Η υπ’ αριθμ. 2/32/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 32

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/19-2-2008)

 

ΘΕΜΑ 2Ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : «Λειτουργία ανοικτού σχολείου στο Δήμο μας»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 19η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 3675/14.2.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι ένας (21) και έλειπαν έξι (6) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.

Επίσης, κλήθηκαν νόμιμα με την ίδια πρόσκληση οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) ο κ. Βασ. Λέκκας- Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου, 2) κ. Αν. Καραβοκύρης- Τ.Δ. Σολομού, 3) κ. Β. Ρούκης – Τ.Δ. Ξυλοκέριζας και 4) κ. Αν. Τσαγρής – Τ.Δ. Εξαμιλίων, οι οποίοι ήταν απόντες.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης, 4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 6) Ιωάννης Βορτελίνος, 7) Σταύρος Κεφάλας, 8) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 9) Ιωάννης Δικαίος, 10) Γεώργιος Φαρμάκης, 11) Παύλος Παππάς, 12) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 17) Παναγιώτης Λουζιώτης, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Χρήστος Λιάπης, 20) Κωνσταντίνος Γιώτης, 21) Χαράλαμπος Κασίμης.

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημήτριος Φλεβάρης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 6) Γεώργιος Κουρούμπαλης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αποχωρήσει ο κ. Κων/νος Γιώτης.

 

Απόφαση: 32 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λειτουργία ανοικτού σχολείου στο Δήμο μας» έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ανδρέου Ιωάννη, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πρωτεύουσα δέσμευση του προεκλογικού προγράμματος της παρούσας δημοτικής αρχής υπήρξε το σχέδιο του «Ανοιχτού Σχολείου». Με τον όρο αυτό περιγράφουμε τη δημιουργία δομών του Δήμου που συμπληρώνουν την υπάρχουσα λειτουργία των σχολείων.

ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και η ανάδειξή του σε φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης.

Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκουμε:

οι δημότες σε κάθε γειτονιά να αναπτύξουν δραστηριότητες αθλητισμού, πολιτισμού και παιδείας μέσα στο χώρο των σχολείων,

το σχολείο να αποτελέσει κύτταρο δημιουργικής και προοδευτικής δράσης για την τοπική κοινωνία,

οι δημότες να αισθανθούν ότι το σχολείο είναι χώρος τον οποίο αξίζει να σέβονται και να προστατεύουν και με τις δραστηριότητές τους να συμβάλουν στη βελτίωσή του.

ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους στις εγκαταστάσεις των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου μας και μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Πότε;

Από τις 16:15 έως τις 20:00, κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Τι;

Αθλητισμός, Μουσική, Χορός, Θέατρο, Λογοτεχνία, Οικονομικά Μαθηματικά, Μαθήματα Γλώσσας και Γραπτού Λόγου, Νέες Τεχνολογίες – Πληροφορική, Οικιακή Οικονομία, Γυμναστική.

Πού;

Στον αύλειο χώρο και σε αίθουσες των Δημοτικών Σχολείων, που θα παραχωρηθούν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μετά από πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και τη σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Ποιοι;

Εκπαιδευτικοί και Επιστημονικό Προσωπικό τετράωρης απασχόλησης που είναι ειδικευμένοι στο αντικείμενο της κατά περίπτωση δραστηριότητας και προαιρετικά στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Συμμετέχουν με πλήρη ελευθερία και ευελιξία δημότες κάθε ηλικίας, που κατοικούν στη γύρω από το σχολείο περιοχή και δείχνουν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στις δραστηριότητες, χωρίς να διατηρείται κατάλογος εγγραφέντων.

Οι διάφορες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιούνται είτε υπό την εποπτεία του προσωπικού που προσλαμβάνεται από το Δήμο γι’ αυτό το σκοπό, είτε από εθελοντές δημότες που υποβάλλουν σχετική πρόταση στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Στην περίπτωση αυτή η πρόταση θα πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον δέκα (10) δημότες.

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε πρώτη φάση άμεσα και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων Κορίνθου ξεκινούν δραστηριότητες σε τέσσερα σχολεία της πόλης.

Ομαδικών Αθλημάτων (Μπάσκετ, Βόλεϋ, Ποδόσφαιρο)

Γυμναστικής

Χορού

στους αύλειους χώρους των σχολείων.

Στη συνέχεια και με την έναρξη του διδακτικού έτους 2008-2009 θα λειτουργήσουν 2 αίθουσες διαδικτυακής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το κόστος του προγράμματος της Πιλοτικής Εφαρμογής στην αρχική του φάση απαιτεί την απασχόληση τεσσάρων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τέσσερις ώρες ημερησίως, ενώ στη συνέχεια θα προστεθούν και τέσσερις καθηγητές Πληροφορικής.

Το Πρόγραμμα στην ολοκληρωμένη του μορφή θα απαιτήσει την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρξουν.

 

Στη συνέχεια παίρνει το λόγο ο Δήμαρχος και αναφέρει ότι τα σχολεία, στα οποία θα υλοποιηθεί αρχικά η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, τα 4ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία Κορίνθου (συστεγάζονται) και το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την λειτουργία ανοικτού σχολείου στο Δήμο μας άμεσα, σε πρώτη φάση πιλοτικά, με την έναρξη δραστηριοτήτων σε τέσσερα σχολεία της πόλης της Κορίνθου και σταδιακά με την πλήρη μορφή και λειτουργία του, η οποία θα περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως αθλητισμός, μουσική, χορός, θέατρο, λογοτεχνία, οικονομικά μαθηματικά, μαθήματα γλώσσας και γραπτού λόγου, νέες τεχνολογίες – πληροφορική, οικιακή οικονομία, γυμναστική.

Τα σχολεία, όπου θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος είναι τα 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, 3ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, 4ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία Κορίνθου (συστεγάζονται) και 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου.

 

Στο σημείο αυτό προσέρχεται στη συνεδρίαση ο κ. Γ. Κουρούμπαλης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 32 / 2008.-

 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος 27-2-2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ