Η υπ’ αριθμ. 2/31/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.31

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/19-2-2008)

 

ΘΕΜΑ 1Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά, για τη περίθαλψη αδέσποτων ζώων»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 19η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 3675/14.2.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) και έλειπαν έξι (6) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ο Δήμαρχος που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.

Επίσης, κλήθηκαν νόμιμα με την ίδια πρόσκληση οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) ο κ. Βασ. Λέκκας- Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου, 2) κ. Αν. Καραβοκύρης- Τ.Δ. Σολομού, 3) κ. Β. Ρούκης – Τ.Δ. Ξυλοκέριζας και 4) κ. Αν. Τσαγρής – Τ.Δ. Εξαμιλίων, οι οποίοι ήταν απόντες.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

 

1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης, 4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 6) Ιωάννης Βορτελίνος, 7) Σταύρος Κεφάλας, 8) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 9) Ιωάννης Δικαίος, 10) Γεώργιος Φαρμάκης, 11) Παύλος Παππάς, 12) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 17) Παναγιώτης Λουζιώτης, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Χρήστος Λιάπης, 20) Κωνσταντίνος Γιώτης, 21) Χαράλαμπος Κασίμης.

 

Απόντες

 

1)Δημήτριος Φλεβάρης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 6) Γεώργιος Κουρούμπαλης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη συζήτηση του παρόντος θέματος έχει αποχωρήσει ο κ. Κων/νος Γιώτης.

 

Απόφαση: 31 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Σώμα ότι κυκλοφορούν στο Δήμο μας πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία είναι επικίνδυνα για την υγεία των δημοτών μας. Προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και μετά από ενδελεχή έρευνα σας θέτουμε υπόψη σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθηνών –Πειραιά, για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την αδήριτο ανάγκη περίθαλψης των αδέσποτων ζώων, το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με τον εν λόγω Σύνδεσμο και τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας – Πειραιά, για την περίθαλψη των αδέσποτων ζώων, της οποίας ολόκληρο το περιεχόμενο έχει ως εξής:

 

Στον Δήμο Κορινθίων σήμερα ……………….. μεταξύ των :

1) Αλέξανδρου Μ. Πνευματικού, Δημάρχου Κορινθίων που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή, το Δήμο Κορινθίων και

2) Γρηγόρη Γουρδομιχάλη, Προέδρου του περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας-Πειραιά που εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή τον Σύνδεσμο, συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

 

1.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 ο πρώτος των συμβαλλομένων και έχοντας υπόψη την με αριθμ. 31/19-2-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας- Πειραιά, για παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη περίθαλψη αδέσποτων ζώων στη περιοχή του Δήμου Κορινθίων, συνολικού ύψους δέκα πέντε χιλιάδων {15.000,00} €uro συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , αναθέτει

στο δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος αποδέχεται την ανάθεση με την αριθμ. ……………..απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά την παροχή υπηρεσιών έναντι του πιο πάνω ποσού.

 

2. Ως διάρκεια της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους από την υπογραφή της παρούσας.

 

3. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συνίσταται στη παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σχετικά με την περίθαλψη αδέσποτων ζώων.

 

4. Το κοστολόγιο για την περίθαλψη κάθε αδέσποτου ζώου θα ανέρχεται

στα διακόσια (200,00) €uro με Φ.Π.Α. Στη παραπάνω τιμή

περιλαμβάνονται τα πιο κάτω:

α) Στείρωση ζώου,

β) Τα απαραίτητα φάρμακα για πριν και μετά τη στείρωση

γ) εμβόλια σκύλου

δ) τροφή του σκύλου για όσο χρονικό διάστημα παραμείνει στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.

ε) περιλαίμιο και κονκάρδα όπου θα αναγράφεται ότι ο σκύλος είναι στειρωμένος και εμβολιασμένος.

ζ) έξοδα μεταφοράς των ζώων από και προς την Κόρινθο.

 

Η πληρωμή θα γίνεται σε μηνιαίες δόσεις και ανάλογα με τον αριθμό των ζώων που έχουν περιθαλπεί.

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του κατά τρόπο επιμελή, ώστε αυτές να γίνονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και το Ν. 3170/2003 «σχετικά με τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς».

 

Για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης αυτής και την επίλυση τυχόν διαφορών , συγκροτείται επιτροπή παρακολούθησης που αποτελείται από 4 μέλη , δύο για κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

Εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων ως μέλη της επιτροπής ορίζονται:

Α. Δημήτριος Τζαναβάρας , Δημοτικός Σύμβουλος και

Β. Γεώργιος Φαρμάκης , Δημοτικός Σύμβουλος επίσης.

Εκ μέρους του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά ως μέλη της επιτροπής ορίζονται:

Α) το μέλος του Δ.Σ. Λεωτσάκος Ανδρέας, Δημοτικός Σύμβουλος Αγ. Βαρβάρας και

Β) το μέλος της Ε.Ε. Ευθυμίου Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Μοσχάτου.

 

Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης παραπέμπεται στην επιτροπής παρακολούθησης.

Οποιαδήποτε τροποποίηση , συμπλήρωση ή εξειδίκευση της σύμβασης αυτής γίνεται μόνο με κοινή έγγραφη συμφωνία των μερών από κοινού.

Αφού συμφωνήθηκαν τα παραπάνω και έγιναν αποδεκτά, η σύμβαση συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα, έλαβε δε ο πρώτος των συμβαλλομένων δύο εξ αυτών, ο δε δεύτερος δύο.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 31 / 2008

 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος 26-2-2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ