Η υπ’ αριθμ. 2/40/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 40

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/19-2-2008)

 

ΘΕΜΑ 10Ο «Αποδοχή πολιτιστικής χορηγίας από τη Club Hotel Casino Λουτράκι, για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την ίδρυση της νέας Κορίνθου»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 19η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 3675/14.2.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι (20) και έλειπαν επτά (7) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ο Δήμαρχος που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.

Επίσης, κλήθηκαν νόμιμα με την ίδια πρόσκληση οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) ο κ. Βασ. Λέκκας- Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου, 2) κ. Αν. Καραβοκύρης- Τ.Δ. Σολομού, 3) κ. Β. Ρούκης – Τ.Δ. Ξυλοκέριζας και 4) κ. Αν. Τσαγρής – Τ.Δ. Εξαμιλίων, οι οποίοι ήταν απόντες.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης, 4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 6) Ιωάννης Βορτελίνος, 7) Σταύρος Κεφάλας, 8) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 9) Ιωάννης Δικαίος, 10) Γεώργιος Φαρμάκης, 11) Παύλος Παππάς, 12) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 17) Παναγιώτης Λουζιώτης, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Χρήστος Λιάπης, 20) Χαράλαμπος Κασίμης.

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημήτριος Φλεβάρης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 6) Γεώργιος Κουρούμπαλης και 7) Κωνσταντίνος Γιώτης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τη συζήτηση του παρόντος θέματος έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Κων/νος Γιώτης και 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης.

Απόφαση: 40 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το από 22-1-2008 έγγραφο της Club Hotel Casino Λουτράκι, σύμφωνα με το οποίο διαθέτει δωρεάν ποσό 140.000,00€, ως οικονομική ενίσχυση, για τις εκδηλώσεις για τα 150 χρόνια από την ίδρυση της νέας Κορίνθου. Η αποδοχή της πολιτιστικής χορηγίας γίνεται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια εξέφρασε εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου ευχαριστίες προς την Club Hotel Casino Λουτράκι για την πράξη αυτή.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το από 22-1-2008 έγγραφο της Club Hotel Casino Λουτράκι την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Αποδέχεται πολιτιστική χορηγία ποσού 140.000,00 € από την Club Hotel Casino Λουτράκι, για τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δήμο για τον εορτασμό των 150 χρόνων από την ίδρυση της νέας Κορίνθου.

 

Β.- Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2008, ως εξής:

 

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Εντάσσει το ποσό των 140.000,00 €, χορηγία CLUB HOTEL CASINO ΛOYTΡAKI στα 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ στην κατηγορία 14 «ΔΩΡΕΕΣ –ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ» και στην υποκατηγορία 1411 «Προϊόν Δωρεών».

 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

Μεταφέρει από τα έσοδα τ΄ ανωτέρω ποσό των 140.000,0 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111 και μέσω αυτού ενισχύει τις εγγεγραμμένες στο προϋπολογισμό έτους 2008 πιστώσεις:

την πίστωση με ΚΑ 00/6442.0002 και τίτλο «Οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου «Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» ποσού 60.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 € κι έτσι πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 75.000,00 €

την πίστωση με ΚΑ 00/6442.0003 και τίτλο «Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου Γεωλογίας- Σεισμολογίας» ποσού 50.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 65.000,00 €.

την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0051 και τίτλο «Οργάνωση Πανελληνίου Φεστιβάλ Θεάτρου» ποσού 25.000,00 € με το ποσό των 5.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €.

την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0072 και τίτλο «Οργάνωση εκδηλώσεων εικαστικών τεχνών» ποσού 37.000,00 € με το ποσό των 10.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό 47.000,00 €

την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0073 και τίτλο «Οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων» ποσού 65.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 85.000,00 €

την πίστωση με ΚΑ 15/471.0074 και τίτλο «Οργάνωση χορευτικών εκδηλώσεων» ποσού 42.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 57.000,00 €

την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0080 και τίτλο «Οργάνωση θεατρικών εκδηλώσεων» ποσού 42.000,00 € με το ποσό των 20.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 62.000,00 €

την πίστωση με ΚΑ 15/6472.0014 και τίτλο «Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων» ποσού 160.000,00 € με το ποσό των 40.000,00 € κι έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 €

 

Οι ανωτέρω πιστώσεις έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό έτους 2008 με πόρους του Δήμου. Μετά την χρηματική δωρεά του CLUB HOTEL CASINO ΛΟΥΤΡΑΚΙ με το ποσό των 140.000,00 € για την ενίσχυση εκδηλώσεων, πρέπει να τροποποιηθούν ,οι παρακάτω πιστώσεις, ως εξής:

Μειώνει:

1) την πίστωση με ΚΑ 00/6442.0002 και τίτλο «Οργάνωση επιστημονικού συνεδρίου «Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ» ποσού 75.000,00 € κατά 15.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 60.000,00 €, εκ των οποίων 15.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 45.000,00 € από πόρους του Δήμου.

2)την πίστωση με ΚΑ 00/6442.0003 και τίτλο «Οργάνωση διεθνούς συνεδρίου Γεωλογίας- Σεισμολογίας» ποσού 65.000,00 € κατά 15.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 50.000,00 €, εκ των οποίων 15.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 35.000,00 € από πόρους του Δήμου.

3)την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0051 και τίτλο «Οργάνωση Πανελληνίου Φεστιβάλ Θεάτρου» ποσού 30.000,00 € κατά 5.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 25.000,00 €. Εκ των οποίων 5.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 20.000,00 € από πόρους του Δήμου.

4)την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0072 και τίτλο «Οργάνωση εκδηλώσεων εικαστικών τεχνών» ποσού 47.000,00 € κατά 10.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό 37.000,00 €, εκ των οποίων 10.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 27.000,00 € από πόρους του Δήμου.

5)την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0073 και τίτλο «Οργάνωση μουσικών εκδηλώσεων» ποσού 85.000,00 € κατά 20.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 65.000,00 €, εκ των οποίων 20.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 45.000,00 € από πόρους του Δήμου.

6)την πίστωση με ΚΑ 15/471.0074 και τίτλο «Οργάνωση χορευτικών εκδηλώσεων» ποσού 57.000,00 € με το ποσό των 15.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 42.000,00 €, εκ των οποίων 15.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 37.000,00 € από πόρους του Δήμου.

7)την πίστωση με ΚΑ 15/6471.0080 και τίτλο «Οργάνωση θεατρικών εκδηλώσεων» ποσού 62.000,00 € κατά 20.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 42.000,00 €, εκ των οποίων 20.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 22.000,00 € από πόρους του Δήμου.

8)την πίστωση με ΚΑ 15/6472.0014 και τίτλο «Οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων» ποσού 200.000,00 € κατά 40.000,00 € κι έτσι η πίστωση παραμένει με το ποσό των 160.000,00 €, εκ των οποίων 40.000,00 € από έκτακτη χορηγία και 120.000,00 € από πόρους του Δήμου.

 

Οι ανωτέρω μειώσεις των πιστώσεων έγιναν προκειμένου να έχουμε την ένταξη της χρηματοδότησης στις παραπάνω εκδηλώσεις τόσο από πόρους του Δήμου, όσο και από την δωρεά επιχορήγηση του Club Hotel Casino Λουτράκι.

 

Κατόπιν τούτου μεταφέρει από τις παραπάνω μειώσεις συνολικό ποσό 140.000,00 € στο Αποθεματικό με ΚΑ 9111, προκειμένου να καλύψει τη δημιουργία τυχόν νέων πιστώσεων ή πιστώσεων που θα βρεθούν σε ανεπάρκεια. Το ποσό του Αποθεματικού σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του αρχικού προϋπολογισμού έτους 2008.

 

Γ.- Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.-

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 40 / 2008.-

 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος 4-3-2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Leave a Comment