00 €.

Εν συνεχεία ο Δήμος τήρησε τη διαδικασία ανάρτησης και ανακοίνωσης – δημοσίευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παραπάνω απόφασης Δ.Σ με αριθμ. 164/8/25-4-2007 και κατά αυτής υποβλήθηκαν δύο (2) ενστάσεις από τους α) κ.κ. Γέγιο Δημήτριο, Γέγιο Ζαχαρία και Γέγιου Ελένη και β) Ακριβή Σπανού, οι οποίες απορρίφθηκαν ομόφωνα με την υπ΄ αριθμ. 276/12/27-7-2007 απόφαση του Δ.Σ Κορινθίων για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά μέσα σ΄ αυτήν και η οποία συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

Εν συνεχεία, με το υπ΄ αριθμ. 22773/20.9.2007 έγγραφό της η Υπηρεσία μας, διαβίβασε τον φάκελο της υπόθεσης στην Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις περαιτέρω ενέργειές της, προς έγκριση της τροποποίησης.

Η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 53376/21-12-2007 έγγραφό της – του οποίου αντίγραφο συνοδεύει την παρούσα εισήγηση – μας απέστειλε την από 2.11.2007 εισήγησή της προς το Κ.ΣΧΟΠ και την αριθμ. 271/43/13.12.2007 πράξη γνωμοδότησης του Κεντρικού ΣΧΟΠ το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 για τις δικές μας ενέργειες.

 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Κατόπιν τούτου η Υπηρεσία μας θέτει υπόψη του Δ.Σ τα σχετικά έγγραφα και εισηγείται:

Την αποδοχή της γνωμοδότησης κατά πλειοψηφία του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, όπως αυτή εκφράζεται με την υπ΄ αριθμ. 43/271/13.12.2007 πράξη αυτού και η οποία φαίνεται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1:500 που εστάλει και συνοδεύει την παρούσα.

Να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία ανάρτησης του ως άνω διαγράμματος και ενημέρωση – ανακοίνωση στους ενδιαφερομένους για την ληφθείσα απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις των εγκυκλίων 1/1961 και 8/1975 .

Η Τεχνική Υπηρεσία, έχοντας υπόψη τα σχετικά κτηματογραφικά διαγράμματα, τους τίτλους κυριότητας των φερόμενων ιδιοκτητών, το τοπογραφικό διάγραμμα της προτεινόμενης τροποποίησης και στοιχεία επί της αντικειμενικής αξίας των τμημάτων των ιδιοκτησιών που θα ρυμοτομηθούν μετά των επικειμένων τους από την παραπάνω πρόταση και με δεδομένο ότι τα προς αποζημίωση ρυμοτομούμενα τμήματα αυξάνονται περίπου κατά 113 τ.μ, εκτιμά ότι θα πρέπει το ποσό των 200.000 € που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2008 με Κ.Α 30/71111.0003 και τίτλο ‘’Αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών λόγω τροποποίησης σχεδίου στο παραλιακό μέτωπο του Ο.Τ 399, περιοχής ‘’Κεραμιδάκι’’ να αυξηθεί κατά 50.000 € και να γίνει 250.000 € με τον αυτό κωδικό και τίτλο κατόπιν παράλληλης εισήγησης από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου. Εν συνεχεία, για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης θα ακολουθήσει καταβολή των αποζημιώσεων από τις όμορες βαρύνουσες ιδιοκτησίες, μετά τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος ανά τετραγωνικό μέτρο από το αρμόδιο δικαστήριο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.5269/1931 και του Ν.Δ της 7-5-1936 ‘’Περί αναλογισμού υποχρεώσεων λόγω ρυμοτομίας’’.

3.- Τέλος γίνεται γνωστό προς το Δ.Σ, ότι το θέμα είναι άμεσης προτεραιότητας και δεδομένου ότι με την υπ΄ αριθμ. 11289/07 ΦΕΚ 133/ΑΑΠ/17-4-2007 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έχει ανασταλεί για έναν (1) χρόνο, ήτοι μέχρι και την 16-4-2008, η χορήγηση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στο Ο.Τ 399, εν όψει της επικείμενης πολεοδομικής ρύθμισης και παρακαλούμε όπως αιτηθείτε προς το ΥΠΕΧΩΔΕ με την παρούσα απόφαση την παράταση της εν λόγω αναστολής κατά ένα (1) ακόμα έτος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

« Εκρίθη αναγκαία η τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2008, προκειμένου να ενισχυθεί μια πίστωση. Θα πρέπει να προβείτε στην αναμόρφωση αυτού ως εξής:

Μειώνουμε την πίστωση με ΚΑ 30/7111.0002 και τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων σχεδίου πόλεως Αγ. Γεωργίου» ποσού 165.000,00 € κατά 50.000,00 € και έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 115.000,00 €.

Το ποσό των 50.000 € από την παραπάνω μείωση μεταφέρουμε στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού ενισχύουμε την πίστωση με ΚΑ 30/7111.0010 και τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών λόγω τροποποίησης σχεδίου στο παραλιακό μέτωπο του ΟΤ 399, περιοχής «Κεραμιδάκι» ποσού 200.000,00 € με το ποσό των 50.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 €.

Τέλος μετά από την ανωτέρω τροποποίηση του τρέχοντος προϋπολογισμού εσείς θα πρέπει να ψηφίσετε τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη: α) την αριθμ. 43/271/13.12.2007 πράξη γνωμοδότησης του Κεντρικού ΣΧΟΠ, β) τις εισηγήσεις Τεχνικής & Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

1.- Αποδέχεται την υπ΄ αριθμ. 43/271/13.12.2007 πράξη γνωμοδότησης του Κεντρικού ΣΧΟΠ , όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίασή του και σύμφωνα με την οποία διευρύνεται ο προτεινόμενος Κ.Χ στο μέτωπο του Ο,Τ. 399 προς τη θάλασσα με μετατόπιση της Ο.Γ. νοτιότερα, όπως η ρύθμιση αυτή φαίνεται ειδικότερα στο συνοδεύον (την παραπάνω πράξη γνωμοδότησης) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

 

2.- Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2008, ως εξής:

-Μειώνει την πίστωση με ΚΑ 30/7111.0002 και τίτλο «Αποζημιώσεις επικειμένων σχεδίου πόλεως Αγ. Γεωργίου» ποσού 165.000,00 € κατά 50.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 115.000,00 €.

 

-Μεταφέρει ποσό 50.000,00 € από τη παραπάνω μείωση στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού ενισχύει την πίστωση με ΚΑ 30/7111.0010 και τίτλο «Αποζημίωση ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών λόγω τροποποίησης σχεδίου στο παραλιακό μέτωπο του Ο.Τ. 399, περιοχής ΄΄Κεραμιδάκι΄΄» ποσού 200.000,00 €. με το ποσό των 50.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 €.

– Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.

 

3.- Ζητά από το ΥΠΕΧΩΔΕ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στο Ο.Τ. 399 κατά ένα επιπλέον χρόνο, ήτοι μέχρι και 16-4-2009, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της τροποποίησης του σχεδίου.

4.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων, νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων, να προβεί στις νόμιμες ενέργειες προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, για την υλοποίηση της παραγράφου ( 3) της απόφασης.-

Στο σημείο αυτό επιστρέφει στην αίθουσα συνεδριάσεων ο προ ολίγου αποχωρήσας κ. Ιωάννης Δικαίος.-

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 7 / 2008.

 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος 29-1-2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ