Η υπ’ αριθμ. 2/44/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 44

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/19-2-2008)

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία ΄΄ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η.

Δήμου Κορινθίων΄΄»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 19η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 3675/14.2.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) και έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ο Δήμαρχος που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.

Επίσης, κλήθηκαν νόμιμα με την ίδια πρόσκληση οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) ο κ. Βασ. Λέκκας- Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου, 2) κ. Αν. Καραβοκύρης- Τ.Δ. Σολομού, 3) κ. Β. Ρούκης – Τ.Δ. Ξυλοκέριζας και 4) κ. Αν. Τσαγρής – Τ.Δ. Εξαμιλίων, οι οποίοι ήταν απόντες.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης, 4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 6) Ιωάννης Βορτελίνος, 7) Σταύρος Κεφάλας, 8) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 9) Ιωάννης Δικαίος, 10) Γεώργιος Φαρμάκης, 11) Παύλος Παππάς, 12) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 17) Παναγιώτης Λουζιώτης, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Χρήστος Λιάπης, 20) Κωνσταντίνος Γιώτης, 21) Χαράλαμπος Κασίμης, 22) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 23) Γεώργιος Κουρούμπαλης.

Α π ό ν τ ε ς

1) Δημήτριος Φλεβάρης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Φώτης Τζαναβάρας και 4) Γεώργιος Δαλαμαρίνης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Κ. Γιώτης και Γ. Κουρούμπαλης.

 

Απόφαση: 44 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο , ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:

Όπως γνωρίζετε στην πόλη της Κορίνθου λειτουργούν δύο (2) κέντρα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), ένα στο Συνοικισμό και ένα κοντά στη περιοχή Τσακωνίκων. Ο αριθμός των μελών αυξάνει συνεχώς. Τα δύο (2) ΚΑΠΗ της πόλης μας, δεν επαρκούν, για να εξυπηρετήσουν τους ηλικιωμένους που ζητούν να εγγραφούν. Επειδή λοιπόν δεχόμαστε πιέσεις και εμείς είχαμε υποσχεθεί ότι θα λειτουργήσουμε και άλλο ΚΑΠΗ στη Κόρινθο, ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε την υπόσχεσή μας.

Προτείνεται η σύσταση του ΣΤ¨ ΚΑΠΗ στη Κόρινθο, σχέδιο συστατικής πράξης του οποίου σας υποβάλλω.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 75 § Ι εδάφιο (ε), 239 και 240 του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Κορινθίων με την επωνυμία «ΣΤ΄ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (ΣΤ΄ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ), με έδρα την Κόρινθο.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

α) Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

β) Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων.

γ) Η έρευνα σχετικών θεμάτων με τους ηλικιωμένους.

 

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

α. Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων ποσού 50.000,00 €, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

β. Ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

γ. Επιχορήγηση από κάθε άλλη παροχή του Κράτους είτε απ’ ευθείας στο Νομικό Πρόσωπο είτε προς το Δήμο Κορινθίων για το Νομικό αυτό Πρόσωπο.

δ. Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες.

ε. Έσοδα από τη συμβολική χρηματική συμμετοχή μελών, που έχουν ανάγκη προστασίας.

στ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχονται από το νομικό πρόσωπο.

ζ. Πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.

η. Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοίκηση του Νομικού Προσώπου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως εξής:

 

1.- Ο Δήμαρχος ή ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος, ή δημότης ή κάτοικος, ως Πρόεδρος

2.- Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ της μειοψηφίας

3.- Έξι (6) Δημοτικοί Σύμβουλοι ή Δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του Ν.Π. ή έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του Νομικού Προσώπου, ως μέλη.

 

Η ΘΗΤΕΙΑ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου ορίζεται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 44 / 2008

 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 27-2-2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

 

 

Leave a Comment